Miljø og klima -tema

Stormflods- og kystbeskyttelse

Truslen fra stormflod er ikke længere at betragte som en fjern trussel. Tværtimod kan truslen allerede mærkes i dag, og har allerede medført betydelige skader.

FRI mener:

  • Der skal udarbejdes klare procesplaner for gennemførelse af kystbeskyttelse – hvor der anføres myndighed og klagemuligheder. Processen er fint beskrevet i LBK nr. 57 af 21/01/2019 og Kystdirektoratet har udgivet en processkabelon.

  • Staten/Kystdirektoratet skal udforme tidssvarende vandstandsniveauer for kystbeskyttelsen baseret på nuværende viden, samt krav om løbende opdatering, f.eks. hvert 10. år (IPCC-data).

  • Der skal afsættes en pulje til en national stormflodssikringsplan – der angiver, hvilke koter, forskellige områder skal sikres mod ved valgte sikringsniveauer.

  • Der skal skabes klarhed over hvordan stormflods- og kystbeskyttelse finansieres og organiseres. Der er beskrivelser heraf i gældende kystbeskyttelseslov Se LBK nr. 57 af 21/01/2019 §9 og §9a. 
Jordforurening

I Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og/eller tankanlæg. Læg dertil at et tilsvarende antal grunde er under mistanke for at være forurenede. Rådgivende ingeniørvirksomheder arbejder for at mindske og klarlægge forurening af det danske landskab.

Kender du DI’s forening for vand?

Danske virksomheder er blandt de førende i verden inden for vandteknologi. Det gælder både rådgivning og produktion af udstyr. DI Vand skal sikre, at der sker en styrket og koordineret indsats for at få løsningerne i spil.