Der er brug for klarhed om affaldsforbrændingens fremtid for at nå klimamålene

I fremtiden skal så meget affald som overhovedet muligt udsorteres til genanvendelse. Men den rest, der bliver tilbage, skal fodre de effektive danske affaldsforbrændingsanlæg. Anlæg, der fremadrettet skal have en central rolle i klimaindsatsen i form af CO2-fangst og høj energiudnyttelse. En eventuel ændring i reguleringen skal understøtte begge formål.

Af Henrik Garver, direktør i FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Christian Ibsen, direktør for Danmark Grønne Tænketank CONCITO

Lad os indledningsvist slå fast - vi skal reducere vores ressourceforbrug. Vi skal genbruge og genanvende mest muligt - også for klimaets skyld.

Vi vil dog i lang tid fremover skulle kæmpe med fortidens synder, og skal bruge tid til at udvikle flere tekniske løsninger, processer og metoder, som understøtter øget genbrug og genanvendelse. Vi skal dertil skabe levedygtige forretningsmodeller, som er designet til cirkulær økonomi.

Derfor tager det desværre nok lang tid før, vi har en verden uden ikke-genanvendeligt restaffald - hvis dette overhovedet er et realistisk scenarie. Forbrændingsanlæg er derfor fortsat en miljømæssig god løsning for det affald, som ikke kan genanvendes.

Lad Danmark vise vejen for verden

I Danmark forbrænder vi ikke bare affald for at undgå at deponere det. Alle danske forbrændingsanlæg er tilkoblet fjernvarmenettet og energien i affaldet genanvendes fuldstændigt - endda mere end 100 % - til varme pga. røggaskondensering. Affald er hermed allerede en vigtig brik i den grønne energiomstilling, idet varmen fra forbrændingen fortrænger både fossile brændsler og biomasse i opvarmningen af vores bygninger.

Affaldsforbrænding har desuden et ganske stort potentiale for at blive en markant større brik i indsatsen for at nå klimamålene både nationalt og i EU. Det er nemlig teknisk muligt at indfange CO2 på vores forbrændingsanlæg – vi ser dem allerede blive bygget i for eksempel Holland og Norge. Og affaldsanlæggene er endda et af de billigste steder at gøre det. Anlæggene kører konstant over hele året, CO2-indholdet i røgen er tilstrækkeligt højt, og der er allerede dampmulighed til stede på anlæg, der kan producere el.

Flere forbrændingsanlæg og andre aktører herhjemme har allerede undersøgt muligheden for at fange CO2, og Amager Ressourcecenter (ARC) har ansøgt EU's Innovationsfond om tilskud til etablering af fuldskala anlæg.

Med CO2-fangst fra al røgen fra affaldsanlæggene kan vi reducere den danske udledning af CO2 ganske betydeligt. I Danmark findes der gode muligheder for varig deponering af den indfangede CO2, og vi har en betydelig indtægt fra salg af den udnyttede varme til fjernvarmeformål. Teknologien er fortsat dyr, men prisen er på vej ned, især hvis CO2-fangsten gøres i stor skala, som gør transport og deponering af den indfangede CO2 billigere.

Det nye C4 cluster i hovedstaden kan være med til at vise vejen for storskala løsninger, hvor der indfanges CO2 fra store punktkilder med henblik på dels deponering af indfanget CO2 og dels anvendelse af denne til PtX. 

Med en CO2 afgift på niveau med Klimarådets anbefaling vurderes omkostningerne til CCS at være mere end fuldt dækket og affaldsanlæg med CO2-fangst kan ovenikøbet opnå en god forretning.

Bedre end CO2 -neutral affaldsforbrænding

Fangst af CO2 kan gøre affaldsforbrænding af affald CO2 neutralt og endda CO2 negativ. Dette skyldes, at anlæggene primært forbrænder biogent affald, især når mere plast udsorteres. CO2 fra forbrænding af biogent affald tæller i dag fortsat som nul i det danske CO2-regnskab, og derfor kan indfanget og deponeret biogent CO2 opgøres som negativ udledning. Det kræver dog klarhed omkring opgørelsesmetoder og internationale standarder, som Klimarådet har påpeget i deres statusrapport. Klimaeffekten ved at indfange vil dog være der uanset opgørelsesmetoder.

Hertil kommer, at forbrændingsanlæg i Danmark i dag allerede indfanger andre miljøskadelige udledninger med høje kontrolforanstaltninger fra myndighederne end i mange andre lande.

Der er brug for at tænke fremadrettet

Lad os derfor bygge videre med CO2-fangst på de gode og effektive affaldsanlæg, som allerede fungerer i Danmark. På den måde kan vi hjælpe os selv og Europa ved at nyttiggøre vores eget og deres restaffald via import ved afbrænding med påmonteret CO2-fangst til gavn for klimaet, som jo ikke kender til landegrænser.

I det omfang der er importaffald til rådighed - af især biogent affald -, til forbrænding og CO2-fangst kan det hjælpe os med at reducere forbrændingen af biomasse og udfase de sidste fossile brændsler, som kilde til produktion af fjernvarme. Den jomfruelige biomasse skal anvendes til andet end forbrænding kun til varmeformål.

Det klimamæssige potentiale ved CO2 indfangning kan med tilføjelser gennemføres med den nuværende regulering af affaldssektoren. En eventuel ændring af denne regulering skal derfor også understøtte affaldsforbrændingens store potentiale til gavn for klimaet. Det betyder, at der fortsat skal skabes sikre langvarige rammer med økonomiske muligheder for og stabil tilførsel af affald til de forbrændingsanlæg, som vælger at supplere med CO2-fangst.

Vi bakker Klimarådet op i, at den grønne omstilling og positive bidrag til at nå de danske klimamål skal vægte højere i de samfundsøkonomiske beregninger. Dette gælder også i vurderingen af anvendelsen af kapaciteten for affaldsforbrænding.

Vi bør derfor fokusere på vidensudvikling og indsatser, der både kan bidrage til at reducere mængden af affald i Danmark og i Europa, styrke den cirkulære affaldsøkonomi og samtidig sikre grundlaget for at der med en langtidsholdbar planlægning installeres CO2-fangst på danske anlæg, som gavner klimaet og gør CCSU til en dansk styrkeposition.

Lad os ændre fortællingen. Lad os blive enige om, at affaldsforbrænding ikke bare er et onde, som skal stækkes, men tværtimod kan bringes til at blive en vigtig brik i den grønne omstilling.

Fem direkte råd

  1. Sats massivt på udvikling af tekniske løsninger, processer og metoder, som understøtter øget genbrug og genanvendelse og skab levedygtige forretningsmodeller for cirkulær økonomi. Vi skal alene afbrænde affald, det ikke giver mening at genanvende.

  2. Bevar de miljømæssigt bedste anlæg med høj effektivitet og energiudnyttelse og udbyg med CO2-fangst. Dette er godt for klimaet og for eksport af danske produkter og viden.

  3. Flyt fokus fra stop for import af affald til udfasning af af brugen af biomasse til forbrænding. Vi har brug for biomasse lidt endnu med det øgede opvarmningsbehov men biomassemængden skal i langt højere grad anvendes højere oppe i værdikæden.

  4. Gennemfør ikke en ændring af reguleringen af affaldssektoren, som risikerer at resultere i mangel på incitament til og sikkerhed for investering i CO2-fangst og reduceret grøn opvarmning, men fokusér på målet om at eliminere CO2-udledningerne fra affaldssektoren.

  5. Indfør en CO2-afgift på minimum 1000 kr./ton i 2030 med udbetaling for negativ CO2-udledning ved fangst og lagring. Affaldsforbrændingen er en nødvendig brik i den kommende dansk CCSU-strategi og dette skal afspejles i beslutning om værkernes fremtidige skæbne.

 

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Markedsusikkerhed, inflation og stigende renter er i fuld gang med at bremse byggeriet frem mod 2023. Vi har ikke brug for at den offentlige sektor forstærker effekten. Danmark har ikke brug for en katastrofeopbremsning i byggeriet i 2023, skriver FRI