Aabent Ringbind

FRI's persondatapolitik

FRI følger den gængse lovgivning om beskyttelse af dine personlige oplysninger. FRI har en klar ambition om at minimere behandlingen af personoplysninger så meget som muligt og skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, der behandles.

Nærværende politik har til formål at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages, hvordan vi beskytter dem, og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af.

Såfremt du har spørgsmål eller henvendelser relateret til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at tage kontakt. Kontaktoplysningerne kan bl.a. findes i denne politiks sidste afsnit.

Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan identificeres. Det er fx oplysninger om navn, stilling, telefonnummer, adresse, e-mail adresse, CPR-nummer, uddannelse m.m.

Hvad skal FRI bruge oplysningerne til?
FRI benytter bl.a. oplysningerne om medlemsvirksomhedens indehavere/partnere og de ansatte, når FRI:

  • behandler en virksomheds ansøgning om optagelse i FRI
  • er i dialog med medlemmer og andre interessenter
  • opretter og administrerer nyhedsbrev
  • sikrer virksomhedens ansattes adgang til www.frinet.dk
  • udsender information til ledelse eller afgrænsede grupper fx netværk for Young Professionals
  • udsender kursustilbud og gennemfører kurser
  • udpeger skønsmænd og dommere
  • modtager indbetalinger og foretager udbetalinger
  • modtager høringssvar
  • afholder møder i DI’s mødelokaler

Behandling ved oprettelse af medlemskab
Når en virksomhed ansøger om at blive medlem af FRI, modtager FRI navne på ledelsesrepræsentanter jf. FRI’s love. FRI bliver i denne forbindelse ansvarlig for disse personoplysninger såsom: navn og kontaktinformationer, herunder e-mailadresse og telefonnummer.

FRI opbevarer alene disse personoplysninger i et tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret. Herefter slettes dine personoplysninger.

Udvalgsbetjening m.m
I forbindelse med betjening af FRI’s udvalg og taskforces vil der blive rundsendt mails herunder fremsendt indkaldelser og referater. Referaterne offentliggøres for nogle udvalgs vedkommende på FRI’s hjemmeside. Hvis du er deltager i møderne, vil det fremgå, men udtalelser under udvalgsbehandlingen anonymiseres. I forbindelse med mødeafholdelse i DI’s lokaler deler FRI personoplysninger med DI til brug for identifikation af mødedeltagerne.

Politisk interessevaretagelse
I forbindelse med FRI’s politiske arbejde vil der være mailkorrespondance mellem diverse interessenter, såvel internt i medlemskredsen som eksternt. I den forbindelse behandler FRI persondata som navne, ansættelsesforhold samt e-mailadresser.  

Levering af serviceydelser
Her er tale om afholdelse af møder, kurser og andre arrangementer. I disse sammenhænge drejer det sig om personoplysninger, såsom navn, kontaktoplysninger, hvilken virksomhed du er ansat i og andre informationer, som er nødvendige for at kunne levere den pågældende service.

Nyhedsbrev
Når du tilmelder dig vores elektroniske nyhedsbrev, oplyser du navn og mailadresse. FRI beholder disse oplysninger, så længe du gerne vil modtage nyhedsbreve fra FRI. Oplysningerne benyttes til at udsende det ugentlige nyhedsbrev om aktuelle arrangementer og nyheder af relevans for vores medlemmer.

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbrev ved at trykke på ”afmeld nyhedsbrev” nederst i nyhedsbrevet, og du vil herefter ikke modtage flere nyhedsbreve fra FRI. Hvis du er medlem og virksomhedsrepræsentant, anbefaler vi dog, at du ikke fravælger vores nyhedsbrev, da det er vores primære kommunikationskanal direkte til dig. Hvis du afmelder nyhedsmailen fjerner vi dine personoplysninger.

Logstatistik/cookies
For hvert besøg på opbygger FRI logstatistik. Logstatistik betyder, at et statistiksystem indsamler informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af hjemmesiden den forlades mm. Der behandles ingen personoplysninger i forbindelse med logstatistik. Formålet med indsamlingen af nævnte oplysninger er hovedsageligt at skabe øget brugervenlighed, at måle effektivitet af tjenester og at dokumentere brug af hjemmesiden.

Rådgivning
FRI vil i tilfælde af rådgivning om fx. udbud opbevare oplysninger om navn, telefonnummer, e-mail og ansættelsesforhold, samt de aktuelle akter af relevans for rådgivningen. Materialet bliver slettet, umiddelbart efter rådgivningen er afsluttet.

Høring
Hvis du indsender bidrag til høringssvar, vil disse indgå i FRI’s høringssvar uden angivelse af navne på bidragydere.

Skønsmænd og dommere
FRI modtager CVér fra ansatte i medlemsvirksomhederne til brug for udpegninger af skønsmænd eller dommere. Oplysningerne, der fremgår af CV’et, såsom navn, uddannelse og ansættelser, opbevares af FRI i en særlig fortegnelse, som kun to medarbejdere har adgang til. Så snart FRI modtager meddelelse om, om at du ikke længere ønsker at stå i fortegnelsen over skønsmænd/dommer emner, slettes oplysningerne.

Sikkerhed – hvad gør FRI?
FRI har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod misbrug. Helt konkret er der truffet foranstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at dine oplysninger fortabes eller forringes, eller at dine oplysninger kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen.

Vi har implementeret adgangsstyring i en lang række af vores systemer, således at det kun er medarbejdere med et arbejdsbetinget behov, der har adgang til personoplysninger. Vi sørger løbende for at uddanne vores medarbejdere og har udarbejdet og implementeret en lang række politikker og procedurer for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med de principper, der følger af persondataretten.

Sikkerhedsforanstaltningerne gennemgås løbende og revideres i overensstemmelse med den teknologiske udvikling. Derudover er samtlige af FRI’s medarbejdere underlagt tavshedspligt, hvorfor du kan være sikker på, at dine oplysninger behandles fortroligt.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dig, vil FRI underrette dig hurtigst muligt.

Ophører medlemskab eller ansættelsesforhold
Alle virksomhedernes kontaktoplysninger om tilknyttede ansatte og evt. tilmelding til nyhedsbrev slettes efter udmeldelse af FRI. På samme måde slettes alle informationer om en medarbejder efter fratræden fra stilling i en medlemsvirksomhed.

Dine rettigheder
Du kan altid henvende dig til FRI på e-mail: fri@frinet.dk eller på telefon 35253737 og få oplyst, hvilke oplysninger der behandles om dig. Du har i så fald ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. Du har også ret til at få rettet ukorrekte oplysninger, bede om at få oplysningerne slettet eller trække et samtykke til direct mails tilbage. Da vores service til dig afhænger af, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig hurtigst muligt oplyse os eventuelle ændringer.

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. I givet fald må FRI kun behandle dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, med henblik på at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

FRI kan som dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles kontaktes
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, kan du skrive til vores på mail: fri@frinet.dk

Klage
Er du ikke tilfreds med FRI’s behandling af personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5. 1300 København K. Du finder linket her.

 

Kategoriseret under: