Stadeopgørelse sidestilles med aflevering

Højesterets fastslog i en dom fra 2019, hvor en underentreprenør var gået konkurs, at en stadeforretning, der var gennemført i overensstemmelse med reglerne i AB 92 § 44, måtte sidestilles med aflevering i relation til nedskrivning af garantien.


 

I den sag havde Hovedentreprenøren hævet entreprisekontrakten og konkursboet var ikke indtrådt i sagen. Rækkevidden af Højesterets afgørelse er lige blevet afprøvet ved en sagkyndig beslutning, der var sammenlignelig med sagen fra 2019 med den undtagelse, at hovedentreprenøren ikke havde ophævet entreprisekontrakten med den konkursramte underentreprenør. Også i den situation blev stadeopgørelsen anset for aflevering med den konsekvens, at garantien blev nedskrevet. Det sætter bygherren i det problem, at hvis der skal sikres bevis for krav bliver garantien nedskrevet. Konsekvensen må blive en opdatering af standardgarantierne, men indtil da må bygherren i sit udbudsmateriale udtrykkeligt anføre som tillæg til garantiteksten, at garantien ikke nedskrives ved entreprenørens konkurs.

Læs mere på Advokatfirmaet Bech-Bruuns hjemmeside. 

Sidst opdateret 06-02-2020 af Tine Lautrup Christensen

Læs mere

Rammeaftaler – max. omsætning må ikke overskrides
Rammeaftaler – max. omsætning må ikke overskrides
EU‐domstolen har i en dom slået fast, at ordregiver har pligt til i udbudsbekendtgørelsen (og/eller udbudsbetingelserne) at angive en maksimal mængde og/eller en maksimal værdi af den ydelsen/varer, der skal leveres i henhold til rammeaftalen.
Skræddersyet byggeri?
Skræddersyet byggeri?
EU domstolen har netop afsagt en dom i en sag, hvor Kommissionen fandt, at Østrig havde overtrådt udbudsreglerne ved ikke at havde udbudt et byggeri, som blev opført af en developer til brug for et 25 årigt uopsigeligt lejemål for staten.