Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Høring: Udkast til bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

30. januar 2019

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt udkast til ny bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i høring.

Høring: Arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027

09. januar 2019

I arbejdsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 orienterer Miljø- og Fødevareministeriet om, hvordan de kommende vandområdeplaner vil blive forberedt, og hvordan alle interesserede parter planlægges inddraget i arbejdet.

Høring: Afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021

13. december 2018

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt udkast til ændring af bilag til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter samt bilag til bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og Grundvandsforekomster i ...