}
Er en frivillig energispareordning fortsat løsningen for Danmark?

FRI har igangsat et arbejde om, hvordan vi i FRI kan se visionerne for en fremtidig energispareaftale i Danmark efter 2020.


 

Den nuværende ordning er blevet kritiseret fra flere sider - herunder af FRI. Ordningen har lav additionalitet, og ved de årlige stikprøvekontroller konstateres fejl i de indberetninger, som udtages. Desuden har ordningen støttet visse former for energiproduktion, for eksempel biogas fra gårdbiogas anlæg og solvarme, som ikke påvirker slutforbruget af energi.

Der er nu et ”window of opportunity” til at påvirke udformning og organisering af den fremtidige ordning, idet forhandlingerne om energiaftalen efter 2020 igangsættes til efteråret.

FRI har afholdt en succesfuld workshop med interesserede repræsentanter fra medlemsvirksomhederne. Resultaterne af workshop, interviews og deskstudie bearbejdes af en nedsat arbejdsgruppe bestående af: 

  • Niels Bahnsen, NIRAS
  • Christian Mou, COWI
  • Jens Lunding, Sweco Danmark
  • Ulrik Ryssel Albertsen, FRI
  • Majbritt Juul, FRI

Med support fra NIRAS' Camilla Christensen og Christian Risborg.

Resultatet af arbejdet vil være en branchespecifik anbefaling, som kan bruges i det politiske arbejde på at forbedre ordningen. Anbefalingerne forventes at blive fremlagt i foråret 2017. 

Baggrund:
Formålet med Energispareordningen er at nedbringe energiforbrug i slutleddet, så Danmark kan nå fælles EU-mål reguleret i energieffektivitetsdirektivets art. 7.  I Danmark er indgået en frivillig Energispareaftale med energiselskaberne. Ordningen forpligter energiselskaberne til årligt at medvirke til at gennemføre en vis mængde energibesparelser. Energibesparelserne finansieres via en afgift, som energiselskaberne opkræver over slutbrugernes energiregninger. I aftalen indgået for perioden 2017 til udløb af 2020 er der taget højde for visse af problemstillingerne, men rammerne for energispareordningen er ikke ændret.

Vinterpakken fra EU-kommissionen fremlægger et forslag til at forlænge ordningen om energispareordningen beskrevet i Energieffektivitetsdirektivets art. 7 til efter 2020.

FRI har kritiseret de hidtidige ordninger, men har ikke kommet med forslag til forbedringer. FRI har udtrykt, at ordningen kræver nytænkning.

 

Læs mere

Infomøde: bekendtgørelser forsyning af el
Infomøde: bekendtgørelser forsyning af el
Energistyrelsen inviterer til informationsmøde, hvor de vil orientere om nødvendige ændringer i dansk lovgivning i forbindelse med elmarkedsdirektiv fra 2019. Der er tale om en række nye love og love bl.a. indtægtsrammer, borgerenergifælleskaber og aggregater. Baggrunden for mødet er, at man i 2014 opnåede EU enighed om reduktion af mindst 40 % af CO2e i 2030. Dette mål blev baggrunden for stort arbejde på EU-niveau, som resulterede i en række direktiver i daglig tale omtalt ”vinterpakken”. Virtuelt møde den 29. september 15-17
Sektorudviklingsprojekt om Smarte Energisystemer
Sektorudviklingsprojekt om Smarte Energisystemer
DTU er sammen med FRI, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk Gasteknisk Center a/s og DI Energi i færd med at gennemføre et sektorudviklingsprojekt om Smarte Energisystemer. Projektet er endt ud i en rapport, som kan downloades på FRI’s hjemmeside. Projektet var i høring i Landstingssalen d. 21. september, du kan se streaming her.