12 topledere: Vi har brug for en ny uddannelsesvision, der kan tiltrække udenlandske studerende

Af  Henrik Garver, Adm. direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI; Christian Listov-Saabye, Adm. direktør, MOE A/S; Eva Rindom, Adm. direktør, Atkins Danmark A/S; Henriette Dybdal Cajar, Adm. direktør, SINUZ ApS; Henrik Juul Sørensen, Adm. direktør, EKJ A/S; Henrik Winther, Direktør, COWI A/S; Jens Brandt Bering, Direktør for forsyning, NIRAS A/S; John Andresen, Adm. direktør, INGENIØR'NE A/S; Ole Fritz Adler, Adm. direktør I EnviDan A/S; Per Christensen, Adm. direktør, WSP Danmark A/S; Peter Gasberg, Adm. direktør, Frandsen & Søndergaard K/S og Søren Brøndum, Direktør for byggeri, Rambøll Danmark A/S; Altinget d. 1. marts 2023

Den massive arbejdskraftsmangel, Danmark står over for, er efterhånden gået op for langt de fleste. Som ledere i rådgiver- og ingeniørvirksomheder, har vi været udfordret af problemet længe, for det er os, der dagligt skal prioritere i opgaver, se vores medarbejdere og kolleger få mere og mere travlt, og med vemod se langt efter den potentielle ekstra vækst, vi ved, vores virksomheder kunne præstere, hvis vi kunne finde og ansætte alle de folk, vi har arbejde til.

De hårde fakta er, at udviklingen er imod os. Der bliver færre unge og flere ældre. Der er en øvre grænse for, hvor mange danske unge vi kan trække ind på de videregående uddannelser – og der er kamp om dem, der er, for vi har brug for flere akademikere, ikke mindst ingeniører og tekniske og naturvidenskabelige kandidater – mens andre brancher har brug for flere erhvervsuddannede.

Tiltag som afskaffelse af helligdage, bedre seniorordninger og øget arbejdstid er dråber i havet. Der skal mere til.

Derfor er vi nødt til at få et perspektiv, der rækker længere. Vi skal se ud over Danmarks grænser og række ud til de potentielle kandidater i Europa og rundt om i verden, som vi kan tilbyde en førsteklasses uddannelse og et trygt sted at bygge en karriere og et liv.

Uddannelse er nøglen

Udfordringen er den samme i mange brancher, men lad os tage vores eksempel, og kigge på de tekniske brancher. Vi ved, at der kommer til at mangle omkring 13.000 ingeniører og tekniske og naturvidenskabelige kandidater i de kommende ti år. Det er næsten lige så mange, som samtlige medlemsvirksomheder i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI på nuværende tidspunkt har ansat i Danmark.

De mange opgaver, der skal løses, når vi leverer på den grønne omstilling – energiøer, bæredygtige byrum, klimasikring og omlægning af vores energiinfrastruktur – gør, at selvom vi ser ind i en mulig recession i byggeriet, så har vi som rådgiver- og ingeniørvirksomheder en kæmpe arbejdsmængde at løfte de næste 15 år.

Og da vi i Danmark er blandt nogle af de bedste i verden til netop disse typer opgaver, så har vi et ansvar for, og en interesse i, at være foregangsland på området.

Derfor har vi brug for, at der bliver uddannet flere ingeniører og kandidater med tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Slet og ret. Men ikke på bekostning af de dygtige merkantile, humanistiske og samfundsvidenskabelige kandidater som vi også som virksomheder ansætter og har brug for. Og udfordringerne kan ikke løses af danske unge alene. Der er ikke nok, og derfor har vi brug for internationale talenter.

Internationale studerende giver overskud

Helt overordnet er det vigtigt, at vi gør det klart, at internationale studerende er velkomne i det danske uddannelsessystem. De er en overskudsforretning for Danmark. Faktisk bidrager hver dimittend i gennemsnit med mere end 2 millioner kroner over en 13-årig periode, viser en analyse, Damvad har lavet for Ingeniørforeningen i 2022.

Det er vel at mærke et gennemsnit for alle studerende - også de der tager hjem umiddelbart efter endt uddannelse. Samlet set har internationale studerende bidraget med mere end 26,7 milliarder kroner til den danske samfundsøkonomi i årene 2007 til 2020.

En uddybning fra Danmarks Tekniske Universitet viser desuden, at tallene er endnu mere gunstige for internationale ingeniørstuderende. Her er den samfundsmæssige gevinst udregnet til 2,9 millioner kroner per kandidat i gennemsnit.

Manglende vision

Antallet af internationale studerende er faldet de seneste år. Eksempelvis er Aalborg Universitet på deres Engineering-linje gået fra 789 internationale studerende i 2018 til 556 i 2022. Det er den forkerte vej, efterspørgslen taget i betragtning.

Den politiske aftale fra 2021, der begrænsede antallet af engelsksprogede uddannelser og lagde loft på antallet af internationale studerende var en kæmpe fejl. Argumentet om, at Danmark har for høje SU-udgifter til studerende fra andre EU-lande, er uholdbart. Det er peanuts i det store billede.

Skulle der alligevel være en frygt for, at vores internationale studerende ikke bliver i landet efter endt uddannelse, kunne det overvejes politisk, om man kan skrue studiestøtten anderledes sammen? Måske lade SU’en for alle være et lån, der skal tilbagebetales – men kombinere det med et økonomisk tilsvarende skattefradrag for afdragene, så tilbagebetalingen bliver ’gratis’, hvis blot man bor, arbejder og betaler skat i Danmark gennem en årrække?

SVM-regeringens målsætning om 2.500 nye engelsksprogede studiepladser er ikke tilstrækkeligt. Der mangler en vision og en klar satsning på udviklingen af Danmark som et internationalt attraktivt uddannelsesland. Det vil understøtte Danmark som et vidensamfund, der har kompetencer til at løse de store globale udfordringer, ikke mindst i forhold til den grønne omstilling.

Visionen skal tegnes skarpt politisk og understøttes af en reel vilje til at investere i mere og bedre uddannelse – og gøre uddannelserne internationalt tilgængelige. Men allerede nu kan vi med enkle skridt understøtte det, vi ønsker at opnå, med visionen.

Tre tiltag: Vi skal have genindført de engelsksprogede uddannelser som supplement til de dansksprogede, forenkle processen med at flytte til Danmark for både studerende og internationale eksperter og sørge for, at vores fremragende universiteter og attraktive arbejdsmarked er vidt og bredt kendt ude i verden.

Danmark er en drøm for mange

For det er alt andet lige lettere at integrere og tilknytte mennesker til det danske arbejdsmarked, når de allerede har et solidt kendskab til kulturen og til regler og rammer for at arbejde i Danmark – og har et lokalt netværk. At disse mennesker så også tilfører et internationalt udsyn og en bredere kulturforståelse er en yderligere gevinst for den del af erhvervslivet, der lever af eksport eller af at løse opgaver i udlandet.

Og det er attraktivt at bo, studere og have sin karriere i Danmark, og mulighederne efter endt uddannelse er endnu bedre:

Danske arbejdspladser er i høj grad tillidsbaserede, og unge medarbejdere får hurtigere ansvar end i mange andre lande. Vi har ofte et fladt hierarki, og det er muligt at opretholde en god work-life balance. Derudover har man adgang til overkommelig børnepasning, barsel og eventuelt orlov med løn, adgang til sundhed og andre velfærdsydelser.

Vi har brug for en vision for Danmark som videnssamfund, der understøttes af et stærkt internationalt attraktivt uddannelsessystem. Vi håber, at SVM-regeringen og det nye folketing vil gribe denne opfordring.

Fra rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i FRI vil vi gerne bidrage til at udfolde og realisere visionen. Det handler om, hvad Danmark skal leve af, og hvordan vi kan bidrage til den grønne omstilling globalt.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Lovkrav om livscyklusvurdering træder nu i kraft. Det betyder, at krav om mindre CO2-udledning for alvor kommer til at påvirke byggebranchen. FRI og otte andre brancheorganisationer er gået sammen om at fortælle det nye Folketing, regeringen og social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at byggeriet er klar til de nye lovkrav.
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Hvis de nødvendige CO2-reduktioner skal nås, skal byggeriet styrke samarbejde, kompetenceniveau og øge brug af mere bæredygtige materialer samt bæredygtighedsfremmende teknologi. Det skriver FRI i et debatindlæg i Børsen sammen med MOLIO og DI Byggeri.
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Fra 1. januar skal bygherrer kunne dokumentere, hvor meget CO2e, der bruges i et givent byggeri. Og for at effektivisere processen bliver branchen nødt til at dokumentere på samme måde hver gang. COWI/Arkitema har udviklet et system til indsamling og dokumentation af LCA-data og valgt at gøre det tilgængeligt for hele branchen. Takket være midler fra Realdania bliver systemet gratis i de første to år og forventes tilgængeligt primo 2023.
Debat: Internationale studerende er en gylden løsning
Debat: Internationale studerende er en gylden løsning
Påstandene fra mange politikere om, at internationale studerende er en underskudsforretning har ikke hold i virkeligheden, skriver FRI, Lægemiddelindustriforeningen, IT-Branchen og IDA i et debatindlæg i Jyllands-Posten.
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
I de grønne energiforhandlinger er det afgørende med langsigtede planer for energinettet og fokus på sektorkobling, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI og Klaus Winther Ringgaard, formand for FRI’s Energiudvalg og divisionsdirektør Energy International i COWI i et debatindlæg i Klimamonitor.
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
I de sidste par uger er det fra politisk side blevet fremhævet, at udrulningen af fjernvarme skal fremskyndes. Det er positivt, og det bakker vi som branche fuldt op om, skriver FRI i et debatindlæg i Berlingske. Men selvom der er politisk vilje til at rykke på området, og selvom der med aftalen om vinterhjælp afsættes 250 millioner kroner i 2022 og 2023 til fjernvarmpuljen, så hjælper det desværre ikke på den største og mest åbenlyse udfordring ved en fremskyndelse. Nemlig manglen på hænder og hoveder til at løse opgaverne.
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Kriserne må ikke føre til politiske hovsaløsninger. Byggeriet har brug for planer, hvis vi skal være med til at løse de store problemer, verden, Danmark og bygge- og rådgiverbranchen står i, og så skal vi have adgang til udenlandsk arbejdskraft, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i et debatindlæg i Politiken Byrum.
Debat: Det er en farlig tendens, når der igen og igen bliver rejst tvivl om miljøkonsekvensrapporter
Debat: Det er en farlig tendens, når der igen og igen bliver rejst tvivl om miljøkonsekvensrapporter
I den seneste tid er det fra flere sider igen blevet forsøgt at rejse tvivl om både redelighed og validitet i de miljøkonsekvensrapporter, der bliver lavet forud for bygge- og anlægsarbejder i Danmark. Det er en farlig tendens, der i sidste ende fjerner fokus fra det, det handler om – nemlig miljøet, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i et debatindlæg i Altinget.dk.
Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Markedsusikkerhed, inflation og stigende renter er i fuld gang med at bremse byggeriet frem mod 2023. Vi har ikke brug for at den offentlige sektor forstærker effekten. Danmark har ikke brug for en katastrofeopbremsning i byggeriet i 2023, skriver FRI
Debat: Der er brug for ambitiøse, men realistiske klimakrav i Bygningsreglementet
Debat: Der er brug for ambitiøse, men realistiske klimakrav i Bygningsreglementet
Selvom en ensartet CO2-afgift er den rigtige vej at gå, vil den ikke komme til at minimere Bygningsreglementets nye krav til nybyggerier fordrer højere klimaambitioner. Skal de indfries, bør man stille skarpt på måleværktøjer, nybyggeriernes funktioner og en vidtgående inklusion af byggebranchen. Sådan lyder budskabet fra chef for energipolitik og bæredygtighed i FRI, Majbritt Juul, i FacilityTech.
Debat: Udflytning vil koste velstand og velfærd
Debat: Udflytning vil koste velstand og velfærd
De nye studiepladser uden for de største byer skal ikke skabes på bekostning af de eksisterende studiepladser i de etablerede studiemiljøer, skriver FRI sammen med IDA, Dansk Erhverv og IT-branchen i et debatindlæg i Børsen.
Debat: EU’s bygningsdirektiv burde være mere ambitiøst
Debat: EU’s bygningsdirektiv burde være mere ambitiøst
I forhold til energieffektivitet er vi nået langt i Danmark, når der ses på energiforbrug til driften af nye bygninger. Men der er fortsat mere at hente, både herhjemme og i andre dele af Europa, skriver Henrik Garver og Majbritt Juul, henholdsvis adm. direktør og chef for energipolitik og bæredygtighed i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI i et debatindlæg i Altinget. De to peger på især tre indsatsområder, som er interessante i den grønne omstilling.