Er en frivillig energispareordning fortsat løsningen for Danmark?

FRI har igangsat et arbejde om, hvordan vi i FRI kan se visionerne for en fremtidig energispareaftale i Danmark efter 2020.


 

Den nuværende ordning er blevet kritiseret fra flere sider - herunder af FRI. Ordningen har lav additionalitet, og ved de årlige stikprøvekontroller konstateres fejl i de indberetninger, som udtages. Desuden har ordningen støttet visse former for energiproduktion, for eksempel biogas fra gårdbiogas anlæg og solvarme, som ikke påvirker slutforbruget af energi.

Der er nu et ”window of opportunity” til at påvirke udformning og organisering af den fremtidige ordning, idet forhandlingerne om energiaftalen efter 2020 igangsættes til efteråret.

FRI har afholdt en succesfuld workshop med interesserede repræsentanter fra medlemsvirksomhederne. Resultaterne af workshop, interviews og deskstudie bearbejdes af en nedsat arbejdsgruppe bestående af: 

  • Niels Bahnsen, NIRAS
  • Christian Mou, COWI
  • Jens Lunding, Sweco Danmark
  • Ulrik Ryssel Albertsen, FRI
  • Majbritt Juul, FRI

Med support fra NIRAS' Camilla Christensen og Christian Risborg.

Resultatet af arbejdet vil være en branchespecifik anbefaling, som kan bruges i det politiske arbejde på at forbedre ordningen. Anbefalingerne forventes at blive fremlagt i foråret 2017. 

Baggrund:
Formålet med Energispareordningen er at nedbringe energiforbrug i slutleddet, så Danmark kan nå fælles EU-mål reguleret i energieffektivitetsdirektivets art. 7.  I Danmark er indgået en frivillig Energispareaftale med energiselskaberne. Ordningen forpligter energiselskaberne til årligt at medvirke til at gennemføre en vis mængde energibesparelser. Energibesparelserne finansieres via en afgift, som energiselskaberne opkræver over slutbrugernes energiregninger. I aftalen indgået for perioden 2017 til udløb af 2020 er der taget højde for visse af problemstillingerne, men rammerne for energispareordningen er ikke ændret.

Vinterpakken fra EU-kommissionen fremlægger et forslag til at forlænge ordningen om energispareordningen beskrevet i Energieffektivitetsdirektivets art. 7 til efter 2020.

FRI har kritiseret de hidtidige ordninger, men har ikke kommet med forslag til forbedringer. FRI har udtrykt, at ordningen kræver nytænkning.

 

Læs mere

Partnerskab mellem Energistyrelsen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører - Byg om så det kan mærkes
Partnerskab mellem Energistyrelsen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører - Byg om så det kan mærkes
Vil du være med til at give input til Energistyrelsen i at udvikle et informationskit målrettet beboerformænd- og kvinder i mindre ejerboliger uden professionelle driftspersoner samt disses administratorer. Informationskittets indhold er endnu ikke fastlagt, men vil udarbejdes på baggrund af jeres viden. Materialet vil være udarbejdet professionelt og visuelt appellerende med tydelig angivelse af både FRI’s og Energistyrelsens logoer, så troværdighed og autoritet er helt i top. Kontakt Majbritt Juul …
Høring: EU-direktiver skal bidrage til klimamål i 2030 – ”Fit for 55”
Høring: EU-direktiver skal bidrage til klimamål i 2030 – ”Fit for 55”
Europa-Kommissionen har den 15. december fremlagt del II af Fit for 55’-lovgivningspakken, der skal udmønte EU’s nye klimamål for 2030 ved at revidere og foreslå relevant energilovgivning. Alle lovforslag i lovgivningspakken er sendt i høring og FRI har mulighed for at komme med bemærkninger senest den 7. januar 2022.