}
MILJØ OG KLIMA - TEMA

Oversigt over jordrensningskompetencer skal øge eksport

Danish Soil Partnership, hvor FRI deltager, har i samarbejde med State of Green og Inno-MT udarbejdet en oversigtsrapport over den danske sektor for jord- og grundvandsrensning.

Det nye "White Paper" skal bruges som en samlet promovering af den danske jordforureningssektor over for udenlandske interessenter. Rapporten giver et lettilgængeligt overblik over de danske kompetencer på området samt over de virksomheder og organisationer, som er med til at forme sektoren.

Danmark har igennem mange år haft fokus på jord- og grundvandsrensning, bl.a. for at sikre grundvandsreserven mod forurening samt for at beskytte folkesundheden. Det har skabt grobund for udviklingen af en række unikke kompetencer i Danmark, både hvad angår myndighedssystemet til forebyggelse, identifikation og behandling af forurenede grunde, samt udviklingen af teknologiske løsninger til oprensning af jord og grundvand.

Disse kompetencer kan eksporteres til de globale markeder.

Læs White Paper

Stormflods- og kystbeskyttelse

I et land, der er omgivet af hav, er kystsikring en væsentlig rolle. En kortlægning viser omfanget og betydningen for at sikre vores kyster. En vandstigning på 70 centimeter, over de næste 100 år, kan forårsage en økonomisk konsekvens på op imod 22,5 milliarder kroner, alene for hovedstadsområdet.

Grundvand

Danmark er et af de få lande i verden, der har en vandforsyning baseret på indvinding af uforurenet grundvand og som igennem mange år har kortlagt grundvandsressourcerne på et detaljeret niveau, og overvåget grundvandets tilstand igennem det der i dag er vandområdeplanernes overvågningsprogrammer.

Affald- og ressourcehåndtering

Ny teknologi har gjort det nemmere at genanvende og udnytte ressourcerne. Teknologi er med andre ord afgørende for morgendagens grønne omstilling. Tilgange såsom cirkulær økonomi, optimal- og genbrug af ressourcer er centrale parametre i den grønne og bæredygtige omstilling.