Søgeresultat: 35 resultater

Tilskudsmuligheder: Energispareindsatsen

04. juli 2016

FRI har indgået en række samarbejder med energiselskaber for at fremme energispareindsatsen ved at videreformidle mulighederne for tilskud ved bl.a. energispareprojekter og energirenoveringer.

Samarbejdsaftale med Viegand Maagøe om energisparetilskud

06. november 2014

FRI har indgået en samarbejdsaftale med Viegand Maagøe, som betyder, at FRI medlemmer kan sende en af markedets højeste energisparetilskud videre til kunderne, uden at de belastes af krav til dokumentation og kvalitetssikringssystem.

Aftale-Håndbogen

10. januar 2018

login

Aftale-Håndbogen indeholder diverse værktøjer til at sikre en fornuftig aftaleindgåelse, bl.a. standardformularer og aftalebrev. Herudover er der information om diverse ABR 89-bestemmelser, herunder overvejelser om ansvarsbegrænsninger, omprojekteringsklausuler m.m. Rådgiverindeks og faktuelle oplysninger til brug for timeberegning findes også her.

Indgåelse af aftaler (april 2006)

28. maj 2010

login

I Danmark er de juridiske krav til, hvornår der er indgået en aftale som udgangspunkt enkle. En aftale kan indgås skriftligt men også mundtligt eller stiltiende. Af bevismæssige hensyn anbefales det imidlertid at indgå aftalerne skriftligt, så der er klarhed om parterne, ydelsens omfang, betaling og tid. ABR 89 bør altid anvendes.

Ophavsret (juni 1999)

28. maj 2010

login

Beskyttelsen af rådgiverens ophavsret er et område, der ikke altid nemt at forstå. Særligt kan den dårlige beskyttelse af ingeniørens ydelser i forhold til arkitektens undre. ABR 89 4.1. indeholder nogle regler, men det er nødvendigt, at skrive om kundens anvendelsesret i den konkrete aftale.

Ansvarsbegrænsninger (Oktober 2011)

20. oktober 2011

login

ABR 89 indeholder en række forskellige ansvarsbegrænsninger. Formålet med ansvarsbegræns-ninger er at indskrænke rådgiverens ansvar i forhold til dansk rets almindelige ansvarsregler, som pålægger rådgiveren et meget vidtgående ansvar.

Standsning af opgaver (juni 1999)

28. maj 2010

login

Klienten har ret til at standse en opgave, men skal i så fald betale erstatning i henhold til det tab, som rådgiveren har lidt, idet rådgiveren dog har en tabsbegrænsningspligt.

FRI Infoskrivelse: Omprojekteringsklausuler

23. januar 2014

login

Et område, som ofte volder problemer, er anvendelsen af de såkaldte omprojekteringsklausuler i forbindelse med aftaler om opgavens økonomiske rammer.

Genanvendelse af projekt (juni 1999)

28. maj 2010

login

ABR 89 pkt. 3.1.3 indeholder en honoreringsform til brug for genanvendelse af projekter.

Tidsfrister og overskridelser (juni 1999)

06. maj 2011

login

Hvis der er aftalt tidsfrister i kontrakten, er det sædvanlige, at rådgiveren betaler erstatning til klien­ten for de eventuelle tab, klienten lider hvis rådgiveren er skyld i en forsinkelse. Rådgiveren er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om forsinkelse, ABR 89 pkt. 6.1.1. Herudover findes der regler om dagbod se pkt. 6.1. i ABR 89.