}
Kursusrække: "Fra ingeniør til rådgivende ingeniør"

Målgruppe

Kursusrækken henvender sig primært til yngre og nyansatte ingeniører, der ikke – eller måske kun i begrænset omfang – har kendskab til arbejdsgangene i en rådgivende ingeniørvirksomhed. Vi bruger ordet ingeniør her, men mener alle rådgivere uanset uddannelse.

Formål

For at kunne navigere og lykkes som rådgivende ingeniør, er det ikke tilstrækkeligt blot at være teoretisk velfunderet. Der er også behov for et grundlæggende kendskab til branchens parter, typiske interessekonflikter, relevante kommercielle overvejelser, samarbejdsformer – og en række yderligere forhold, man som ingeniør ikke automatiske har med sig i bagagen.

Formålet med kursusrækken er at bibringe deltagerne såvel forståelse som praktiske værktøjer, der gerne skulle lette overgangen fra at være ingeniør til at blive rådgivende ingeniør. Med afsæt i en introduktion til branchens organisering og relevante parter, behandler kursusrækken praktiske, kommercielle og juridiske emner fra de indledende tilbudsovervejelser over projekteringsfasen og frem til entreprenørens aflevering.   

Hensigten er at give deltagerne et konkret kompetenceløft, men derudover også at introducere dem til en række relevante overvejelser, der på sigt gerne skulle munde ud i en bedre og mere forudsigelig projektafvikling.

Der vil være 2-3 undervisere på hvert kursus.

Varighed

FRI’s kursusrække er tænkt som en 1-årig efteruddannelse. Kurserne afholdes den hver anden torsdag i måneden i henholdsvis april, maj og juni samt september, oktober og november. Kurserne afholdes såvel i København som i Aarhus med en varighed af 3 ½ time. Det skal være muligt at følge kurserne on-line, men udgangspunktet er fysiske kurser. Hver lektion vil blive fulgt op af et spørgeskema med henblik på en hurtig repetition af kursusindholdet. Vær opmærksom på, at man ikke kan nøjes med at tilmelde sig et enkelt kursus. 

Pris

Betaling fx. 5.000 kr. pr. halvår dvs. 10.000 kr. for hele kursusforløbet med 6 kurser. Er du interesseret i at deltage i kurserne, skal du skrive en mail til Winnie Toft på wt@frinet.dk og oplyse, om du deltager i Aarhus eller København, senest den 30. marts 2021.

Tid og sted

Kurserne afholdes i henholdsvis København og Aarhus, men de nærmere oplysninger om stedet oplyses senere, når vi ved, hvorvidt det er muligt at gennemføre kurserne fysisk. 

1. Branchens parter og deres forskellige interesser

Lektion 1 omhandler følgende emner:

 • Branchens traditionelle parter og deres indbyrdes relationer.
 • Den rådgivende ingeniørs bidrag til branchen.
 • Introduktion til branchens standarder – aftaler og ydelsesbeskrivelser.
 • De enkelte parters traditionelle interesser og de oftest forekommende konflikter.
 • Den rådgivende ingeniørs forskellige roller og muligheder for at navigere i de oftest forekommende konflikter.
 • Praktiske værktøjer til varetagelse af den rådgivende ingeniørs interesser.
 • Udviklingstendenser i branchen.

Undervisere: 

Teknisk direktør John Flemming Jensen, WSP og Vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI

Tid og sted: 

Aarhus 19. maj 2021 kl. 12.30-16.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel og København 27. maj 2021 kl. 12.30-16.00 i Industriens Hus

2. Konkurrencen om opgaverne – private og offentlige kunder

Lektion 2 omhandler følgende emner: 

 • Generelle overvejelser i forhold til akkvisition.
 • Faldgruber og relevante overvejelser i forbindelse med tilbudsafgivelse.
 • Rammerne for tilbudsafgivelse og tilbudsindhentning – private kunder.
 • Rammerne for tilbudsafgivelse og tilbudsindhentning – offentlige kunder, herunder Udbudsregler m.m.

Undervisere: 

Koncernjurist Lars Hauberg, NIRAS og Vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI

Tid og sted: 

Aarhus 3. juni 2021 kl. 12.30-16.00 og København 17. juni 2021 kl. 12.30-16.00 på Scandic Eremitage

3. Tilbudsafgivelse – honorarberegning og vilkår

Lektion 3 omhandler følgende emner:

 • Traditionelle honorarmodeller – fordele og ulemper.
 • Metoder til konkret honorarberegning.
 • Metoder til afgrænsning af tilbuddets ydelser.
 • Prissætning af risici, ubekendte forhold og kontraktvilkår.
 • Håndteringen af bygherrens oplyste eller uoplyste forudsætninger.
 • Håndteringen af egne forudsætninger.

Undervisere:

Civil ingeniør, partner Mads Christiansen, Øllgaard og diplomingeniøre, projektchef Kristoffer Krarup, AB | Clausen

Tid og sted: 

København 26. august 2021 kl. 12.30-16.00 i Industriens Hus og Aarhus den 2. september 2021 kl. 12.30-16.00

4. Kontrakter - muligheder og faldgruber

Lektion 4 omhandler følgende emner:

 • Hvordan og hvornår indgår man en kontrakt.
 • Introduktion til branchens standardaftaler (AB18, ABT18 ABR18 og GBR 19).
 • Baggrunden for aftalernes opbygning og rollefordeling.
 • Vigtigheden af et kendt aftalegrundlag.
 • Gennemgang af de vigtigste aftalevilkår.
 • Forståelse af kontrakten som værende et levende dokument, der kræver vedvarende opmærksomhed.
 • Introduktion til vigtigste hovedgreb i den løbende kontraktstyring.

Undervisere:

Koncernjurist, advokat Lars Hauberg, NIRAS og Vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI

Tid og sted:

København 9.september 2021 kl. 9.00-12.30 på Scandic Eremitage og Aarhus 23. september 2021 kl. 9.00-12.30

5. Projektering – teori og praktiske hensyn

Lektion 5 omhandler følgende emner:

 • Ydelsesbeskrivelser og ydelsesplan.
 • Bygningsreglementet BR 18.
 • Den praktiske anvendelse af projektmaterialet – grundlag for entreprenørens prissætning og udførelse.
 • Entreprenørprojektering.
 • Dialogen med bygherre, bygherrerådgiver og entreprenør.
 • Håndtering af ændringsønsker.
 • Ansvaret for det samlede projekt.
 • IKT

Undervisere: 

Adm. dir., arkitekt Morten Stahlschmidt, Dominia, Chef for byggeri og byggepolitik Inge Ebbensgaard, FRI og Vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI

Tid og sted:

Aarhus 14. oktober 2021 kl. 9.00-12.30 og København 28. oktober 2021 kl. 9.00-12.30 i Industriens Hus

6. Udførelsen – samspillet med entreprenøren

Lektion 6 omhandler følgende emner:

 • Projektopfølgning.
 • Entreprenørens interesser.
 • Typiske konflikter mellem den rådgivende ingeniør og entreprenøren.
 • Praktiske værktøjer til varetagelse af den rådgivende ingeniørs interesser over for entreprenøren og bygherren.
 • Den løbende dialog med bygherren.
 • Byggeriets aflevering.

Undervisere: 

Projektdirektør, partner Eva Zib, Nordiq Group og Kontraktchef Henrik Ingeman Nielsen, Enemærke og Petersen

Tid og sted:

Aarhus 11. november 2021 kl. 12.30-16.00 og København 25. november 2021 kl. 12.30-16.00 på scandic Eremitage