Aftaleudvalget

Aftaleudvalget har til formål at varetage FRI-medlemmernes interesser i relation til aftaleforhold og den kollektive ansvarsforsikring.

Udvalget skal agere inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer og orienterer løbende bestyrelsen om alle væsentlige aspekter i sit arbejdet.

Aftaleudvalgets kommissorium

Udvalgets opgaver er følgende:

 • At fastlægge politikker om aftalemæssige forhold og gennemføre aktiviteter rettet mod medlemskredsen og omverdenen, der understøtter politikkernes gennemførelse, herunder forestå den nødvendige kommunikation.
 • At formidle indgåelse af aftaler, der bedst muligt understøtter virksomhedernes forretningsmæssige interesser.
 • At behandle principielle aftalemæssige problemstillinger og tage initiativ til nødvendig behandling heraf over for kundeside og / eller medlemskreds, samt at forestå den nødvendige kommunikation herom.
 • At varetage FRI's (kollektive) forsikringsmæssige interesser
 • At træffe de nødvendige konkrete beslutninger med henblik på forsikringsordningens kort- og langsigtede økonomi og til brug herfor følge udviklingen i skadebilledet, således at FRI (kollektivet) opnår det bedst mulige forretningsmæssige resultat.
 • At varetage behandlingen af løbende forsikringstekniske problemstillinger over for forsikringsselskabet og/eller medlemskredsen, herunder kommunikere afgørelser af principiel karakter videre til medlemskredsen.
 • At sikre udarbejdelsen af nødvendigt informationsmateriale vedrørende aftale og forsikring.
 • At vedligeholde FRI's håndbøger for områderne aftale og forsikring.
 • I øvrigt at gennemføre vejledning og information over for medlemskredsen f.eks. ved afholdelse af kurser og møder.

Udvalgets sammensætning og sekretær

 • Erik Simonsen, Rambøll Danmark A/S (Formand)
 • Thomas Duedahl, Midtconsult P/S (Bestyrelsesrepræsentant)
 • Lars Hauberg, NIRAS A/S
 • Jørgen Nielsen, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
 • Peder Nielsen, Sweco Danmark A/S
 • Marie Louise Worsøe, COWI A/S
 • Julie Egelykke Bilsby, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (rep. FRI - Young Professionals)

Udvalgssekretær
Ulla Sassarsson
Tlf.: 3525 3741
E-mail: us@frinet.dk

Under Aftaleudvalget hører også Rets- og responsumudvalget - læs mere