FRI's generalforsamling og årsmøde 2020

FRI inviterer til den årlige generalforsamling og årsmøde den første torsdag i marts.


 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører inviterer alle medlemmer til generalforsamling torsdag den 5. marts 2020 i Industriens Hus. Efter generalforsamling og en frokostpause starter årsmødet, som er åbent for alle. 

Program for dagen:

Generalforsamling kl. 10.30 – 12.00

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent
2.  Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2019
       2.1 Formandens beretning
3.  Godkendelse af årsregnskab for 2019
4.  Beslutning om FRI’s 10 Verdensløfter
5.  Behandling af indkomne forslag
6.  Orientering om planerne for foreningens arbejde i 2020
7.  Budget og kontingent
       7.1 Godkendelse af forslag til budget for 2020
       7.2 Fastsættelse af kontingent for 2020
8.  Valg af formand
9.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af revisorer
11. Eventuelt

Frokostbuffet kl. 12.00 - 13.00

Årsmøde kl. 13.00 - 16.30

FRI vil igen i 2020 afholde Årsmøde efter generalforsamlingen. FRI’s Årsmøde 2020 tager afsæt i FRI’s ”State of the Nation 2020” rapport, som lanceres ved årsmødet.

Afslutning kl. 16.30 

Efter Årsmødet er foreningen vært ved en forfriskning.

Meddelelser

Endelig dagsorden for generalforsamlingen med tilhørende bilag udsendes medio februar 2020 pr. mail. Alle medarbejdere i FRI's medlemsvirksomheder er velkomne til at deltage i generalforsamling og/eller årsmøde.

Vedr. stemmeret

Hvert medlemsfirma vil forud for generalforsamlingen (pr. e-mail til FRI’s kontaktperson i virksomhedens ledelse) få tilsendt et stemmeretsbevis, hvoraf fremgår det antal stemmer, som virksomheden råder over til generalforsamlingen.

Mailen med stemmeretsbeviset skal fremvises ved registreringen for at stemmesedler kan udleveres.

Foreningens medlemsvirksomheder har én stemme for hver påbegyndt 10.000 kr. (ekskl. moms) i betalt kontingent for 2019.

Vedr. punkt 5, indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 5 i henhold til foreningens love, skal være modtaget i sekretariatet senest 1. februar 2020.

Vedr. punkt 8, valg af formand
Formandens to års valgperiode udløber ved generalforsamlingen, formanden kan genvælges for yderligere ét år.

Vedr. punkt 9, valg af bestyrelsesmedlemmer
Valgperioden for 8 af bestyrelsens medlemmer udløber – 4 kan genvælges,

Eventuelle forslag til bestyrelsesvalget fra foreningens medlemsvirksomheder bedes fremsendt til sekretariatet senest 1. februar 2020.

Parkering

Der henvises til parkeringskælderen i Nyropsgade 6 ved Vesterport Station eller Axel Tower, Axeltorv 9, da der er begrænset plads i parkeringskælderen under Industriens Hus.

Tilmelding - Senest den 1. marts 2020.