Blyant ,-blok

Værktøjer

FRI udarbejder løbende konkrete værktøjer, som er målrettet rådgivende ingeniørers særlige aftaleforhold, udfordringer eller ydelser. Værktøjerne udarbejdes ofte i samarbejde med andre brancheorganisationer eller i andre typer samarbejdsformer som fx VærdiByg.

Dit medlemskab sikrer at foreningen fortsat kan levere værdifulde værktøjer til branchen og som medlem har din virksomhed adgang til alle værktøjer samt mulighed for at modtage rådgivning gennem kurser for at optimere brugen.  

FRI’s Aftale-Håndbog

Som en del af dit FRI-medlemskab får du FRI’s Aftale-Håndbog. Her er de vigtigste aftalegrundlag, aftaleformularer, ydelsesbeskrivelser, vejledninger, med mere, samlet så du, dine medarbejdere og din virksomhed er godt klædt på til at indgå aftaler og kontrakter. Håndbogen opdateres løbende med nye og reviderede vejledninger, så det altid er et relevant opslagsværk. Herunder gives et par eksempler på aftaler og vejledninger som indgår i Aftale-Håndbogen.

ABR

Almindelige Betingelser for Rådgivning, i daglig tale kaldet ABR, er et agreed document som flere aktører i branchen er gået sammen om, for at sikre balancerede og konsistente betingelser. FRI har deltaget som i udarbejdelsen af ABR i 1989 og deltager også i arbejdet vedr. revisionen af systemet.

Ydelsesbeskrivelser

FRI’s ydelsesbeskrivelser ’Anlæg og Planlægning’, ’Byggeri og Planlægning’, ’Bygherrerådgivning’, ’Arbejdsmiljøkoordinering’ og ’Som udført’, giver et grundigt overblik over mulige ydelser i et projekt, som der bør tages højde for bliver fordelt mellem rådgiver og klient. Ydelsesbeskrivelsen kan bruges som referenceramme for fælles definition af ydelsernes indhold. Ved at følge ydelsesbeskrivelserne sikres en gennemsigtighed og konsistens af den rådgivende ingeniørbranche der skaber tryghed og forventninger til branchen.

Supplerende vejledning til ABR

FRI har udarbejdet en række supplerende vejledninger til ABR som går i dybden med specifikke områder. Fx ansvarsbegrænsninger, omprojekteringsklausuler, indgåelse af aftaler mv.

Hjælp til udbudsreglerne

På baggrund af ofte stillede spørgsmål til FRI’s sekretariat om udbudsreglerne udgiver FRI løbende mini-vejledninger vedr. fortolkningen af udbudsreglerne. Her får du sat reglerne ind i en konkret kontekst via eksempler og retspraksis på området. Læs fx om håndteringen af deltagelse på flere hold ved samme udbud, prækvalifikation, stand-still perioden, tildelingskriterier, mv.

Vejledninger

FRI’s vejledninger hjælper med at håndtere konkrete situationer og omstændigheder ud fra best practices, konkrete erfaringer og eksempler.

FRI kommer løbende med mindre vejledninger, fx udlån af medarbejder eller hvordan man forholder sig i tilfælde af bygherres konkurs – som giver medlemsvirksomhederne et godt udgangspunkt for at håndtere denne type situation, da der er taget højde for rådgivende ingeniørers virkelighed.

FRI indgår også i samarbejder som fx Værdibyg som undersøgt og arbejdet for bedre faseovergange i byggeriet for at mindske værditab. FRI er med til at præge samarbejdet ved at deltage i styregruppen samt opfordre medlemsvirksomheder til at deltage i de konkrete projektarbejder, således at vejledningerne opfylder de konkrete behov og har en praktisk relevant vinkel.

Ud fra branchens situation, oplevelser og erfaringer udarbejdes der også vejledninger som har andre brancher som målgruppe, fx Intelligente indkøb, som vejleder bygherrer i at indkøbe rådgivningsydelser – intelligent. Dette er fordi medlemsvirksomhederne har gjort opmærksom på et hul i markedet, som FRI kunne være med til dække for at skabe med rammevilkår generelt, samt et konkret værktøj for medlemsvirksomhederne at give potentielle kunder, så indkøbet blev foretaget mest hensigtsmæssigt for begge parter. 

Standardaftaler for energisparetilskud

For at lette den administrative opgave i forhold til energisparetilskud så har FRI i samarbejde med en række energiselskaber fået udarbejdet standardkontrakter som i høj grad letter arbejdet og skaber bedre gennemsigtighed når tiltaget skal kommunikeres til potentielle klienter.

GBI 14

ABR 89 udgør det aftalemæssige fundament for rådgivningsydelser, men med oprindeligt henblik på bygge- og anlægsopgaver. Generelle betingelser for industrirådgivning, GBI 14, er derfor en omskrevet version som rådgivere inden for industrien kan anvende som udgangspunkt for aftaler. GBI er udarbejdet efter henvendelse fra medlemmer som udtrykte et behov i deres arbejde.

Et FRI-medlemskab giver:

  • Konkrete vejledninger
  • Praktiske anvisninger
  • Mulighed for at foreslå relevante emner der bør udarbejdes vejledninger til
  • Mulighed for at benytte særligt tilpassede standardaftaler og aftaleformularer