FRI: FRI er blevet bedt om input til EU-kommissionens 5-årige arbejdsprogram

Den nuværende Europa-Kommission træder tilbage i 2019. Forud for tiltrædelse af en ny Kommission forbereder embedsværket i Kommissionen mulige forslag og idéer, der kan komme til at udgøre den nye Kommissions 5-årige arbejdsprogram.


 

Det overordnede fokus i klima- og energipolitikken for en ny EU- Kommission forventes at være med udgangspunkt i Kommissionens udspil til EU’s langsigtede lavemissionsstrategi. Udspillet har til hensigt at sætte retning og skabe en vision for, hvordan EU på lang sigt skal gennemføre en grøn omstilling på linje med Parisaftalen med retning mod netto-nuludledning af drivhusgasser i 2050.

På klima- og energiområdet har EFKM identificeret følgende emner, som er vigtige at arbejde videre med:

  • Gaspakke (indre marked for gas, grønne gasser, gaslagre)
  • Sektorkobling (kobling af el, gas, varme, transport etc. til integration af VE)
  • Et klimavenligt el-system (optimering af et indre marked for el, herunder smart energi, fleksibilitet, data, batterier)
  • Energieffektivitet (ecodesign, energimærkning og smarte produkter)
  • Dekarbonisering af transportsektoren (CO2-udledningsstandarder, udfasning af diesel- og benzinbiler i EU, nye brændstoffer og teknologi)
  • Landbrugets drivhusgasudledninger (fælleseuropæiske rammer, forskning, opgørelse)
  • CO2-optag og lagring (biologisk, teknologisk, infrastruktur) 

På tele- og digitaliseringsområdet er de væsentligste emner fra strategien for et digitalt indre marked ved at være i hus, ikke mindst med vedtagelsen af revisionen af det centrale EU-regelsæt på teleområdet inden udgangen af 2018. Det må forventes, at en ny Kommission fortsat vil have fokus på det digitale område og vil udarbejde en afløser for strategien for det digitale indre marked - “A European Digital Vision after 2020”. 

På teleområdet har EFKM identificeret følgende emner, som er vigtige at arbejde videre med:

  • Udrulning af højhastighedsforbindelser (rammer, statsstøtteretningslinjer)
  • Fremme af 5G-teknologi (reducere barrierer og udnytte potentiale)
  • Forbrugerrettede initiativer (roaming, netneutralitet) 

Se FRI’s forslag til supplerende prioriteter fra dansk side

Læs mere

Partnerskab mellem Energistyrelsen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører - Byg om så det kan mærkes
Partnerskab mellem Energistyrelsen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører - Byg om så det kan mærkes
Vil du være med til at give input til Energistyrelsen i at udvikle et informationskit målrettet beboerformænd- og kvinder i mindre ejerboliger uden professionelle driftspersoner samt disses administratorer. Informationskittets indhold er endnu ikke fastlagt, men vil udarbejdes på baggrund af jeres viden. Materialet vil være udarbejdet professionelt og visuelt appellerende med tydelig angivelse af både FRI’s og Energistyrelsens logoer, så troværdighed og autoritet er helt i top. Kontakt Majbritt Juul …
Høring: EU-direktiver skal bidrage til klimamål i 2030 – ”Fit for 55”
Høring: EU-direktiver skal bidrage til klimamål i 2030 – ”Fit for 55”
Europa-Kommissionen har den 15. december fremlagt del II af Fit for 55’-lovgivningspakken, der skal udmønte EU’s nye klimamål for 2030 ved at revidere og foreslå relevant energilovgivning. Alle lovforslag i lovgivningspakken er sendt i høring og FRI har mulighed for at komme med bemærkninger senest den 7. januar 2022.