Debat: Vi mangler en vision for Danmarks transportinfrastruktur

Store dele af det kommunale vejnet er slidt og hullet efter mange års utilstrækkelig vedligehold, og da kommunevejene udgør 95 procent af samtlige veje, betyder det kraftigt slid på vognparken, langsommere fremkommelighed og større risiko for ulykker.


 

Af Ib Enevoldsen, adm. dir., Rambøll Danmark og Henrik Garver, adm. dir., Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Det er en af hovedkonklusionerne i FRI’s nye, store State of the Nation-analyse af Danmarks infrastruktur.

På transportområdet generelt ser vi nogen fremgang, men også forværring på nogle områder, der ikke er rustet til fremtiden.

Hvis vi vil bevare den nuværende konkurrencefordel, som tidligere tiders fremsynede infrastrukturudbygning har skabt os, er vi nødt til at være på forkant med udviklingen. Vi bliver nødt til at udvikle en langsigtet, landsdækkende vision for, hvordan vi kan vedligeholde og forbedre fremkommeligheden i Danmark i en fremtid, hvor fx Infrastrukturkommissionen forventer en trafikvækst på 70% på vejnettet fra 2005-2030.

Historisk har vi gode, visionære eksempler i det store Motorvejs-H, Fingerplanen for Københavns udvikling og Signalprogrammet. Men vi har brug for at se mere helhedsorienteret på infrastrukturen og skabe sammenhæng på tværs af transportformer.

Hvis vi ikke tager trængsels- og transportudfordringerne alvorligt, vil vi opleve øget spildtid i trafikken og hæmmet produktivitet og konkurrencekraft. DIs beregninger viser, at spildtid i trafikken årligt koster samfundet 13 mia. kroner og at regningen kan stige til 25 mia. kr. i 2020. Vi bliver nødt til at gøre noget. Det er ganske enkelt for dyrt at lade være. Omvendt kan et effektivt transportsystem levere et afgørende vækstbidrag til det danske samfund, hvis vi tænker langsigtet og prioriterer investeringerne rigtigt.

I den nuværende debat er der ofte tale om enkeltstående løsninger til problemerne.

Større infrastrukturprojekter planlægges som regel stykvis for at rette op på utilstrækkeligheden ad hoc, uden tilstrækkelig tanke på de nationale og globale sammenhænge, de skal indgå i. Se bare for eksempel udvidelsen af Motorring 3 og Holbækmotorvejen, hvor vi havde muligheden for at fremtidssikre sammenhængen i motorvejsnettet, men valgte kortsigtet at løse en flaskehals. De enkelte løsninger skal ikke kun være knopskydninger, der giver mening i sig selv her og nu, men skal også kunne indgå i en langsigtet vision for Danmarks samlede infrastruktur.

Regeringen bør derfor sammen med resten af Folketingets partier sikre, at vi får analyseret Danmarks behov for transportinfrastruktur de næste fx 50 år. Derefter udarbejde en vision og plan for, hvordan vi skal imødekomme behovet, ikke alene ud fra en sektorbetragtning men ud fra Danmarks udvikling som helhed. Visionen skal sikre et effektivt samspil mellem transportformer, tage hensyn til miljø, klima og trafiksikkerhed og ikke mindst sikre, at transportsystemerne er agile, så fordelene af fremtidig ny teknologi kan indpasses. Hvordan skal vi for eksempel udnytte fremtidens førerløse biler og hvordan påvirker en fremtidig massiv e-handel brugen af vores byer og infrastruktur? Dernæst skal de nødvendige investeringer gennemføres i tide i forhold til, hvor de har det største vækstbidrag.

I de større byer kan vejnettet ikke bære hele trafikken. Derfor skal der udvikles sammenhængende transportsystemer, hvor mobiliteten sikres i et godt samspil mellem både veje, broer, baner, letbaner, cykelstier og havne. Både lokalt i de større byer og mellem landsdelene i Danmark. Derudover skal vi tænke Danmark ind i et globalt ophæng med trafikforbindelser og ikke mindst Københavns lufthavn, der er af fundamental national og regional betydning. Den helhedstænkning, som man har udvist ved byudvikling af Nordhavn i København kan regeringen med fordel lade sig inspirere af. Her har man tænkt alle elementer sammen med baggrund i en vision om, at der max. må være fem minutter til alle byens hovedfunktioner, så man skaber en bydel, hvor transportsystemet er baseret på at sikre mobilitet og byliv, og ikke suboptimeret på de enkelte transportformer. 

Vi vil derfor opfordre til, at regeringen nedsætter en arbejdsgruppe, der ser på, hvordan vi på tværs af Danmark kan skabe en effektiv og sammenhængende transportinfrastruktur, der kan levere et afgørende værksbidrag til Danmark - ikke bare i dag og i morgen, men i mange år ud i fremtiden.

Læs mere

Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Er du som rådgiver god nok til at styre efter kontrakten, så du får de penge og den tid du er berettiget til? Og ved du, hvornår du skal unde en god kollega en dårlig kontrakt? Lægger du kontrakten i skuffen, og tager den op, når sagen er på vej i voldgift?