Høring: Grøn energiscreening

Som altovervejende hovedregel træder nye regler i kraft 1. januar og 1. juni. På energiområdet er der en række nye regler, som trådte i kraft pr. 1. januar 2021. Nogle er meget relevante for de rådgivende ingeniører, andre mindre. Dem, som har stor relevans for de rådgivende ingeniører, har FRI i det forgangne år givet høringssvar på. Alle vores anbefalinger bliver ikke implementeret, men det sker dog, at de gør.


Her kan du se en oversigt over de regler, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2021. Oversigten er i datoorden fra det tidspunkt, bekendtgørelsen eller vejledningen er blevet endelig.  I oversigten er der link til den fulde tekst på hjemmesiden Retsinformation.

CIR1H nr 9909 af 09/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.)

Relaterede dokumenter 

 

BEK nr 2277 af 29/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v.

 

BEK nr 2254 af 29/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elforbrugere

 

BEK nr 2252 af 29/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om borgerenergifællesskaber og forholdet mellem borgerenergifællesskaber og elhandelsvirksomheder og kollektive elforsyningsvirksomheder

 

BEK nr 2251 af 29/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

 

BEK nr 2250 af 29/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders, aggregatorvirksomheders og kollektive elforsyningsvirksomheders opgaver og forpligtelser i forbindelse med aggregering af aktive kunders elektricitetsforbrug og -produktion

 

BEK nr 2249 af 29/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om Forsyningstilsynets overvågning af det indre marked for el og naturgas m.v.

 

BEK nr 2248 af 29/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder

 

BEK nr 2247 af 29/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet

 

BEK nr 2246 af 29/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om undtagelse af anlæg og sideordnede aktiviteter fra elforsyningsloven

 

BEK nr 2245 af 29/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.

 

BEK nr 2244 af 29/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg

 

BEK nr 2242 af 29/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter

 

LOV nr 2211 af 29/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (Ændring af formålsbestemmelsen for Energinet, ny transparent proces for Energinets investeringer og ny fremsynet økonomisk regulering af Energinet m.v.)

 

LOV nr 2209 af 29/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Lov om ændring af biobrændstofloven (Ændring af krav om anvendelse af bæredygtige og avancerede biobrændstoffer i brændstof til landtransport m.v.)

 

LOV nr 2196 af 29/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Lov om ændring af lov om elforsyning (Gennemførelse af elmarkedsdirektivet, ensretning af udløbsdatoer for netbevillinger m.v.)

 

BEK nr 2161 af 14/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om VE-bonusordning til naboer til vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker

 

BEK nr 2134 af 21/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om CO2-kvoter m.v.

 

BEK nr 2133 af 21/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om gebyr og anden betaling for ydelser efter lov om CO2-kvoter

 

OV nr 2066 af 21/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Lov om ændring af lov om CO2-kvoter (Tilpasning af regler som følge af ændringer i kvotedirektiv 2003/87/EF og tilhørende EU-retsakter forud for 4. kvotehandelsperiode, herunder justering af klageregler m.v.)

 

LOV nr 2065 af 21/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (Udbud af Thor Havvindmøllepark og forhøjelse af beløbssats til grøn puljeordning)

 

BEK nr 1909 af 09/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre

 

BEK nr 1908 af 09/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre

 

BEK nr 1856 af 09/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af § 1, nr. 3, i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

 

VEJ nr 9880 af 03/12/2020

Transport- og Boligministeriet

Vejledning til bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

 

BEK nr 1806 af 03/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret

 

BEK nr 1794 af 02/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

 

BEK nr 1780 af 01/12/2020

GÆLDENDE

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om varmeforsyning

 

BEK nr 1779 af 01/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning (Ændring af gebyrsats for Energinet, netvirksomheder og elhandelsvirksomheder ved Forsyningstilsynets myndighedsbehandling på elområdet)

 

BEK nr 1778 af 01/12/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om Forsyningstilsynet

 

BEK nr 1773 af 30/11/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v.

 

BEK nr 1759 af 30/11/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om nedsættelse af pristillæg til biogas til elproduktion og opgradering

 

BEK nr 1758 af 30/11/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved afbrænding af biomasse i henhold til § 45 a i lov om fremme af vedvarende energi

 

BEK nr 1730 af 30/11/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber

 

BEK nr 1777 af 30/11/2020

Transport- og Boligministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer

 

BEK nr 1699 af 26/11/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

 

BEK nr 1696 af 25/11/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders regninger, fakturering og faktureringsoplysninger til slutkunder

 

BEK nr 1651 af 18/11/2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger