Aftaleudvalget

 

Udvalget er nedsat med det formål at varetage FRI-medlemmernes interesser i relation til rammevilkår, herunder aftaleforhold.

Aftaleudvalgets kommissorium

Udvalgets opgaver er følgende

 • At fastlægge eller udvikle politikker om aftalemæssige og udbudsretlige forhold og gennemføre aktiviteter rettet mod medlemskredsen og omverdenen, der understøtter politikkernes gennemførelse, herunder forestå den nødvendige kommunikation
 • At formidle indgåelse af aftaler, der bedst muligt understøtter virksomhedernes forretningsmæssige interesser.
 • At behandle principielle aftalemæssige problemstillinger og tage initiativ til nødvendig behandling, heraf over for kundeside og/eller medlemskreds, samt at forestå den nødvendige kommunikation herom.              
 • At sørge for løbende opdatering af ydelsesbeskrivelserne.
 • At sikre udarbejdelsen af nødvendigt informationsmateriale vedrørende aftaler og kontraktforhold.
 • At vedligeholde FRI’s håndbog for aftaleområdet.
 • I øvrigt at gennemføre vejledning og information over for medlemskredsen, f.eks. ved afholdelse af kurser og møder.

Udvalgets sammensætning og sekretær

 • Peder Nielsen, Sweco Danmark A/S (Formand)
 • Camilla Behrens, Rambøll Danmark A/S
 • Helena Bente, Orbicon A/S
 • Christian Leif Hansen, Sedgwick Leif Hansen A/S (Bestyrelsesrepræsentant)
 • Lars Hauberg, NIRAS A/S
 • Jørgen Nielsen, EKJ rådgivende ingeniører as
 • Anne Rosentoft, Wissenberg A/S
 • Marie Louise Worsøe, COWI A/S
 • Birgit Øllgaard, ØLLGAARD A/S
 • Mike Balle Hansen, Orbicon A/S (rep. FRI - Young Professionals)

Udvalgssekretær
Ulla Sassarsson
Tlf.: 3525 3741
E-mail: us@frinet.dk