Holdningsnotat vedr. pligten til tilknytning af virksomheder til FRI

FRI's love §3, stk. 1, litra f indeholder følgende bestemmelse: At hvis virksomheden er i koncernforbindelse med et andet dansk selskab, der yder uvildig rådgivning i overensstemmelse med foreningens regler, skal dette selskab søge optagelse i foreningen.

Det blev i bemærkningen til bestemmelsen, der første gang blev optaget i lovene i 1990, slået fast, at forudsætningen for, at denne regel kan bringes i anvendelse er, at FRI-virksomheden, dennes eventuelle moderselskab eller flere FRI-virksomheder tilsammen har mindst 51% af stemmeretten på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at lovbestemmelsen skal anvendes hvor ejerandelen er mere end 50% eller hvor virksomheden i stemmeretsmæssig henseende har bestemmende indflydelse.

Det må anses som en naturlig konsekvens af majoritetsejernes eller søsterselskabets medlemskab af FRI, at de medvirker til, at ledelsesforhold m.v. i søster-/datterselskabet bringes i overensstemmelse med FRI's bestemmelser, således at optagelsen kan finde sted.

Generelt er der ikke større problemer ved administrationen af denne regel, idet det har været umiddelbart forståeligt, at FRI-virksomhederne ikke skulle omgå FRI's regler, f.eks. forsikringsforpligtelsen, ved stiftelse af selskaber uden for FRI.

Men som ved alle sådanne bestemmelser er der grænseflader, som nødvendiggør præcisering af bestemmelsen. Specielt to forhold er forekommet:

1. Er den pågældende virksomheds arbejdsområde inden for FRI-området?

2. Hvis selskabet ikke har tekniske medarbejdere, men alene udfører markedsføringsmæssige og administrative opgaver, skal det så også tilknyttes FRI?

Bestyrelsen har derfor fastsat følgende kriterier for, at et søster-/datterselskab af en rådgivende FRI-virksomhed skal optages som medlem:

1.  At den arbejder inden for FRI-området 

Hvad FRI-området omfatter, er i praksis svært at definere. Hvis  virksomheden ikke allerede er tilknyttet en mere relevant brancheorganisation, bør virksomheden imidlertid være klart uden for FRI-området, hvis den ikke skal søge medlemskab. Herudover skal virksomheden søge medlemskab, hvis den opfylder én af de to følgende betingelser:

2.A  At virksomheden påtager sig et ansvar

Det betyder, at selskaber uden tekniske medarbejdere (markedsføringsselskaber) også skal registreres, hvis de påtager sig ansvar, f.eks. som kontraktholder. Et (ikke udtømmende) eksempel herpå er et subsidiært ansvar (hvis f.eks. den virksomhed, der har fået tiltransporteret ansvaret for opgaveløsningen, går konkurs).

2. B. At virksomheden gør brug af FRI's image

Der tænkes her ikke alene på trekanten, men også på FIDIC-tilknytningen, foreningens attestering af foreningstilknytning eller FIDIC-tilknytning vedr. "To whom it may concern" eller ved registreringer i internationale organisationer. 

Kategoriseret under: