NJORD-guide: Hvem skal betale for vinterforanstaltninger?

NJORD-guide: Hvem skal betale for vinterforanstaltninger?


 

Vintersæsonen er nu over os, og der skal foretages de nødvendige foranstaltninger, for at byggerierne kan udføres forsvarligt på trods af sne og kulde. Dette betyder udgifter, men hvem skal betale? – NJORD Law Firm har udformet en guide, der giver dig et overblik over, hvem der har ansvaret for udgifterne ved vinterarbejde.

Vinterforanstaltninger dækker over de foranstaltninger, der er nødvendige, for at et byggeri kan udføres forsvarligt i vinterperioden, som løber fra 1. november til 31. marts.

Der er to former for vinterforanstaltninger:

  • Årstidsbestemte foranstaltninger, såsom etablering af arbejdsbelysning, frostsikring og afdækning. Disse kan med høj sikkerhedsgrad forudsiges og dermed prisfastsættes i et tilbud.
  • Vejrligsbestemte foranstaltninger, såsom snerydning, fjernelse af islag og opvarmning. Disse er svære at forudsige og prisfastsætte. 

Hvilke byggerier er omfattet af reglerne om vinterforanstaltninger?
Offentligt byggeri med et bruttoareal over 500 m2, indendørs arbejder og anlægsarbejder over 4 mio. kr.

Hvad bestemmer bekendtgørelsen?
Arbejder, der ikke er afsluttet inden 1. november, skal fortsætte, medmindre vinterforanstaltninger i normalt omfang ikke er tilstrækkelige til at holde arbejderne i gang.

Bekendtgørelsen udstikker retningslinjer for, hvordan udbud kan udformes, men ikke præcise regler for, hvem der skal betale for vinterforanstaltningerne, da det bl.a. afhænger af udbud og entrepriseform.

Hvem skal betale? 
Det afhænger ofte af udbuddet, om det er bygherren eller entreprenøren, der skal dække udgifterne. Ved totalentreprise, eller når udbuddet angiver, at vinterforanstaltninger skal være indeholdt, skal entreprenøren som udgangspunkt bære alle omkostninger til vinterforanstaltninger. Undtagelsen er, hvis der opstår ekstra udgifter til vinterforanstaltninger som følge af bygherrens forhold.

Det er ofte hensigtsmæssigt (også efter udbuddet) at indgå en aftale om priser for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, så der ikke opstår tvist om denne del.

Se skema, der beskriver, hvad der gælder, når udbuddet ikke indeholder bestemmelser om vinterforanstaltninger.

Læs mere om samme emne

EPD'er
EPD'er
Ønsker man at anvende EPD'er i sin beregning, kan alle danske EPD'er findes hos EPD Danmark.
Excel Lite
Excel Lite
BUILD har lanceret et værktøj - Excel Lite - der gør det muligt at opbygge en bygningsmodel i Excel for derefter at importere den til LCAbyg.
LCAbyg
LCAbyg
Der er forskelligt software udviklet til at beregne LCA'er. LCAbyg er udviklet af SBi for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (i dag Bolig- og Planstyrelsen). Det henvender sig udelukkende til beregninger af LCA'er for byggeri og er ofte anvendt i den danske byggesektor.
LCA på bygninger
LCA på bygninger
Her på siden kan du blive klogere på LCA. Her er samlet vejledninger, videoer, tutorials og webinarer, hvor du kan dykke ned i emnet.
Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Er du som rådgiver god nok til at styre efter kontrakten, så du får de penge og den tid du er berettiget til? Og ved du, hvornår du skal unde en god kollega en dårlig kontrakt? Lægger du kontrakten i skuffen, og tager den op, når sagen er på vej i voldgift?
New European Bauhaus – DESIRE ”Designing the irresistible circular society”
New European Bauhaus – DESIRE ”Designing the irresistible circular society”
I en EU-konkurrence om innovation og ”lighthouse”-demonstrationsprojekter for at skabe en bevægelse mod cirkulære og grønne løsninger er FRI med DI og Bloxhub som hovedaktører en af de fem vindere af i alt 25 mio Euro. Og selv om Bauhaus-konceptet mest er kendt fra arkitektverdenen er der også brug for rigtig meget ingeniørviden. Projektet kaldes DESIRE (designing the irresistible circular society) starter i august og kører i to år.
Høring: Mere cirkulær økonomi i byggevareforordningen (CPR)
Høring: Mere cirkulær økonomi i byggevareforordningen (CPR)
EU-Kommissionen har offentliggjort deres forslag til revision af Byggevareforordningen. Forslaget skal gennem forhandling med Medlemsstaterne og Europa-Parlamentet inden det godkendes endeligt. Vi har i FRI mulighed for at påvirke Danmarks holdning til udkastet ved at komme med input til grund- og nærhedsnotatet, som udarbejdes af Indenrigs- og Boligministeriet.
FRI_kontrolplan_brand
FRI_kontrolplan_brand
I regi af FRI’s brandgruppe har NIRAS, Safedesign og COWI samlet deres viden til kontrolplaner for projektering og udførelse – som kan bruges af alle.
Kommentering: Hvad skal med i LCA-beregningen?
Kommentering: Hvad skal med i LCA-beregningen?
BPST er kommet med første bud på de bygningsdele der skal medregnes i BR’s LCA-krav (bygningsmodellen). Bygningsmodellen er sendt i en kommenteringsrunde hos FRI og vi udarbejder et svar på vegne af branchen.
Høringssvar: Brandvejledning om "skure mv"
Høringssvar: Brandvejledning om "skure mv"
FRI har kommenteret BPST’s forslag til bilag 1b til kapitel 5 – brand – præaccepterede løsninger for sekundær bebyggelse i tilknytning til fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse.
Høring: A305 IKT- projektroller
Høring: A305 IKT- projektroller
Molio har opdateret publikationen A305 IKT-projektroller. Inden udgivelsen sendes publikationen ud til høring i Molios brugergrupper.
9 af 10 skoler har et dårligt indeklima
9 af 10 skoler har et dårligt indeklima
9 af 10 skoler kæmper med et dårligt indeklima, som påvirker børns læring og trivsel negativt. FRI-formand og adm. dir. i Rambøll, Ib Enevoldsen opfordrer børne-og undervisningsministeren til at stille krav om kommunale handlingsplaner og et skærpet tilsyn med indeklimaet.
Byggeriets Ledelsescenters kurser
Byggeriets Ledelsescenters kurser
FRI har en fast rabataftale med Byggeriets Ledelsescenter, som betyder at medlemmer af FRI får 10 % rabat på alle uddannelser. Man skal blot vælge fri-medlem ved tilmelding.
Vejledning om brandplaner til BR
Vejledning om brandplaner til BR
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet endnu en vejledning til BR18’s brandkapitel. Det drejer sig om Bilag 13 - Udfærdigelse af planer i forhold til brand.
Høringssvar BR18 og certificering
Høringssvar BR18 og certificering
FRI’s kommentarer til de to høringer om BR18 og certificering viser i overvejende grad, at der er tale om ”oprydning” i reglerne. Udover de emner, som direkte relaterer sig til høringerne, beder FRI om, at ”statikerordningen” forlænges, og at der tages fat om udfordringerne i forhold til brand og det høje og usikre omkostningsniveau for certificeringsordningerne.
Værdibyg-vejledning: Visualisering af kontrakter
Værdibyg-vejledning: Visualisering af kontrakter
Værdibyg, som FRI deltager i, har udgivet publikationen ”Brugervenlige kontrakter”, der har fokus på at visualisere kontraktbestemmelser. Hensigten er at skabe et hurtigt overblik over aftalens indhold, og vejledningen kan rette sig mod såvel rådgivere som entreprenører.
Enklere regler - følg eller forklar
Enklere regler - følg eller forklar
Det er forbudt at beskrive specifikke produkter eller løsninger i offentlige udbud. Det er børnelærdom - men også noget der giver udfordringer hos FRI's medlemmer.
Opdateret udgave af ESPD og ny vejledning fra KFST
Opdateret udgave af ESPD og ny vejledning fra KFST
EU-Kommissionen har den 1. marts 2017 offentliggjort en opdateret elektronisk udgave af det Fælles europæiske udbudsdokument - ESPD. Opdatering sker løbende på grundlag af input til forbedringer fra bl.a. FRI’s repræsentant på ugentlige web-konferencer med Kommissionen.
Opdateret vejledning om udfyldelse af ESPD
Opdateret vejledning om udfyldelse af ESPD
Hvordan får man som leverandør plads til alle referencerne, når der ikke er plads i felterne i ESPD'et? Svaret på dette spørgsmål og mange flere findes i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opdaterede vejledning om Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD.
DI Rådgiverne: 18 gode råd til køb af rådgiverydelser
DI Rådgiverne: 18 gode råd til køb af rådgiverydelser
Rådgiverbranchen oplever ofte, at det er unødigt ressourcekrævende at afgive tilbud til det offentlige. Nu har IKA - foreningen af offentlige indkøbere og DI Rådgiverne samlet en række råd til en god proces for køb af rådgiverydelser.
Vejledning om udbudsloven
Vejledning om udbudsloven
Med udbudsloven, som trådte i kraft 1. januar 2016, er der både kommet nye muligheder og mere klare rammer for, hvordan du tilrettelægger et udbud.
Vejledning om udbud af videnrådgivning
Vejledning om udbud af videnrådgivning
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en vejledning om udbud af videnrådgivning, som er i tråd med FRI´s anbefalinger om at reducere branchens transaktionsomkostninger.
EFCA vejledning: Contracting in industrial sectors
EFCA vejledning: Contracting in industrial sectors
EFCA har udsendt en ny vejledning med fokus på kontraktlige principper for at bedre forståelsen for betingelser og vilkår mellem rådgivende ingeniørvirksomheder og den private sektor.
Vigtigste udbud fra hele verden
Vigtigste udbud fra hele verden
DI har samlet de vigtigste udbud fra hele verden på di.dk. På den måde kan man se, hvor der findes store muligheder for danske virksomheder.
EuropeAid Contracts
EuropeAid Contracts
Overvågning af udbud fra EuropeAid giver mulighed for at søge information om tidligere udbud, samt hvilke virksomheder der har været prækvalificeret, og hvilken virksomhed der blev tildelt opgaven.
EFCA booklets
EFCA booklets
Her på siden findes en række booklets fra EFCA.
Vejledning: Annoncering
Vejledning: Annoncering
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en vejledning om annonceringspligt. Vejledningen minder i høj grad om den tidligere, det nye er kapitel 6 om, hvor annoncen skal offentliggøres.
Nyt gratis testværktøj mod industrispionage
Nyt gratis testværktøj mod industrispionage
Når små og mellemstore virksomheder bliver kigget over skulderen, kan det få store økonomiske konsekvenser. Alligevel opleves industrispionage af mange virksomhedsejere som en diffus og uhåndgribelig trussel.
Guide til international rekruttering
Guide til international rekruttering
Der er i Danmark stadigt stigende fokus på værdien af international arbejdskraft, og i de seneste år har vi set en række initiativer og lovændringer, som har gjort det lettere for danske virksomheder at tiltrække og fastholde arbejdskraft fra udlandet.
Regler om ansættelsesklausuler strammes
Regler om ansættelsesklausuler strammes
Der er nye regler på vej for kunde-, konkurrence- og jobklausuler. Reglerne om ansættelsesklausuler bliver strammet væsentligt, så de bliver dyrere for virksomhederne og mindre begrænsende for medarbejderne. Samtidig bliver reglerne tunge at administrere. Indførelse af nye begreber og gyldighedskrav skaber usikkerhed om gyldigheden af konkurrenceklausuler, der aftales efter de nye regler
Rådgiverbørsen
Rådgiverbørsen
På rådgiverbørsen.dk kan virksomheder lægge deres opgaver ud, indhente og sammenligne tilbud og anbefale rådgivere til andre.
Guide: Tilskudsprogrammer og services for SMV'er
Guide: Tilskudsprogrammer og services for SMV'er
EU tilbyder en lang række services og tilskudsprogrammer for små og mellemstore europæiske virksomheder. En ny guide giver et overblik over mulighederne og links til hjemmesider for yderligere information mv.
Debat: Det er dyrt at bygge billigt
Debat: Det er dyrt at bygge billigt
For et par år siden var der en reklamekampagne i tv med nogle meget velhavende mennesker, der kommer ind i en hvidevarebutik. De beder om det dyreste. De bliver henvist til den billigste vaskemaskine – for den bliver dyrest i længden. Samme billede ser vi desværre ofte, når vi taler om offentligt byggeri eller offentligt reguleret byggeri
Debat: Det er bygherrens pligt at prioritere
Debat: Det er bygherrens pligt at prioritere
Vi hører det hele tiden – offentlige byggeprojekter går over budget. Ligenu er det de mange sygehusbyggerier, der er i mediernes søgelys p.g.a. budgetoverskridelser. Udbygningen af Aabenrå Sygehus er under observation. Det nye sygehus i Gødstrup må skære sengepladser. Nyt Hospital Nordsjælland fravælger sygehuskøkkenet, fordi pengene er sluppet op.
Debat: State of the Nation måler tilstanden af landets bygninger
Debat: State of the Nation måler tilstanden af landets bygninger
I to blogindlæg på Renovering på dagsordenen skriver Lars Flindt Petersen, pressechef i FRI, om tilstanden og efterslæbet af henholdsvis de kommunale og de regionale bygninger baseret på FRI’s nye State of the Nation 2016. Især de kommunale bygninger lider ifølge rapporten voldsomt under mangel på vedligehold.
Debat: Efterlysning – Klimaindsats for bygninger
Debat: Efterlysning – Klimaindsats for bygninger
Kronik: Den danske klimaindsats bør indtænke effektiv brug af energien i vores bygninger. Der mangler langsigtet politisk ejerskab og ansvar. Det skriver FRI sammen med en lang række af branchens organisationer.
Stadeopgørelse sidestilles med aflevering
Stadeopgørelse sidestilles med aflevering
Højesterets fastslog i en dom fra 2019, hvor en underentreprenør var gået konkurs, at en stadeforretning, der var gennemført i overensstemmelse med reglerne i AB 92 § 44, måtte sidestilles med aflevering i relation til nedskrivning af garantien.
Description of Services for Client Consultancy 2019
Description of Services for Client Consultancy 2019
This description of services serves as a basis for consultancy agreements for client consultancy. In case of any discrepancy between the Danish and the English version of the description of services, the Danish version shall prevail.
Gratis europæisk benchmarking for mindre FRI-virksomheder
Gratis europæisk benchmarking for mindre FRI-virksomheder
ACE (FRI's britiske søsterorganisation) har udvidet sit gratis værktøj for benchmarking, så det også omfatter europæiske virksomheder. Analysen sammenligner din virksomhed op mod branchen, bl.a. i forhold til omsætning, antal ansatte, marketing og konkurrenceevne.
BR18 – overgangsordning for konstruktion forlænges
BR18 – overgangsordning for konstruktion forlænges
Overgangsordningen for konstruktion forlænges med et halvt år. På projekter, hvor byggetilladelsen søges i perioden 1. januar og til 30. juni, vil man kunne bruge en anerkendt statiker i stedet for at bruge certificeret statiker.
El – slut med 75%-reglen til nytår
El – slut med 75%-reglen til nytår
Med nye materialer og ændrede forbrugsmønstre er 75 procents-reglen ikke længere en tilstrækkelig sikkerhed mod overophedning med risiko for kortslutning og brand.
Nu skal alle følge gassikkerhedsreglerne
Nu skal alle følge gassikkerhedsreglerne
Siden gassikkerhedsreglerne trådte i kraft 21. april 2018, har der været en overgangsperiode, hvor gasreglementet fortsat kunne bruges, når der skulle arbejdes på gasinstallationer eller gasanlæg. 31. december 2019 er overgangsperioden slut.
Ydelsesbeskrivelsen for Arbejdsmiljø og Koordinering 2014
Ydelsesbeskrivelsen for Arbejdsmiljø og Koordinering 2014
FRI og DANSKE ARK har udgivet en ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering i bygge- og anlægsprojekter. Arbejdsmiljøkoordinator eller ej: som rådgiver/projekterende skal du kende til bygherres pligter i relation til arbejdsmiljølovgivningen - og arbejdsmiljøkoordinators ydelser. DANSKE ARK og FRI har derfor udarbejdet en ydelsesbeskrivelse for området.
Molios kurser
Molios kurser
Molio - Byggeriets videncenter udbyder mange forskellige kurser med relevans for rådgivende ingeniører.
Nohrcons kurser
Nohrcons kurser
Nohrcon tilbyder mange forskellige kurser med relevans for rådgivende ingeniører. Få et overblik over deres kurser.
Bygherreforeningens kurser
Bygherreforeningens kurser
Bygherreforeningen tilbyder mange forskellige kurser med relevans for rådgivende ingeniører. Få et overblik over deres kurser.
DKBI-kurser
DKBI-kurser
Oversigt over Dansk konstruktions- og betoninstituts (DKBI) kurser.
FRI's anbefaling til TBST om certificeringsordning for statik
FRI's anbefaling til TBST om certificeringsordning for statik
Bekymring for meget høje omkostninger til at blive certificeret rådgiver inden for specielt statik fik i september FRI til at mødes med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Målet med mødet var at komme med forslag, der kan billiggøre certificeringen uden at det går ud over sikkerheden i vores bygninger
FRI-notat: Overgangsordning i forbindelse med BR 18 bør forlænges
FRI-notat: Overgangsordning i forbindelse med BR 18 bør forlænges
FRI har arbejdet for, at den nuværende overgangsordning fra BR 15 til BR 18 skulle forlænges til udgangen af året, for at både byggeriets parter og de kommunale sagsbehandlere kunne få en fair tid til at sætte sig ind i det nye regelstof. Der mangler fortsat en række vejledninger, og specielt inden for brand er der mange usikkerheder.
Værdiskabende Byggeproces
Værdiskabende Byggeproces
Byggeriet bliver fra mange sider beskyldt for at være ineffektivt og dyrt. Derfor er FRI og seks andre af byggeriets organisationer gået sammen i et projekt kaldet "Værdiskabende Byggeproces".
MgO-plader
MgO-plader
Vi har samlet alle sider, der relaterer til MgO her.
Energirigtigt byggeri
Energirigtigt byggeri
Vi har samlet alle sider, der relaterer til energirigtigt byggeri her.
Debat: Lad os sammen skabe et nyt grønt energieventyr
Debat: Lad os sammen skabe et nyt grønt energieventyr
Debat: FRI har i samarbejde med en lang række virksomheder, organisationer og NGO'er lanceret en ny kampagne med ønsket om, at få politikerne til at sætte målrettet fokus på løsninger, der kan reducere vores energiforbrug i bl.a. bygningsmassen, så Danmark kan nå målet om et klimaneutralt samfund senest i 2050. Kampagnen hedder Grøn Logik - fordi den mest klimavenlige energiform, er den energi vi ikke bruger.
Debat: Paradigmeskift i klimapolitikken er nødvendigt
Debat: Paradigmeskift i klimapolitikken er nødvendigt
Vi når ikke målet om et klimaneutralt samfund i 2050, hvis ikke vi begynder at se på den CO2-udledning, der udledes fra produkter i hele levetiden. Byggeriet bør her gå foran, skriver Henrik Garver.
Debat: Hvordan vil vi renovere i 2035?
Debat: Hvordan vil vi renovere i 2035?
Det vi renoverer og bygger i dag, vil vi med stor sandsynlighed skulle renovere om 15-20 år. Men hvordan er byggeriet anderledes til den tid? Det har Inge Ebbensgaard, Informationschef i FRI, skrevet et indlæg om på bloggen #Renover.dk.
Debat: Vi skal tage et grønt ansvar
Debat: Vi skal tage et grønt ansvar
Debat: Klimaforandringer er en afgørende dagsorden. Som branche er byggeriet en væsentlig del af løsningen, mener Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.
Debat:  Få forskning i byggeriets processer op i gear
Debat: Få forskning i byggeriets processer op i gear
Debat: Misforholdet mellem byggeriets betydning for vores samfund, og i hvor høj grad vi prioriterer at skabe innovation og udvikling i bygge- og anlægsbranchen, er en udfordring for branchen og for samfundet, skriver en række direktører.
Debat: Byggematerialernes klimaaftryk skal frem i lyset
Debat: Byggematerialernes klimaaftryk skal frem i lyset
Debat: Hvis byggeriet skal bidrage til vores nye regerings ambition om 70 pct. reduktion af drivhusgasser, er vi nødt til at få overblik over de udledninger, der opstår ved produktionen af byggematerialer.
Debat: Politikerne bør sætte et loft på CO2-udledning
Debat: Politikerne bør sætte et loft på CO2-udledning
Der er et paradigmeskift i gang i den danske klimapolitik. Det skift skal vi gribe som en mulighed i byggeriet og få krav i lovgivningen til den samlede klimabelastning i nybyggeriet, målt som maksimal CO2-udledning per kvadratmeter, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI i et debatindlæg i Politiken Byrum.
Debat: Hallo! Tænk lyd og akustik ind i renoveringen
Debat: Hallo! Tænk lyd og akustik ind i renoveringen
Gener fra støj opleves både fysisk og psykisk i form af stress og forhøjet blodtryk. Derfor kan det godt undre, at lyd og akustik sjældent bliver tænkt ind i projektets start, når huse og etageboliger renoveres.
Debat: Dårlig luft koster elever to års skolegang
Debat: Dårlig luft koster elever to års skolegang
Inge Ebbensgaard, informationschef i FRI, har skrevet et indlæg på bloggen #Renover.dk. I et uvidenskabeligt forsøg satte Inge en indeklimamåler op i sin datters 4. klasse for at måle CO2, støj, temperatur og luftfugtighed. Resultatet var skræmmende.
Debat: Gode takter i Strategi for digitalt byggeri
Debat: Gode takter i Strategi for digitalt byggeri
Debatindlæg: Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen præsenterede den 30. januar regeringens Strategi for digitalt byggeri. Mange af de emner, FRI mener er væsentlige, er kommet med i strategien, og yderligere ser der ud til at være en politisk ambition om at sætte handling bag strategiens ord. Det er positivt.
Digitalisering
Digitalisering
Vi har samlet alle sider, der relaterer til digitalisering i byggeriet her.
Værdibyg-vejledninger i engelske udgaver
Værdibyg-vejledninger i engelske udgaver
Værdibyg har oversat 10 vejledninger til engelsk, så er vejledningerne for fx "Etablering af samarbejde" og "Brugerinvolvering" tilgængelig for dine ikke-dansk-læsende medarbejdere og kollegaer, internationale studerende m.m.
AB 18, AB Forenklet og byggemøder
AB 18, AB Forenklet og byggemøder
FRI har lagt Dansk Byggeris standardaftaler for AB 18 og AB Forenklet sammen med en skabelon til brug for byggemødereferater.
FRI Debat: Vi skal tage et grønt ansvar
FRI Debat: Vi skal tage et grønt ansvar
Debat: Klimaforandringer er en afgørende dagsorden. Som branche er byggeriet en væsentlig del af løsningen, mener Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.
Materialer
Materialer
Der bruges masser af materialer til byggeri. Nogle, som MgO, viser sig at være problematiske. Overvejelser om bæredygtige materialer, krav til byggevarer osv finder du også her.
Byggeriet 2035
Byggeriet 2035
Her på siden kan du læse rapporten ”Byggeriet 2035 – en foresight-analyse”, som viser konsekvenser og muligheder af de megatrends, som præger verdens udvikling
Brandvejledninger tilgængelige på tryk
Brandvejledninger tilgængelige på tryk
Brandvejledningerne til BR18 er nu tilgængelige i trykt form og kan købes hos Molio. Der er dele af materialet, som stadig er under udarbejdelse, men bestiller du vejledningerne som abonnement hos Molio, får du automatisk tilsendt de tekster, der er under udarbejdelse, efterhånden som de bliver klar.
Høringssvar: To vigtige BR18-brandvejledninger
Høringssvar: To vigtige BR18-brandvejledninger
FRI har afleveret to gedigne kommentarer (samlet +150 sider) til Indsatstaktisk Traditionelt (ITT) og Brandtekniske Installationer. Begge er vigtige vejledninger i forståelsen af BR18. Udover rigtig mange forslag til tekniske præciseringer peger FRI på, at ITT-vejledningen hæver kravene i forhold til BR18. Derfor er det vigtigt, at det klart fremgår, at vejledningen er eksempler på præaccepterede løsninger og IKKE en generel fortolkning af BR.
Bæredygtighed i byggeriet
Bæredygtighed i byggeriet
Læs om FRI's arbejde med bæredygtighed i byggeriet, bl.a. om deltagelse i udvikling af et nyt værktøj for bæredygtighed i EU.
Høringssvar: BR18
Høringssvar: BR18
FRI har afleveret høringssvar til BR18, som med mange faglige og tekstnære bemærkninger fylder en del sider. Blandt de generelle kommentarer er, at der er behov for, at BR gennemgås i dybden, at der oprettes en form for et fagligt råd med erfaring fra praktiske byggeprojekter og en bekymring for konstruktion efter 1. januar.
Debat om faseskift i ny publikation
Debat om faseskift i ny publikation
Værdibyg har udgivet ”Perspektiver på Faseskift – et debatoplæg” for at sætte skub i debatten og fokus på problematikkerne.
Fokus på kuldebroer sikrer mere retvisende energiberegninger
Fokus på kuldebroer sikrer mere retvisende energiberegninger
Bygningsreglementets skærpede energikrav udfordrer håndteringen af kuldebroer i praksis. En udbredt misforståelse er, at når der isoleres mere, må kuldebroerne tilsvarende blive mindre i både størrelse og antal. Faktum er, at kuldebroers indflydelse på klimaskærmens varmetab er langt større i dag end for 10 år siden. Det fremgår af en ny publikation om kuldebroer og deres indflydelse på bygningers varmetab. Publikationen indeholder eksempler, som kan give inspiration for arbejdet. Hent publikationen her
MgO-sager
MgO-sager
Sag 1: Voldgiftsretten har den 21. juni afgjort den første af mange sager om fugtsugende MgO-vindspærreplader. Vilhelm Lauritzen Arkitekter blev dømt til at betale erstatning til et almennyttigt. .boligselskab. Sag 2: Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har afsagt en principiel kendelse i MgO-sagskomplekset. Sag 3: Voldgiftsnævnet har afsagt endnu en kendelse, som bidrager til at skabe opmærksomhed og klarhed i juraen omkring anvendelsen af MgO-plader.
Rapport om renovering versus nybyggeri
Rapport om renovering versus nybyggeri
Rambøll har på vegne af Renovering på Dagsordenen udarbejdet en komparativ analyse, som undersøger effekterne på klimaet og økonomien ved at renovere eller bygge nyt, og om vi er på vej mod et paradigmeskift i bygge- og ejendomssektoren.
Rapport om skolers indeklima
Rapport om skolers indeklima
Indeklimaet i landets klasselokaler er alt for dårligt. Faktisk nogle steder så dårligt, at eleverne får reduceret indlæringsevnen i en grad, der betyder, at de over ni år mister det, der svarer til næsten et skoleårs læring i forhold til elever i klasselokaler med et godt indeklima. Derfor har FRI sammen med en lang række aktører nu præsenteret forslag til konkrete tiltag for politikerne i en helt ny rapport.
Rapporten om MgO-plader er offentliggjort
Rapporten om MgO-plader er offentliggjort
Byggeskadefonden har offentliggjort deres undersøgelse af MgO sagen. Og det er ikke hyggelæsning. BSF mener, at alle plader bør udskiftes, i hvert tilfælde på sigt. Men bedøm selv.
Status for undersøgelser af MgO-plader
Status for undersøgelser af MgO-plader
Byggeskadefonden har i sommerferien offentliggjort status på deres foreløbige undersøgelser om MgO-pladerne. Der tegner sig en række resultater fra de foreløbige undersøgelser, blandt andet at det er alle typer plader, der kan suge vand - uanset fabrikat/navn.
Undersøgelse af indeklima og MgO
Undersøgelse af indeklima og MgO
Byggeskadefonden har undersøgt, om MgO pladerne giver problemer med indeklimaet. Konklusionen er, at det ikke umiddelbart ud ser sådan ud.
Værdibyg-vejledning: Effektiv prækvalifikation
Værdibyg-vejledning: Effektiv prækvalifikation
Værdibygs vejledning ”Effektiv prækvalifikation” giver byggeriets parter værktøjer til at forenkle udbudsprocessen og beskriver best practice til en prækvalifikationsproces, hvor udbyder finder de bedst kvalificerede tilbudsgivere, og ansøgere kan prioritere deres ressourceforbrug til de opgaver, de har bedst chance for at vinde.
Værdibyg-vejledning: Kvalitet som tildelingskriterium
Værdibyg-vejledning: Kvalitet som tildelingskriterium
Værdiskabende Byggeproces har givet et bud på, hvordan man kan bruge kvalitetskriterier i udbud. Vejledningen er blevet opdateret siden udgivelsen i 2010 med præciseringer, ekstra bemærkninger og en spændende case.
Værdibyg-vejledning: Projektoptimering
Værdibyg-vejledning: Projektoptimering
Hvem drømmer ikke om en byggeproces, hvor ubehagelige overraskelser undgås under udførelsen af byggeriet? Ny vejledning fra Værdibyg introducerer projektoptimering som et godt stykke værktøj.
Værdibyg-vejledning: Rigtigt fra start
Værdibyg-vejledning: Rigtigt fra start
En byggeproces' skæbne afgøres i de indledende faser. Det er her, der træffes afgørende beslutninger for resten af forløbet. Ved at gøre sig de rigtige overvejelser og gennemføre de rigtige aktiviteter tidligt, støbes fundamentet for en fremadrettet værdiskabende byggeproces - for alle parter.
Værdibyg-vejledning: Vælg dit medie
Værdibyg-vejledning: Vælg dit medie
Værdibyg har med støtte fra Grundejernes Investeringsfond udviklet vejledningen "Vælg dit medie". Formålet er at skabe overblik over, hvordan medier udvælges, når udvikling i byggeriet skal formidles.
Pressemeddelelse: Brandsikkerhed i plejeboliger
Pressemeddelelse: Brandsikkerhed i plejeboliger
FRI Pressekommentar: Den aktuelle sag om plejehjemsbrande og den foreløbige rapport fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet der viser, at "stort set alle" kommuner ikke lever op til kravene for brandsikkerhed, fremhæver en mulig risiko ved det nuværende system omkring sikkerhed i byggeriet.
Pressemeddelelse: Kommunale bygninger og veje mister værdi for milliarder
Pressemeddelelse: Kommunale bygninger og veje mister værdi for milliarder
Pressemeddelelse: Mange kommuner skubber en dyr regning foran sig, når de undlader at vedligeholde veje og bygninger. Efterslæbet er på mindst 25 mia. kr. på kommunale bygninger og 5 mia. på kommuneveje. På den baggrund opfordrer FRI til, at vedligehold kommer på dagsordenen i den kommunale valgkamp og dernæst ind i de kommunale budgetter.
Pressemeddelelse: Ny rapport om fremtidens byggeri opfordrer til handling
Pressemeddelelse: Ny rapport om fremtidens byggeri opfordrer til handling
I de næste 40 år vil der i verden blive bygget lige så meget, som der hidtil er bygget gennem hele menneskehedens historie. Rapporten ’Fremtidens byggeri 2035’ fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører giver et bud på de enestående muligheder for at skabe et bygget miljø, der matcher fremtidens behov, muligheder og udfordringer. Men det kræver både politisk handling og at branchen tager ansvar for sin egen udvikling.
Pressemeddelelse: Offentlige bygninger skal renoveres for milliarder
Pressemeddelelse: Offentlige bygninger skal renoveres for milliarder
Pressemeddelelse: FRI’s State of the Nation-analyse viser, at store dele af den danske offentlige bygningsmasse er nedslidt, utidssvarende og med dårligt indeklima. Det påvirker arbejdsevnen, børns indlæring og øger sygefraværet. Vedligeholdelsesefterslæbet ser kun ud til at blive større, fordi kommuner og regioner har afsat færre penge, end der er behov for.
Debat: Få forskning i byggeriets processer op i gear
Debat: Få forskning i byggeriets processer op i gear
Misforholdet mellem byggeriets betydning for vores samfund, og i hvor høj grad vi prioriterer at skabe innovation og udvikling i bygge- og anlægsbranchen, er en udfordring for branchen og for samfundet, skriver en række direktører.es til næste generation.
Det føles godt..
Det føles godt..
Hvad er det, der gør den rådgivende ingeniørbranche til noget helt specielt? Det satte FRI sig for at undersøge og inviterede medlemmerne til en workshop under overskriften "Rådgiverens Værdi".
EFCA: Vejledning om integrerede kontrakter
EFCA: Vejledning om integrerede kontrakter
EFCA’s udvalg om det interne marked har udarbejdet en vejledning om ingeniørens rolle i henholdsvis totalentreprisekontrakter og forskellige former for OPP, hvor finansiering, drift og vedligehold indgår ud over selve byggeriet.
Partnering i Praksis, 2005
Partnering i Praksis, 2005
Vejledningen Partnering i praksis bygger på de erfaringer ved anvendelse af forskellige former for partnering, som er høstet, siden 1. udgave udkom i marts 2001.
Vejledning til samlet udbud - lillebror til OPP
Vejledning til samlet udbud - lillebror til OPP
Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet en vejledning om ”Samlet udbud”. Et samlet udbud er en form for offentlig-privat samarbejde, hvor man tænker alle faser i et byggeri sammen i et udbud - lige fra udvikling af konceptet, projektering og anlæg til drifts- og vedligeholdsfasen. Til forskel fra OPP, som også rummer privat finansiering.
BIM videotutorials på DetDigitaleByggeri.dk
BIM videotutorials på DetDigitaleByggeri.dk
På DetDigitaleByggeri.dk er det muligt at se flere videotutorials om den praktiske brug af BIM. Se fx videoer om skitsering, intelligente objekter, dataudtræk, dataudveksling, simulering og beregning.
BIMlab
BIMlab
Gennemførelse af digital aflevering foregår som en del af den almindelige aflevering af et byggeprojekt i henhold til de betingelser, der er aftalt i kontraktgrundlaget og tilhørende tidsplaner. For digital aflevering er der imidlertid en række forhold, der adskiller sig i forhold til den bygningsmæssige aflevering.
Casehistorier om DDB
Casehistorier om DDB
Implementeringsnetværket har indsamlet flere erfaringer med brugen af Det Digitale Byggeri og har lavet relevante casehistorier.
Cuneco-værktøj: CCS-app
Cuneco-værktøj: CCS-app
Cuneco har lanceret en gratis mobilapplikation, hvor du slå op i CCS-bygningsdelstabellerne samt se, hvordan CCS-koderne er struktureret.
Det Digitale Byggeri i praksis
Det Digitale Byggeri i praksis
Implementeringsnetværket for det digitale byggeri har i løbet af de seneste måneder støttet en række projekter med at leve op til kravene i Det Digitale Byggeri. Støtten er givet så parterne i byggesagen kan trække på eksperter, der kan hjælpe over hurdlerne. Der er stadig plads til flere afprøvningsprojekter i budgettet.
Digital aflevering
Digital aflevering
Gennemførelse af digital aflevering foregår som en del af den almindelige aflevering af et byggeprojekt i henhold til de betingelser, der er aftalt i kontraktgrundlaget og tilhørende tidsplaner. For digital aflevering er der imidlertid en række forhold, der adskiller sig i forhold til den bygningsmæssige aflevering.
Digitalt udbud
Digitalt udbud
Det grundlæggende formål med at bruge digitalt udbud og tilbud er, at projektdata kan anvendes igennem hele byggeprocessen. De forskellige aktører sparer tid, og risikoen for fejl reduceres.
Guide: 3D projektering på praktisk brugerplan vers. 2.0
Guide: 3D projektering på praktisk brugerplan vers. 2.0
Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri har udgivet endnu en enkel og lettilgængelig guide med særligt fokus på "Green BIM" i desginfasen. Derudover omhandler den også simuleringsmulighederne som 3D-modellen giver på et konkret projekt samt erfaringer med forskudte projektfaser.
Havneprojekt: Fra 2D til 4D på 7 uger
Havneprojekt: Fra 2D til 4D på 7 uger
Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri har støttet et projekt for at afprøve 4D-modeller i produktionsplanlægningen. Læs mere om hvordan man kan bruge modellen i det praktiske arbejde.
IKT-specifikationer
IKT-specifikationer
Bips har udgivet "Byggeriets IKT-specifikationer," der opdaterer IKT grundlaget.
Miniguide: Erfaringer fra Nyt fængsel Falster
Miniguide: Erfaringer fra Nyt fængsel Falster
Det Digitale Byggeri har udgivet en miniguide baseret på erfaringer fra Nyt fængsel Falster. Heri besvares spørgsmål som: "Hvordan sikrer bygherren sig at han stiller de rigtige krav til rådgiverens digitale aflevering?" og "Hvordan får man gavn af BIM allerede i arkitektkonkurrencen?"
Ny miniguide: Bygherrens krav til IKT-anvendelse
Ny miniguide: Bygherrens krav til IKT-anvendelse
Implementeringsnetværket har på baggrund af et afprøvningsprojekt udgivet en ny miniguide med eksempler og anvisninger til hvordan bygherren kan stille krav til sine leverandører om brug af IKT som baseres på UBST’s erfaringer med Det Digitale Byggeri.
Rapport om forankring af Det Digitale Byggeri
Rapport om forankring af Det Digitale Byggeri
For at understøtte Det Digitale Byggeri, er der behov for en langsigtet forankring af udviklings- og implementeringsaktiviteterne. EBST har derfor taget initiativ til at få udarbejdet rapporten "Forankring af Det Digitale Byggeri", som skal opstille og vurdere en række muligheder for en langsigtet forankring af de fremadrettede opgaver indenfor DDB.
Rapport: Økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri
Rapport: Økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri
DTU Byg m.fl. har udgivet resultaterne fra forskningsprojektet ”Måling af de økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri”. Projektet er baseret på tre års forskning, hvor der tages udgangspunkt i fire casestudier.
Videncentret viderefører detdigitalebyggeri.dk
Videncentret viderefører detdigitalebyggeri.dk
Det Digitale Byggeri giver digitaliseringsstafetten videre til bips og det nye "Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet". Videncentret skal i de kommende år arbejde med at udvikle, afprøve og implementere standarder til byggeriets fælles digitale infrastruktur.
Vil du være digital rådgiver eller har du brug for digital rådgivning?
Vil du være digital rådgiver eller har du brug for digital rådgivning?
I forbindelse med Regeringens Strategi for Digitalt Byggeri - har man lanceret en mulighed for at søge op til 100.000 kr. til digital afklaring og implementering for SMV-virksomheder. Det er egentlig en eksisterende ordning under Erhvervsstyrelsen - men man vil nu lægge særlig fokus på byggeriet.
Vil du være digitaliseringsmentor?
Vil du være digitaliseringsmentor?
Som del af DI’s digitaliseringsindsatsen opretter vi et digitalt mentorkorps. Vi har derfor brug for hjælp til at finde egnede mentorer.
Bygningsreglement 2018 og ny certificeringsordning
Bygningsreglement 2018 og ny certificeringsordning
Bygningsreglementet og certificeringsordningerne for konstruktion og brand ændrer på mange områder væsentligt på rådgivernes arbejde. Under temaet finder du status, høringer, FRI's holdning og løbende information om emnerne.
Description of services for Building and Landscape 2018
Description of services for Building and Landscape 2018
This description of services serves as a basis for consultancy agreements for building and landscape works in connection with construction. In case of any discrepancy between the Danish and the English version of the description of services, the Danish version shall prevail.
Tillæg til ydelsesbeskrivelsen om bæredygtighed i byggeriet 2017
Tillæg til ydelsesbeskrivelsen om bæredygtighed i byggeriet 2017
FRI og Danske Arkitektvirksomheder udgav i 2017 en betaversion til et kommende tillæg til ydelsesbeskrivelserne om Bæredygtighed i byggeriet. Betaversionen kan anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med bæredygtighed. Der er tale om en foreløbig version, som er lavet med det formål at høste erfaringer fra brug af tillægget i praksis.
Ydelsesbeskrivelse for 'Som udført' 2022
Ydelsesbeskrivelse for 'Som udført' 2022
Ydelsesbeskrivelsen ”Som udført 2000” er nu afløst af en vejledning ”Som Udført 2022”, der kan benyttes sammen med Ydelsesbeskrivelserne for Byggeri og Landskab 2018 og Anlæg 2019.