De­bat: Meldingen er klar - Vi står med et kæmpe ansvar

Bygge-og Anlægsbranchen har et stort fælles ansvar i de kommende års intensiverede kamp mod klimaforandringerne - fordi vi faktisk kan gøre en stor forskel. Det skriver adm. direktør i FRI, Henrik Garver, i et debatindlæg i Licitationen.

Af Henrik Garver, Adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, Licitationen d. 17. august 2021

Verdens klima er i hastig forandring.

Og forandringerne er drevet af menneskeskabte aktiviteter. Det fremgår tydeligt af den seneste IPCC-delrapport, " Climate Change 21: The Physical Science Basis", som udgør en del af det faglige grundlag for det kommende COP-26 klimatopmøde i Glasgow i starten af november.

Rapporten er bekymrende læsning.

Modellerne og datasættene er blevet yderligere styrket, siden den seneste rapport fra 2013, og konklusionerne står klart, her er blot tre: I 2019 var CO2e-koncentrationen i atmosfæren på det højeste niveau i mindst 2 mio. år.

De globale overfladetemperaturer har siden 1970 oplevet den hurtigste stigning over en 50 års periode end i nogen anden " 50 års periode" de seneste 2.000 år.

Både ekstrem varme og hedebølger - og intensiteten og frekvensen af kraftig nedbør - er øget siden 1950' erne Konsekvenserne af klimaforandringer, som følge af global opvarmning, er ekstremt alvorlige. Havmiljøet påvirkes, biodiversiteten påvirkes, de polare egne, særligt Arktis, påvirkes, havene stiger, tørke vil blive mere udbredt - og der vil samtidig komme kraftigere og mere intense nedbørsmængder. I IPCC's worst case scenarier vil det, vi har set som 50 års hændelser, blive 1-2 års hændelser. I de scenarier, hvor det lykkes at bremse den globale udledning af drivhusgasser kraftigt allerede omkring 2030 og opnå global netto-nul udledning i 2050 vil det ikke gå helt så galt, men afhængigt af typen af klimabegivenhed (tørke, skybrud eller ekstrem varme) vil de forskellige 50 års hændelser selv i dette best case scenarie blive reduceret til 10-25 års hændelser. Derfor er det nu, vi skal handle.

Vores bidrag, som rådgivere og ingeniører - og i bygge-og anlægsbranchen generelt - er afgørende. Vi kan som virksomheder og som branche være med til at udvikle og implementere de løsninger, der faktisk bidrager til, at den globale udledning af klimagasser reduceres.
Henrik Garver, adm. direktør i FRI Henrik Garver, adm. direktør i FRI

Eksempelvis energibesparelser, øget integration af VE i energisystemet og fokus på klimaaftryk fra materialer og fra anlægsfasen i byggeri og anlæg. Meget af det har vi allerede spillet på banen til politikerne i Klimapartnerskabets rapport fra 2020. Men mindst lige så vigtigt, så kan vi være med til at designe, udvikle og opføre den fysiske infrastruktur, så den bliver robust over for de forandringer, der, uanset hvad, kommer til at ske frem mod år 2100, eksempelvis kystsikring, by-og arealplanlægning, design ift. skybrud, stormflod og mere intens varme, GIS-overvågning, modellering og meget mere.

Den nye IPCC-delrapport viser endnu engang, hvorfor det er så vigtigt, at vi som branche, som virksomheder og som individuelle fagpersoner bidrager - fordi vi gør en forskel. Og det er ikke blot en forskel for udviklingen i Danmark, det er også en forskel der slår igennem internationalt, når danske og nordiske rådgiver-, ingeniør-, arkitekt og entreprenørvirksomheder arbejder internationalt.

Og vi skal bidrage med vores gode løsninger og gode forslag. Som branche kan vi gøre en forskel, og vi skal i gang nu.

Læs flere debatindlæg fra FRI

De­bat: Miljøet betaler prisen for manglende krav til prøvetagninger
De­bat: Miljøet betaler prisen for manglende krav til prøvetagninger
Der findes stort set ingen regulering af prøvetagning eller certificeringsordninger for miljørådgivning i Danmark. Inhabilitet og inkompetence går i værste fald ud over miljøet. Loven bør laves om, skriver Sven Ulrich Bertelsen og Ulrik Ryssel Albertsen i Altinget.