Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen

Af Christina Hvid, MOLIO, Henrik Garver, adm. direktør i FRI og Anders Stouge, DI Byggeri, alle medlemmer i ConTech Alliance, Børsen d. 19. december 2022. 

Den bæredygtige omstilling af byggeriet er afgørende for, at vi når de ambitiøse danske klimamål om 70 pct. reduktion af CO2-udledning inden 2030. Men den kommer ikke til at ske af sig selv. Når de nødvendige CO2-reduktioner skal nås, skal byggeriet styrke samarbejde, kompetenceniveau og øge brug af mere bæredygtige materialer samt bæredygtighedsfremmende teknologi.

Byggeriet står for ca. 30 pct. af den samlede danske CO2-udledning, og med de nye og skrappere krav, der er besluttet af et bredt flertal i Folketinget, bliver det i stigende grad nødvendigt at bygge bæredygtigt og dokumentere det. I øjeblikket er byggeriets grønne omstilling fortsat fragmenteret, og hastigheden svingende.

En række større virksomheder som f.eks. materialeproducenter, byggevaremarkeder, entreprenører og pensionsselskaber søger at rykke hurtigt på den grønne omstilling, og de sætter høje reduktionsmål, som f.eks. er Science Based Target-valideret. Det er som udgangspunkt rigtig positivt, at markedsaktører på den måde går foran. For sådan en validering betyder øgede krav til bæredygtighed for alle underleverandører og samarbejdspartnere. Det betyder også, at mange smv‘er inden for kort tid vil skulle accelerere deres grønne omstilling, hvilket kan blive en udfordring, hvis rammerne og rollerne ikke er på plads eller ikke er kendte.

Mangler kompetencer

Smv’erne er på ingen måde blinde for bæredygtighed, men det er desværre langtfra alle i branchen, der besidder de nødvendige bæredygtighedskompetencer. Kompetenceefterslæbet betyder, at det kan tage længere tid og måske også mere er omstændeligt at bygge bæredygtigt. Og det risikerer at skabeA- og B-hold, hvor nogle virksomheder ikke kan levere på bæredygtighed, fordi de ikke kan skaffe de rette medarbejdere.

Der er derfor behov for, at byggebranchen arbejder sammen og giver hinanden håndslag på at opkvalificere flere medarbejdere i bæredygtigt byggeri, så kompetenceniveauet løftes i takt med de stigende bæredygtighedskrav.

Grøn omstilling er digital

Hvis vi samtidig formår at udnytte potentialerne i at digitalisere langt flere processer og tage nye teknologier i brug, så kan vi hurtigere nå meget langt og gøre omstillingen både nemmere og mere gnidningsfri. Teknologierne og de digitale løsninger findes langt hen ad vejen allerede derude, og de kan gøre vejen til en mere bæredygtig byggebranche lettere.

Med digitale dokumentationsplatforme og iot-systemer kan virksomhederne eksempelvis lettere opfylde kommende dokumentationskrav. Det kan samtidig give et langt hurtigere og mere præcist overblik over arbejdsprocesserne og deres fremdrift, hvilket vil øge effektiviteten, mindske den samlede arbejdsbyrde hos medarbejderne samt skabe et fælles datagrundlag at handle på baggrund af.

Der er brug for at tale teknologi og digitalisering langt mere op, men også afmystificere det. For en udbredt opfattelse i mange dele af byggeriet er, at de eksisterende løsninger ikke passer til byggebranchens arbejdsgange, og at investeringer i teknologi desuden er dyrt, omfattende og ikke kan betale sig. Dertil kommer, at langt de fleste kommer til at være brugere af de digitale platforme, ligesom vi i dag alle er brugere af vores iphones, mens kun et fåtal skal være it-specialister. Så efteruddannelsesbehovene er forskellige, alt efter hvor man er i værdikæden, og hvad ens rolle er. Og for mange gange vil det formentlig også dreje sig om læring i arbejdet uden store formelle efteruddannelser.

Behov for fælles handling

Omstillingen af byggebranchen kommer ikke af sig selv, men skal skubbes i gang i fællesskab. På tværs af regering, myndigheder, det private erhvervsliv og forskningsinstitutionerne skal byggeriets bidrag til en bæredygtig omstilling tages alvorligt og sættes højere på klimadagsordenen. For der skal gøres mere, og det skal gøres i fællesskab. Det kræver først og fremmest, at byggebranchen lykkedes med at finde fælles fodslag og løsninger og skubber på for at løfte kompetenceniveauet bredt i byggeriet.

Derfor bør vi som samfund arbejde endnu tættere sammen om byggeriets bæredygtige omstilling for at sikre den danske konkurrenceevne, og at den grønne omstilling kommer i gang. Det vil gavne os alle.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Lovkrav om livscyklusvurdering træder nu i kraft. Det betyder, at krav om mindre CO2-udledning for alvor kommer til at påvirke byggebranchen. FRI og otte andre brancheorganisationer er gået sammen om at fortælle det nye Folketing, regeringen og social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at byggeriet er klar til de nye lovkrav.
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Fra 1. januar skal bygherrer kunne dokumentere, hvor meget CO2e, der bruges i et givent byggeri. Og for at effektivisere processen bliver branchen nødt til at dokumentere på samme måde hver gang. COWI/Arkitema har udviklet et system til indsamling og dokumentation af LCA-data og valgt at gøre det tilgængeligt for hele branchen. Takket være midler fra Realdania bliver systemet gratis i de første to år og forventes tilgængeligt primo 2023.
Debat: Internationale studerende er en gylden løsning
Debat: Internationale studerende er en gylden løsning
Påstandene fra mange politikere om, at internationale studerende er en underskudsforretning har ikke hold i virkeligheden, skriver FRI, Lægemiddelindustriforeningen, IT-Branchen og IDA i et debatindlæg i Jyllands-Posten.
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
I de grønne energiforhandlinger er det afgørende med langsigtede planer for energinettet og fokus på sektorkobling, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI og Klaus Winther Ringgaard, formand for FRI’s Energiudvalg og divisionsdirektør Energy International i COWI i et debatindlæg i Klimamonitor.
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
I de sidste par uger er det fra politisk side blevet fremhævet, at udrulningen af fjernvarme skal fremskyndes. Det er positivt, og det bakker vi som branche fuldt op om, skriver FRI i et debatindlæg i Berlingske. Men selvom der er politisk vilje til at rykke på området, og selvom der med aftalen om vinterhjælp afsættes 250 millioner kroner i 2022 og 2023 til fjernvarmpuljen, så hjælper det desværre ikke på den største og mest åbenlyse udfordring ved en fremskyndelse. Nemlig manglen på hænder og hoveder til at løse opgaverne.
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Kriserne må ikke føre til politiske hovsaløsninger. Byggeriet har brug for planer, hvis vi skal være med til at løse de store problemer, verden, Danmark og bygge- og rådgiverbranchen står i, og så skal vi have adgang til udenlandsk arbejdskraft, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i et debatindlæg i Politiken Byrum.
Debat: Det er en farlig tendens, når der igen og igen bliver rejst tvivl om miljøkonsekvensrapporter
Debat: Det er en farlig tendens, når der igen og igen bliver rejst tvivl om miljøkonsekvensrapporter
I den seneste tid er det fra flere sider igen blevet forsøgt at rejse tvivl om både redelighed og validitet i de miljøkonsekvensrapporter, der bliver lavet forud for bygge- og anlægsarbejder i Danmark. Det er en farlig tendens, der i sidste ende fjerner fokus fra det, det handler om – nemlig miljøet, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i et debatindlæg i Altinget.dk.
Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Markedsusikkerhed, inflation og stigende renter er i fuld gang med at bremse byggeriet frem mod 2023. Vi har ikke brug for at den offentlige sektor forstærker effekten. Danmark har ikke brug for en katastrofeopbremsning i byggeriet i 2023, skriver FRI
Debat: Der er brug for ambitiøse, men realistiske klimakrav i Bygningsreglementet
Debat: Der er brug for ambitiøse, men realistiske klimakrav i Bygningsreglementet
Selvom en ensartet CO2-afgift er den rigtige vej at gå, vil den ikke komme til at minimere Bygningsreglementets nye krav til nybyggerier fordrer højere klimaambitioner. Skal de indfries, bør man stille skarpt på måleværktøjer, nybyggeriernes funktioner og en vidtgående inklusion af byggebranchen. Sådan lyder budskabet fra chef for energipolitik og bæredygtighed i FRI, Majbritt Juul, i FacilityTech.
Debat: Udflytning vil koste velstand og velfærd
Debat: Udflytning vil koste velstand og velfærd
De nye studiepladser uden for de største byer skal ikke skabes på bekostning af de eksisterende studiepladser i de etablerede studiemiljøer, skriver FRI sammen med IDA, Dansk Erhverv og IT-branchen i et debatindlæg i Børsen.
Debat: EU’s bygningsdirektiv burde være mere ambitiøst
Debat: EU’s bygningsdirektiv burde være mere ambitiøst
I forhold til energieffektivitet er vi nået langt i Danmark, når der ses på energiforbrug til driften af nye bygninger. Men der er fortsat mere at hente, både herhjemme og i andre dele af Europa, skriver Henrik Garver og Majbritt Juul, henholdsvis adm. direktør og chef for energipolitik og bæredygtighed i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI i et debatindlæg i Altinget. De to peger på især tre indsatsområder, som er interessante i den grønne omstilling.
Debat: Kan udbudsloven forbedres?
Debat: Kan udbudsloven forbedres?
Da vi vedtog udbudsloven i 2016, var ønsket at opnå større læsbarhed, dvs. undgå direktivets tunge sprog, at håndtere de små indkøb af rådgiverydelser, at få mere fleksibilitet ind i udbuddene og få præciseret fortolkningsbidrag i enten teksten eller kommentarerne. Men selvfølgelig er der altid ”room for improvement”, og det gælder også udbudsloven.
Debat: Lovgivning står i vejen for Danmarks klimatilpasning
Debat: Lovgivning står i vejen for Danmarks klimatilpasning
De nuværende effektiviseringskrav forhindrer forsyningsselskaberne i at investere i klimatilpasningsprojekter. Det resulterer i unødvendige skader ved oversvømmelser og spænder ben for Danmarks forretnings- og eksportpotentiale, skriver Henrik Garver og Ulrik Ryssel Albertsen, henholdsvis adm. direktør og erhvervspolitisk direktør i FRI i et debatindlæg i Altinget.
Debat: Udflytning af ingeniøruddannelse er reelt en nedlukning
Debat: Udflytning af ingeniøruddannelse er reelt en nedlukning
En udflytning af ingeniøruddannelsen Veje og Trafik fra Aalborg til Esbjerg kan ende med at betyde endnu færre af de ingeniører, som Danmark i højere grad kommer til at mangle i de kommende år, skriver Henrik Garver og Ulrik Ryssel Albertsen, henholdsvis adm. direktør og erhvervspolitisk chef i FRI i Altinget.
Debat: Vi skal indføre CO2-krav til byggeri i EU
Debat: Vi skal indføre CO2-krav til byggeri i EU
Grønt byggeri er centralt i den grønne omstilling. Danmark bør derfor arbejde hårdt for at få indført CO2-krav til byggeriet i den europæiske lovgivning. I bygningsdirektivet er det afgørende med fokus på den indlejrede CO2 i bygninger, skriver ingeniører, arkitekter og Rådet for Grøn Omstilling i et fælles debatindlæg.