Aarsmoede 2016

FRI's Generalforsamling og Årsmøde 2019

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, byder traditionen tro medlemmer til generalforsamling og årsmøde den første torsdag i marts.

Program:

Generalforsamling kl. 10.30 – 12.00
Dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2018

      2.1 Formandens beretning

3.   Godkendelse af årsregnskab for 2018

4.   Behandling af indkomne forslag

5.   Orientering om planerne for foreningens arbejde i 2019             

6.   Budget og kontingent

      6.1 Godkendelse af forslag til budget for 2019

      6.2 Fastsættelse af kontingent for 2019

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.   Valg af revisorer

9.   Eventuelt

Frokostbuffet kl. 12.00 - 13.00

Årsmøde kl. 13.00 - 16.30

FRI vil igen i 2019 afholde Årsmøde efter generalforsamlingen. FRI’s Årsmøde 2019 sætter fokus på rådgiver- og ingeniørvirksomheders bidrag til samfundsudviklingen og branchens position frem mod 2035.

Afslutning kl. 16.30 

Efter Årsmødet er foreningen vært ved en forfriskning.

Endelig dagsorden for generalforsamlingen med tilhørende bilag udsendes medio februar 2019 pr. mail.

Alle medarbejdere i FRI's medlemsvirksomheder er velkomne til at deltage i generalforsamling og/eller årsmøde.

Vedr. stemmeret

Hvert medlemsfirma vil forud for generalforsamlingen (pr. e-mail til FRI’s kontaktperson i virksomhedens ledelse) få tilsendt et stemmeretsbevis, hvoraf fremgår det antal stemmer, som virksomheden råder over til generalforsamlingen.

Mailen med stemmeretsbeviset skal fremvises ved registreringen for at stemmesedler kan udleveres.

Foreningens medlemsvirksomheder har én stemme for hver påbegyndt 10.000 kr. (ekskl. moms) i betalt kontingent for 2018. 

Vedr. punkt 4, indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 4 i henhold til foreningens love, skal være modtaget i sekretariatet senest 1. februar 2019.

Vedr. punkt 7, valg af bestyrelsesmedlemmer
Valgperioden for to af bestyrelsens medlemmer udløber – begge kan genvælges.

Eventuelle forslag til bestyrelsesvalget fra foreningens medlemsvirksomheder bedes fremsendt til sekretariatet senest 1. februar 2019.

Tilmelding- Senest den 1. marts 2019.