Undlad at fravige AB-reglerne ved almene byggesager!

I bygge- og renoveringssager, hvor støttebekendtgørelsen finder anvendelse, skal AB 18, ABR 18 og ABT 18 som udgangspunkt lægges til grund uden fravigelser, jf. støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2, i modsat fald kan støtten bortfalde.


 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal stille som betingelse, at tilsagnsmodtageren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser. Kommunalbestyrelsen kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser. Er der, forinden støtteansøgning fremsendes til kommunalbestyrelsen, indgået aftaler, som fraviger bestemmelserne i ABR, AB og ABT, skal fravigelser, som kommunalbestyrelsen ikke kan godkende, frafaldes, inden tilsagn gives.

AB-dokumenterne – altså også ABR 18 -  skal derfor anvendes i sin helhed, og fravigelser bør kun ske i tilfælde, hvor fravigelsen er velbegrundet og nødvendig i det konkrete aftaleforhold. Bemærk, at BL og Dansk Byggeri har aftalt hvilke bestemmelser, der kan danne grundlag for fravigelser.

BL’s Informationsskrivelse 6912 : Anvendelse af AB 92 i alment byggeri – antallet og omfanget af egentlige fravigelser skal begrænses mest muligt.

BL’s Informationsskrivelse 5119: Aftale mellem BL og Dansk Byggeri om fravigelser til AB 18

BL’s Informationsskrivelse  2021: Vær opmærksom på aftalen om fravigelser til AB 18

 

 

Sidst opdateret 27-05-2021 af Tine Lautrup Christensen