Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Høring: Tilskud til etablering af konstruerede minivådområder samt miljørapport

31. oktober 2018

Landbrugsstyrelsen har sendt bekendtgørelse om tilskud til etablering af konstruerede minivådområder samt miljørapport i fornyet høring, forud for åbning af ansøgningsrunde i 2019.

Høring: Vejledning om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

31. oktober 2018

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt udkast til vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter i høring.