}
FRI: FRI er blevet bedt om input til EU-kommissionens 5-årige arbejdsprogram

Den nuværende Europa-Kommission træder tilbage i 2019. Forud for tiltrædelse af en ny Kommission forbereder embedsværket i Kommissionen mulige forslag og idéer, der kan komme til at udgøre den nye Kommissions 5-årige arbejdsprogram.


 

Det overordnede fokus i klima- og energipolitikken for en ny EU- Kommission forventes at være med udgangspunkt i Kommissionens udspil til EU’s langsigtede lavemissionsstrategi. Udspillet har til hensigt at sætte retning og skabe en vision for, hvordan EU på lang sigt skal gennemføre en grøn omstilling på linje med Parisaftalen med retning mod netto-nuludledning af drivhusgasser i 2050.

På klima- og energiområdet har EFKM identificeret følgende emner, som er vigtige at arbejde videre med:

  • Gaspakke (indre marked for gas, grønne gasser, gaslagre)
  • Sektorkobling (kobling af el, gas, varme, transport etc. til integration af VE)
  • Et klimavenligt el-system (optimering af et indre marked for el, herunder smart energi, fleksibilitet, data, batterier)
  • Energieffektivitet (ecodesign, energimærkning og smarte produkter)
  • Dekarbonisering af transportsektoren (CO2-udledningsstandarder, udfasning af diesel- og benzinbiler i EU, nye brændstoffer og teknologi)
  • Landbrugets drivhusgasudledninger (fælleseuropæiske rammer, forskning, opgørelse)
  • CO2-optag og lagring (biologisk, teknologisk, infrastruktur) 

På tele- og digitaliseringsområdet er de væsentligste emner fra strategien for et digitalt indre marked ved at være i hus, ikke mindst med vedtagelsen af revisionen af det centrale EU-regelsæt på teleområdet inden udgangen af 2018. Det må forventes, at en ny Kommission fortsat vil have fokus på det digitale område og vil udarbejde en afløser for strategien for det digitale indre marked - “A European Digital Vision after 2020”. 

På teleområdet har EFKM identificeret følgende emner, som er vigtige at arbejde videre med:

  • Udrulning af højhastighedsforbindelser (rammer, statsstøtteretningslinjer)
  • Fremme af 5G-teknologi (reducere barrierer og udnytte potentiale)
  • Forbrugerrettede initiativer (roaming, netneutralitet) 

Se FRI’s forslag til supplerende prioriteter fra dansk side

Læs mere

Infomøde: bekendtgørelser forsyning af el
Infomøde: bekendtgørelser forsyning af el
Energistyrelsen inviterer til informationsmøde, hvor de vil orientere om nødvendige ændringer i dansk lovgivning i forbindelse med elmarkedsdirektiv fra 2019. Der er tale om en række nye love og love bl.a. indtægtsrammer, borgerenergifælleskaber og aggregater. Baggrunden for mødet er, at man i 2014 opnåede EU enighed om reduktion af mindst 40 % af CO2e i 2030. Dette mål blev baggrunden for stort arbejde på EU-niveau, som resulterede i en række direktiver i daglig tale omtalt ”vinterpakken”. Virtuelt møde den 29. september 15-17
Sektorudviklingsprojekt om Smarte Energisystemer
Sektorudviklingsprojekt om Smarte Energisystemer
DTU er sammen med FRI, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk Gasteknisk Center a/s og DI Energi i færd med at gennemføre et sektorudviklingsprojekt om Smarte Energisystemer. Projektet er endt ud i en rapport, som kan downloades på FRI’s hjemmeside. Projektet var i høring i Landstingssalen d. 21. september, du kan se streaming her.