Kontingentvedtægt

I henhold til FRI’s love, fastsættes kontingentet for med­lemmerne på den årlige general­forsamling. I kontingentet indgår bidrag til Foreningen af Rådgivende Ingeniø­rers legat.

 

 1. Alle medlemsvirksomheder meddeler hvert år på de af sekretariatet udsendte skemaer lønsum og øvrige udbedte oplysnin­ger pr. 1. januar. For 2. og 3. rykker vil blive pålagt et af bestyrelsen fastlagt gebyr.

 2. For virksomheder, der efter bestyrelsens skøn i større omfang end vanligt i forhold til virksomhedens faste medarbejderstab anvender underrådgivere, der ikke er medlem­mer af FRI eller en anden tilsvarende brancheorganisation, kan bestyrelsen pålægge at lønsummen til underrådgivere medtages ved kontingentberegningen. Er der tvivl om beregningsgrundlaget, fastlægges dette af bestyrelsen.

  For virksomheder med ydelsesområder, der falder uden for det, der anses for sædvanlig for råd­givende ingeniørvirksomhed, kan lønsummen for de aktuelle aktiviteter efter virksomhedens anmodning herom og med det i FRI’s love § 5, stk. 1 nævnte varsel (som ved ud-meldelse) holdes uden for kontingentberegningen, hvis virksomheden tillige er tilknyttet de for de pågældende ydelser relevante brancheforeninger, hvor sådanne findes. 

 3. Koncernforbundne FRI-virksomheder kan vælge at blive samtariferede ved beregning af kontingentet til foreningen. Kon­tingentet be­regnes på baggrund af den samlede lønsum i firmagruppen.

  Adgangen til samtarifering gælder kun for selskaber, hvori ho­ved­selskabets ejerandel er større end 50%. Samtariferede selskaber hæfter solidarisk for deres forpligtelser over for foreningen. 

 4. På grundlag af firmaernes oplysninger og de på generalforsam­lingen vedtagne kontingentsatser udsender FRI’s sekreta­riat detaljerede opkrævninger til hver enkelt virksom­hed, bilagt et eksemplar af nærværende kontingentved­tægt.

  Med virkning fra 1992 beregnes kontingentet på basis af virksomheder­nes lønsum og øvrige oplysninger for 1990. For 1993 på basis af 1991-tallene og så fremdeles. 

 5. Kontingentet forfalder til betaling 1. april. 

 6. Ved indbetaling efter 1. maj erlægges et restancegebyr, der beregnes efter rentelovens bestemmelser fra forfaldsdagen 1. april. 

 7. Såfremt kontingent og gebyr ikke er betalt senest 20. ju­ni, meddeler sekretariatet med­lemmet i henhold til lovenes § 6, stk. 1, og med et skriftligt varsel på en måned, at ved­kommen­de vil blive slettet som medlem på grund af re­stance.

  Sletningen medfører ikke bortfald af betalingsforpligtelse. 

 8. Et medlem, der er i restance, kan til bestyrelsen fremsætte skriftlig begrundet anmodning om særordning for beta­ling af kontingent og restancegebyr.

 9. På bestyrelsesmødet i august fremlægger sekretariatet en liste over medlemmer i re­stance til endelig afgørelse af medlemmets eksklusion i henhold til lovenes § 6, stk. 1

Vedtaget af FRI's bestyrelse 2018-03-01

Du finder FRI's kontingent for 2018 her

 

Kategoriseret under: