Miljø og klima - tema

Grundvand

Danmark er et af de få lande i Verden, der har en vandforsyning baseret på indvinding af uforurenet grundvand og som igennem mange år har kortlagt grundvandsressourcerne på et relativt detaljeret niveau, og overvåget grundvandets tilstand igennem det der i dag er vandområdeplanernes overvågningsprogrammer.  Grundvandet anvendes desuden af industrier til produktion, af landbrug til markvanding og er en vigtig forudsætning for basisvandføringen i mange vandløb og søer og i sidste ende havet. 

FRI mener:

  • At der er behov for en opdateret statslig strategi om, hvordan grundvandsforureninger håndteres på kort og lang sigt, herunder klare retningslinjer for i hvilken retning rådgivning af myndigheder og forsyninger skal gå, samt sikring af finansieringsmuligheder for undersøgelser og implementering af de bedste og mest bæredygtige lokale løsninger hos vandselskaberne.

  • Resultater og viden fra grundvandskortlægningen skal inddrages i en mere helhedsorienteret vandplanlægning, således at det i højere grad bliver muligt at integrere løsninger, der kobler udfordringer for vand, miljø, natur, klima, energi og produktivitet i erhverv og landbrug.

  • Grundvandskortlægningen skal udvides til at omfatte alle relevante forureningstrusler for vandforsyningerne som supplement til det fokus, der hidtil har været på nitrat.

  • Udvikling af Grundvandskortlægningen for at kunne fastholde Danmarks position, som ekspert med internationalt set enestående know how og metoder, som efterspørges i store dele af Verden, hvor der er knappe vandressourcer.

  • Der skal igangsættes en policy-analyse mhp. at belyse og dokumentere, hvorfor anvendelsen af grundvandskortlægningens resultaterne er så beskeden og ikke prioriteres.
Jordforurening

I Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og/eller tankanlæg. Læg dertil at et tilsvarende antal grunde er under mistanke for at være forurenede. Rådgivende ingeniørvirksomheder arbejder for at mindske og klarlægge forurening af det danske landskab.

Kender du DI’s forening for vand?

Danske virksomheder er blandt de førende i verden inden for vandteknologi. Det gælder både rådgivning og produktion af udstyr. DI Vand skal sikre, at der sker en styrket og koordineret indsats for at få løsningerne i spil.