Rets- og responsumudvalget

FRI har etableret et rets- og responsumudvalg, der erstatter det rets- og responsumudvalg, der indtil 2005 har eksisteret i IDA-regi.

Rets- og responsumudvalget vil behandle honorartvister i henhold til ABR, kollegiale tvister og udtale sig om faglige kutymer. FRI vil også fremover udmelde skønsmænd.

Vedtægter for Rets- og responsumudvalget

Udvalgets opgaver:

 • at behandle rene honorartvister i henhold til ABR89, 9.0.3.
 • at behandle sager og afsige kendelser i tvistigheder af faglig, økonomisk og adfærdsmæssig art mellem et FRI-medlem og klient, entreprenør, arkitekt eller andre i byggeriet implicerede parter, for så vidt den eller de parter, som ikke er medlemmer, på forhånd har underkastet sig udvalgets afgørelse alene med mulig-hed for appel i henhold til hvad parternes kontrakt tilsiger. Parterne kan f.eks. på grund af sagens størrelse vælge, at Rets- og responsumudvalgets kendelse skal være inappellabel
 • at behandle sager og afsige kendelser jf. § 8 i tvistigheder af kollegial art mellem medlemmer indbyrdes. Kendelser i kollegiale sager er inappellable.
 • i tvister mellem arkitekter og FRI-medlemmer kan Arkitekternes Retsudvalg og Rets- og responsumudvalget i samarbejde behandle disse sager. Såfremt parterne er enige heri, kan sådanne tvister behandles i et "under-udvalg", hvor begge udvalg er repræsenteret. Underudvalget består af to personer fra hvert udvalg, herunder for-mand eller næstformand, der herefter i fællesskab afsiger kendelse i sagen.
 • at udtale sig om kutymer og god rådgiverskik.
 • at stille forslag til udmeldelse af syns- og skønsmænd i og uden for retssag. Rekvirenten hæfter for honorar til skøns-manden jf. § 6.

Udvalgets medlemmer

 • Per Mohr, Esben Kirkegaard A/S (Formand)
 • Jørgen Højer Christensen, Teytaud A/S
 • Michael Hjerl Hansen, NIRAS A/S
 • Lars Kragh, Lars Kragh Consult ApS
 • Steffen Moe, Sweco Danmark A/S
 • Bjarne J. Rasmussen, Rambøll Danmark A/S
 • Niels Christian Toppenberg, COWI A/S

Økonomi

Som vederlag for sin bistand beregner udvalget sig et gebyr afhængigt af sagens omfang og karakter, dog minimum kr. 5.000. Gebyr for udmeldelse af skønsmand udgør kr. 1.500. Gebyr for udtalelser om kutymer udgør minimum kr. 7.500. Det er gratis at indhente udtalelser om god rådgiverskik. Gebyrerne indbetales til FRI.

Udvalgssekretær
Ulla Sassarsson
Tlf.: 3525 3741
E-mail: us@frinet.dk