Pas på krav om ”dansk” i udbud!

Klagenævnet har den 30. marts 2021 afsagt en kendelse – ”Vestdavit mod Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse”(FMI). 

Spørgsmålet i klagen var, hvorvidt klagers tilbud med rette var afvist som ukonditionsmæssigt. Det var klageren uenig i, men FMI fik medhold i, at klager ikke havde opfyldt diverse mindstekrav, bl.a. fordi ”sprog” i udbudsbekendgørelsen var angivet som ”dansk”. Klager havde skrevet sit tilbud på dansk, men havde vedlagt et datablad og nogle tegninger på engelsk. Det nye er, at dette blev anset for at være en tilsidesættelse af et mindstekrav, hvorfor ordregiver skulle afvise tilbuddet som ikke konditionsmæssigt. Hidtil har det været op til ordregiver at vurdere, om man i denne situation ville acceptere tilbuddet. Så kendelsen viser ny og skærpet praksis, som såvel bygherrerådgivere som tilbudsgivere skal være opmærksom på!

Sidst opdateret 08-04-2021 af Tine Lautrup Christensen

Læs mere

Rammeaftaler – max. omsætning må ikke overskrides
Rammeaftaler – max. omsætning må ikke overskrides
EU‐domstolen har i en dom slået fast, at ordregiver har pligt til i udbudsbekendtgørelsen (og/eller udbudsbetingelserne) at angive en maksimal mængde og/eller en maksimal værdi af den ydelsen/varer, der skal leveres i henhold til rammeaftalen.