Energiudvalget

Udvalget varetager FRI’s indsats inden for energirelaterede spørgsmål, hvor det er hensigtsmæssigt for medlemsvirksomhederne at agere som en branche.

Kernen for udvalgets arbejde er energipolitik og sammentænkning af energisektoren.

Udvalgets aktiviteter skal bidrage til at bedre vilkårene for FRI’s medlemmer og til at understøtte rådgivernes omdømme.

Energiudvalgets kommissorium

Læs referater og anden information om energiudvalgets arbejde her (kun for medlemmer)

Udvalgets opgaver:

 • formulere FRI's politiske synspunkter på energiområdet.
 • formulere og gennemføre aktiviteter, der styrker og udvider markedet for rådgivningsydelser i relation til energisektoren.
 • varetage branchens faglige interesser inden for energisektoren.
 • bidrage til, at branchens interesser inden for energi og energiforsyning understøttes forsknings-, udviklings- og uddannelsespolitisk.
 • overvåge markeds- og konkurrenceforhold inden for udvalgets ressort.
 • samarbejde med relevante myndigheder og organisationer inden for det energipolitiske område, herunder relevante DI-udvalg og branchefællesskaber.
 • kommunikere udvalgets budskaber, holdninger og resultater til relevante parter, herunder medlemmer, samarbejdsparter, myndigheder og offentlighed.
 • sikre, at branchens interesser varetages bedst muligt i forhold til alle FRI’s medlemmer.

Udvalget har følgende medlemmer:

 • Tom Heron, NIRAS A/S (formand og bestyrelsesrepræsentant)
 • Tina Kramer Kristensen, Rambøll Danmark A/S
 • Hakon Mosbech, COWI A/S
 • Henrik Rosenberg, Balslev A/S
 • Christoffer Sehested, MOE A/S
 • Morten Bindslev, Dansk Energi Management A/S (rep. FRI-YP)

Udvalgssekretær:
Majbritt Juul
Tlf: 3525 3746
E-mail: mj@frinet.dk