Vurdering af dom om rammeaftaler

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen har lavet et notat om konsekvenserne af dom om rammeaftaler.


 

FRI har i nyhedsmailen uge 5 2019 omtalt EU- dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17, hvorefter at rammeaftaler skal genudbydes, når maksimum for rammeaftalens værdi er nået. (se nedenfor).

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen har nu lavet et notat om konsekvenserne af dommen. Det er styrelsens vurdering, at ordregiver efter et sagligt skøn skal angive den samlede maksimale mængde eller værdi af de af rammeaftalens omfattede ydelser. Når denne er nået, vil rammeaftalen som udgangspunkt have udtømt sine virkninger. Det  vil dog fortsat være muligt at foretage yderligere træk på rammeaftalen, hvis disse ikke udgør ændringer af rammeaftalens grundlæggende elementer.

Sidst opdateret 20-11-2019 af Nicklas Främke Hansen

FRI Nyhedsmail uge 5 2019:

Om udbud: Skærpelse af krav til at anslå værdi af rammeaftalen

EU-domstolen har i en dom af 19. december 2018: C-216/17, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, udtalt sig i en sag om fastlæggelsen af værdien af rammeaftaler. Domstolen udtaler, at når en rammeaftales angivne grænser for en bestemt mængde eller værdi er nået, har den pågældende rammeaftale udtømt sine virkninger. EU-domstolens besvarelse må anses som en skærpelse i forhold til den tidligere opfattelse, idet en rammeaftale i konsekvens af dommen skal genudbydes før tid, når den anslåede maksimale værdi eller mængde er nået. Det kan medføre, at rammeaftaler skal genudbydes før den anslåede tidsramme, hvis indkøbet har nået maksimum i forhold til udbudsgrundlaget.

Læs mere

Indgåelse af aftaler (oktober 2018)
Indgåelse af aftaler (oktober 2018)
I Danmark er de juridiske krav til, hvornår der er indgået en aftale, som udgangspunkt enkle. Det er ikke et krav, at en aftale skal være skriftlig eller underskrevet. Det skal blot være muligt at bevise, at begge parter har villet indgå en aftale om noget, og begge parter skal være i stand til at indgå en aftale.
Ophavsret - Immaterielle rettigheder (november 2018)
Ophavsret - Immaterielle rettigheder (november 2018)
I forhold til ABR 89, er beskyttelsen af rådgiverens ophavsret blevet gjort klarere i ABR 18, så man forhåbentlig undgår tidligere diskussioner og kontroverser på området. ABR Forenklet svarer til ABR 18 uden bestemmelserne om offentliggørelse.