Høringssvar: Forslag til lov om ændring af udbudsloven

FRI har sendt høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedrørende endnu et forslag om ændring af udbudsloven.

 

FRI har afgivet høringssvar til forslag om lov til ændring af udbudsloven. De fleste ændringsforslag sker i konsekvens af krav fra kommissionen. FRI har påpeget behovet for yderligere præcisering til kravet om, at ordregiver skal give gratis og ubegrænset adgang til udbudsportaler, idet dette pt. fortolkes anderledes end tiltænkt af EU-Supply. Der afholdes møde i Konkurrence– og Forbrugerstyrelsen den 30. ds., hvor ændringer til udbudsloven drøftes.  

Læs FRI's høringssvar august 2019

Generelt har FRI fremsat ønske om mere fokus på transaktionsomkostningerne ved udbud. Dette kan bl.a. tilgodeses ved at ensrette krav til ESPD-formularerne samt den måde, de administreres. Kravene til udbud med forhandling kan også skærpes med henblik på at formindske omkostningerne ved deltagelse. Herudover har FRI gjort opmærksom på, at 3 års frist for referencer for kort. Og endelig påpeges det, at to-kuvertsystemet bliver udbredt, så kvaliteten kan komme i højsædet.

Læs FRI's høringssvar februar 2019

Der lægges i en lovændring op til at indføre et to-kuvertsystem samt til at genindføre pligten til at fastlægge og beskrive indholdet af evalueringsmodeller. Begge dele noget som FRI klart kan gå ind for. Problemet er, at pligten til at bruge 2-kuvertsystemet alene kommer i anvendelse ved offentlige bygge-og anlægskontrakter over 350 mio. kr. Det udvander anvendelsen fuldstændig, hvilket både DI og Danske Arkitektvirksomheder også har anført i deres høringssvar.  

Læs FRI's høringssvar november 2018

Læs mere om samme emne

Høringssvar: BR18 - opblødning og meget andet
Høringssvar: BR18 - opblødning og meget andet
FRI har afgivet høringssvar vedr. BR18. Overordnet set er det FRI’s holdning, at de certificerede skal bruges, hvor det er nødvendigt. Der er derfor generel ros til, at man nedklassificerer en række bygninger, men dog også advarsler om, at man måske flytter visse typer opgaver for lavt ned, og at definitioner skal være klare.