Debat: Kommunerne skal være på forkant for at sikre borgernes mobilitet

Pressemeddelelse: Kommunerne står over for store udfordringer for at sikre en god lokal mobilitet for fremtiden: Stigende trængsel, flere folk i byerne og klimaudfordringer. For at imødekomme udfordringerne anbefaler Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, at kommunerne samarbejder mere på tværs, at kommunale veje er forberedt til selvkørende biler, samt at kommunerne ser på nye teknologiske løsninger til at løfte den kollektive trafik.

Den nye FRI-rapport ”Fremtidens Mobilitet – fire scenarier for 2035” viser, at Danmark, og dermed de danske kommuner, står overfor at skulle håndtere en række udfordringer. Trafikken på vejene især i og omkring byerne stiger kraftigt og medfører, at folk skal bruge mere og mere tid på at komme på arbejde, til fritidsaktiviteter og på besøg hos familie og venner. Kommunerne rammes samtidig af flere globale megatendenser: Flere folk flytter til byerne, klimaforandringer og mangel på ressourcer som vand og energi, og deraf følgende klimabevidsthed, samt udbredelse af store teknologiske og digitale muligheder. 

For at udfordringerne håndteres i Danmark kræver det, at der i Folketinget udarbejdes en national mobilitetsplan for hele Danmark. Det vil skabe en rød tråd for, hvordan en bedre fremkommelighed sikres for alle danskere i fremtiden. Men indtil en sådan plan foreligger, må kommunerne forberede sig på udfordringerne og finde lokale løsninger.   

”Det er vigtigt, at kommunerne i endnu højere grad arbejder sammen på tværs af kommunegrænserne. Infrastrukturudfordringer løses bedst i en regional sammenhæng, for det er på tværs af kommunegrænser, at man bedst kan understøtte borgernes nye mobilitetsvaner og ændrede pendlingsmønstre. Samtidig har en række kommuner fortsat et efterslæb på deres vejvedligehold. Det er godt at få håndteret af hensyn til trængslen og sikkerheden allerede i dag. Men, som vores rapport viser, når selvkørende eller delvist selvkørende biler kommer, så er det afgørende, at de kommunale veje også er klar til at udnytte de store teknologiske fremskridt, som øger borgernes fremkommelighed. Det kræver veje, der er i en velholdt stand, med tydelige afmærkninger, vejstriber m.v.”, siger Henrik Garver, adm. direktør i FRI. 

Det er ikke kun vejene, som skal være klar til fremtidens mobilitet. Også den kommunale og regionale kollektive transport kan udvikles, så de nye teknologiske muligheder kan udnyttes bedre. Eksempelvis vil selvkørende busser, som nogle kommuner forsøger sig med i øjeblikket, snart kunne udbredes, når teknologien er mere udviklet. FRI’s rapport arbejder med forskellige scenarier for den kollektive trafik, som fremover risikerer at blive helt udhulet. Der er dog også scenarier, hvor den kollektive transport styrkes med offentlige og/eller private investeringer, hvis der er politisk vilje til det – også i kommunerne.

”I dag er udfordringen, at kollektiv transport flytter dig på et tidspunkt, der ikke passer, fra et sted som ikke er umiddelbart tilgængeligt, til et sted du ikke skal hen. Og så er det svært at få rigtig stor succes. Men de gode løsninger vil typisk også være dyre i dag, særligt hvor befolkningstætheden er mindre. Men gode løsninger vil blive langt mere tilgængelige og til at betale i fremtiden. Det gælder eksempelvis digitale planlægningsplatforme, en stigende grad af selvkørende køretøjer og en bedre integration med andre mobilitetsløsninger, f.eks. elcykler. Derfor bør kommunerne tage hul på en debat om, hvad den kollektive trafik skal kunne i fremtiden, og hvordan den service skal leveres til borgene”, afslutter Henrik Garver. 

FRI rapport om fremtidens mobilitet
FRI har netop udgivet rapporten ”Fremtidens Mobilitet – fire scenarier for 2035”

Rapporten tegner fire forskellige fremtidsscenarier for, hvordan mobiliteten ser ud i Danmark i år 2035. 
Rapporten er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, på forlæg fra COWI og Urban Creators og med bidrag fra en række FRI virksomheder, herunder Archiland og Rambøll

Rapporten kan læses på FRIs hjemmeside: /fremtidens_mobilitet_2035

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk
___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.
FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger 28.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på 27 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

Læs lignende artikler

Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Er du som rådgiver god nok til at styre efter kontrakten, så du får de penge og den tid du er berettiget til? Og ved du, hvornår du skal unde en god kollega en dårlig kontrakt? Lægger du kontrakten i skuffen, og tager den op, når sagen er på vej i voldgift?