FRI’s kommentarer til Bygherreforeningens aftaleparadigme for rådgiveraftale efter ABR 18

FRI’s kommentarer til Bygherreforeningens aftaleparadigme for rådgiveraftale efter ABR 18

Bygherreforeningen har udarbejdet et paradigme til en rådgiveraftale, senest revideret maj 2020. FRI har fortsat en række kommentarer til aftalen.


 

Aftalen fraviger og supplerer på nogle punkter ABR 18. Aftalen giver anledning til følgende kommentarer til de enkelte dele af punkterne i aftalen, som er markeret i kursiv:

Såfremt Rådgiveren skal fungere som Bygherrerådgiver, benyttes betegnelsen ”Bygherrerådgiver”overalt i Aftalen i stedet for ”Rådgiveren”, og ABR Forenklet indføres som del af aftale-grundlaget i ste-det for ABR 18. Der foretages tillige relevante korrektioner; herunder i afsnit 2.1, 2.2, 4 og 5.

Indledningsvis bemærkes, at paradigmet næppe er egnet til mindre projekter og uanset tilretning ikke  findes egnet til bygherrerådgiveraftaler.

Ad pkt. 1 Indledning

Overdragelse af en af Bygherren indgået arkitekt-/ingeniørrådgivningsaftale til Totalrådgiveren:

I nærværende Aftale forudsættes overdragelse af en af Bygherren indgået arkitekt-/ingeniørrådgiv-ningsaftale til Totalrådgiveren. Overdragelsen sker senest __________ på vilkår som anført i punkt __

I arkitekt-/ingeniørrådgivningsaftalen vedlagt som bilag-__________ .

Aftalen åbner mulighed for, at bygherren ensidigt kan overdrage den mellem bygherren og rådgiver indgåede aftale til en totalrådgiver/totalentreprenør. Der er tale om et debitorskifte, som kræver særskilt accept af kreditor – dvs. rådgiver. Fremgangsmåden er derfor lovlig nok, men rådgiver skal være opmærksom på, at den økonomiske forpligtelse overføres til en 3. mand – totalrådgiver/totalentreprenør - som rådgiver ikke selv har valgt og ikke kender soliditeten på. I det hele taget skal rådgiver være opmærksom på, om man vil indgå i et samarbejde med en totalrådgiver/totalentreprenør, som man ikke kender eller har valgt. Herudover bør rådgiver overveje, om totalentreprenøren skal kunne stilles bedre end bygherren i tilfælde af rådgiverens eventuelle forglemmelser i projektet. Der er en væsentlig forskel i og med, at en totalentreprenør vil kunne kræve fuld erstatning i forbindelse med glemte ydelser, hvorimod bygherren jf. ABR 18 § 49 stk. 2 kun kan kræve en bod på 5% af den del af samtlige sådanne tilkøb, for hvilke der ikke er fastsat enhedspriser.

Ad pkt. 2.4 Opgaven

Bygherren er berettiget til at kræve de til opgaven tilknyttede nøglemedarbejdere udskiftet, såfremt Bygherren vurderer, at samarbejdet ikke fungerer tilfredsstillende. Bygherrens ret er dog betinget af, at denne har givet Rådgiverens ledelsesrepræsentant, jf. punkt 14.1 nedenfor, skriftlig meddelelse om, at samarbejdet ikke fungerer optimalt. Meddelelsen skal være begrundet. Endvidere, at Rådgiveren efter Bygherrens vurdering ikke i tilstrækkelig grad har forbedret forholdet indenfor en af Bygherren fastsat frist.

Rådgiveren kan ikke kræve ekstra honorar i forbindelse med et krav om udskiftning.

Såfremt Rådgiveren stiller andre nøglemedarbejdere til rådighed uden at have indhentet Bygherrens forhåndsgodkendelse heraf, er Bygherren berettiget til at pålægge Rådgiveren en konventionalbod på kr.______pr. udskiftet nøglemedarbejder.

Udskiftning af nøglemedarbejdere kan ske, hvis bygherren ikke finder, at samarbejdet fungerer tilfredsstillende. Dette er ikke nødvendigvis det samme som en saglig begrundelse, hvilket normalt er forudsætningen for at kunne kræve udskiftning. Konsekvenserne kan være store for rådgiver, da en ny tilsvarende medarbejder skal sættes på opgaven uden, at der sker kompensation.

Ad pkt. 2.6

Underrådgiveres ansvar må ikke være begrænset i højere grad, end hvad der er aftalt mellem Bygher-ren og Rådgiveren jf. pkt. 12.

(Bemærk: Ovenstående bestemmelse vil evt. kunne medføre, at en potentiel underrådgiver til en min-dre del af opgaven vil opleve, at der er et misforhold imellem ansvarsbegrænsningen og honoraret for delopgaven. Konsekvensen vil kunne være, at underrådgiveren vælger ikke at medvirke.

For at komme denne situation i møde, kan Bygherren vælge at tilføje følgende bestemmelse)

(vælg evt.)

Bygherren kan i særlige tilfælde, hvor det har betydning for den konkrete sag, vælge at acceptere, at en underrådgiver har en lavere ansvarsbegrænsning end Rådgiveren. Rådgiveren skal i så fald skriftligt anmode Bygherren om at acceptere den lavere ansvarsbegrænsning. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende, at en underrådgivers ansvar er begrænset ift. Rådgiverens.

ABR 18 § 7 stk. 5 forudsætter, at bygherren i særlige situationer kan kræve erstatning direkte hos underrådgiver. Til gengæld skal bygherren respektere de aftaler om ansvarsbegrænsning, som rådgiver har indgået med sin underrådgiver. I rådgiveraftalen kræves det, at rådgiveren ikke indgår aftale om en lavere ansvarsbegrænsning med sin underrådgiver, end han selv har aftalt med bygherren. Kravet til symmetri i aftalerne er forståeligt nok, men kan afskære underrådgivere, der udfører en mindre del af opgaven fra at påtage sig opgaven. Ansvarsbegrænsningen, der er indgået mellem bygherrens direkte aftalepart – det kan være rådgiver eller totalentreprenør - kan være ude af proportion med opgavens og dermed honorarets størrelse.

Bygherreforeningen har nu åbnet op for, at der ved særskilt forudgående aftale med bygherren kan tillades en lavere ansvarsbegrænsning for underrådgiveren. Dette kan imidlertid være for sent, idet tilbudsgiverne i udbudssituationen ikke har vished om, hvordan bygherren stiller sig, hvorfor det kan begrænse muligheden for at indgå aftale med relevante underleverandører, som er specialister, men som ikke kan påtage sig den risiko, som hovedrådgiver er forpligtet af i udbudsmaterialet. Fravigelsen fra ABR 18 § 7 stk.5 forekommer unødvendig, idet der er tale om et subsidiært ansvar i forhold til rådgiverens ansvar over for bygherren.

Ad pkt. 2.9

Der er aftalt følgende fravigelser ift. den almindelige rådgiverfuldmagt, jf. ABR18 § 26:…………….

Fuldmagten til rådgiver kan besluttes i den konkrete sag, medmindre bygherren accepterer ABR § 26. Hvis bygherren indskrænker fuldmagten helt eller delvist skal rådgiver være opmærksom på at indtænke bygherrens svarfrister i ydelsesplanen. I modsat kan rådgiveren ende med at ifalde ansvar for forsinkelse.

Ad pkt. 3.1 Aftalegrundlag

Nærværende Aftale med bilag.

▪Referater, rettelsesblade mv.:

▪(Her oplistes relevante dokumenter fra udbuds-og forhandlingsfasen)

▪Bygherrens udbudsmateriale af(dato)

▪(vælg evt.)med supplerende Bygherremateriale, jf. pkt. 5.1

▪(Vælg evt.)Tillægsbetingelser for projektoptimering/incitamenter APP Projektoptimering/APP Incitamenter

▪Almindelige Bestemmelser for rådgivning og bistand i bygge-og anlægsvirksomhed(ABR 18)

▪Rådgiverens tilbud af(dato)

Bygherreforeningens aftale har to forslag til dokumentrækkefølgen. Den ene fraviger ABR 18 § 4 stk.6’s regel om dokumentrækkefølgen, hvis der er uoverensstemmelse mellem dokumenterne. Den strider imod sædvanlige fortolkningsprincipper, hvorefter at de specifikke dokumenter går forud for de generelle-, og de nyeste dokumenter går forud for ældre dokumenter. Resultatet er, at bygherreforeningens rådgiveraftale placerer rådgiverens tilbud nederst, således at ABR 18 og udbudsmaterialet går forud for tilbuddet. Forbehold, der strider mod udbudsmaterialet, bortfalder endvidere medmindre at det/de er accepteret og anført i et bilag.

Ad pkt. 4 Rådgiverens ydelser

Rådgiveren kan ikke påberåbe sig, at bestemmelser i Rådgiverens tilbud fører til, at krav i udbudsma-terialet ikke opfyldes, medmindre dette fremgår af (vælg mellem) listen over anerkendte forbehold (hvis oplistning a er valgt under punkt 3.1) (eller) kontraheringsnotatet (hvis oplistning b er valgt underpunkt 3.1), jf. bilag_.

Hvor Rådgiverens tilbudsbeskrivelse eller øvrige tilbudsmateriale måtte angive større omfang eller

kvalitetsniveau end krævet i udbudsmaterialet, er Rådgiveren forpligtet til at levere de i tilbudsbeskri-velsen/tilbudsmaterialet beskrevne ydelser.

Her bekræftes det under pkt. 3.1 anførte, idet rådgiveren ikke kan påberåbe sig, at bestemmelser i rådgiverens tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes, medmindre dette fremgår af listen over anerkendte forbehold. Hvis tilbuddet indeholder flere ydelser end udbudsmaterialet foreskriver, er rådgiver imidlertid forpligtet til at opfylde, så her har tilbuddet altså fortrinsret.

Rådgiveren skal deltage i projektoptimering som beskrevet i udbudsmaterialet og kan i den forbindelse opnå bonus som anført i punkt 15.5 nedenfor.

Deltagelse i projektoptimering forudsætter, at omfanget heraf er defineret, f.eks. ved at rådgiveren definerer rammer i udbudsprojektet. Der nævnes ikke betaling for indsatsen, men derimod bonus for en eventuelt opnået besparelse. Aftalen bør derfor tage bedre stilling til omfanget, se i øvrigt pkt. 15.5, herunder hvordan uopfordrede optimeringsforslag fra entreprenøren skal håndteres honorarmæssigt.

Når Bygherren anviser brug af bestemte paradigmaer (fx vedrørende udbud og kontraktindgåelse, afholdelse af byggemøder inkl. registrering af ændringer mv.), er Rådgiveren forpligtet til at anvende disse.

Rådgiveraftalen forudsætter, at rådgiver er forpligtet til at anvende specifikke paradigmer, fx. om udbud eller kontraktindgåelse m.m., hvis bygherren anviser det.

Rådgiver skal være opmærksom på, at bygherreforeningen i deres standardforbehold til Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab 2018 kræver, at rådgiver hæfter for juraen. Dette skal overvejes – særligt hvis bygherren leverer juridiske dokumenter, som rådgiver forpligtes til at benytte.

Omprojektering:

Såfremt Rådgiveren er forpligtet til at foretage omprojektering jf. ABR18 § 46, foregår omprojektering således, at Bygherren anviser områder i projektet, som kan gøres til genstand for omprojektering, hvorefter Rådgiveren udarbejder forslag til projektændringer, som Bygherren skal tage stilling til.

(Bemærk: Bygherren kan evt. vælge på forhånd at definere områder i projektet, som – i tilfælde af budgetoverskridelser–skal gøres til genstand for omprojektering. Et sådant ”besparelseskatalog”kan vedlægges som bilag til aftalen)

Rådgiveren er forpligtet til at anvise besparelsesmuligheder, og Bygherren er berettiget, men ikke for-pligtet, til at følge Rådgiverens anvisninger.

For så vidt angår omprojektering anføres, at rådgiveren er forpligtet til at anvise besparelses-muligheder, men at bygherren ikke er forpligtet til at følge rådgivers anvisninger. Dette bør kun være tilfældet i ganske særlige tilfælde, da besparelserne ellers kan blive meget svære og omkostningstunge at opnå, og formuleringen strider i øvrigt imod bemærkningerne til ABR 18, hvoraf fremgår, at parterne skal blive enige om de nødvendige tilpasninger. Det anbefales i den forbindelse at udarbejde et besparelseskatalog med bygherren, så parterne er enige om forudsætningerne for eventuelle besparelser, hvis problemet opstår.

Ad pkt. 5.1 Bygherrens ydelser

Følgende Bygherremateriale foreligger ved aftaleindgåelse:(Her anføres det grundlag for opgaven, som Bygherren har givet Rådgiveren ved aftaleindgåelsen f.eks. forundersøgelser, byggeprogram, organisations oversigt mm. Der kan i relevant omfang henvises til udbudsmaterialet; men er der i forlængelse af dette udleveret yderligere materiale, skal dette oplistes)

Materiale/oplysninger, som bygherrer leverer efter aftaleindgåelse, kan have indflydelse på ydelsesplanen

Ad afsnit 6 Tidsfrister

Drifts-og Vedligeholdsinstruktioner og teknisk dokumentation skal være kvalitetssikret og afleveret til Bygherren senest ifm. afleveringen.

I tilfælde af, at materialet som følge af manglende, nødvendig dokumentation fra entreprenøren ikke er fuldstændigt, skal Rådgiveren levere en oversigt over det manglende materiale. Af oversigten skal det fremgå, hvem Rådgiveren mangler oplysninger fra. Bygherren er berettiget til at foretage tilbageholdelse (svarende til værdien af den endnu ikke leverede rådgiverydelse) i Rådgiverens honorar, indtil det fuldstændige materiale foreligger. Hvis det skyldes Rådgiveren selv, at materialet ikke er fuldstændigt, kapitaliseres manglen på sædvanlig vis, og Bygherren kan foretage tilbageholdelse svarende hertil.

Rådgiveraftalen forudsætter, at drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner og teknisk dokumentation skal være kvalitetssikret og afleveret til bygherren senest i forbindelse med aflevering. Dette kan i praksis være meget vanskeligt at overholde, hvilket rådgiver bør være opmærksom på - eventuelt ved at sikre sig, at Bygherren håndterer kravet over for entreprenøren ved sanktioner i form af bodsbestemmelser. Rådgiveren kan påse, at bodsbestemmelserne håndhæves, så de kommer bygherren til gode, men rådgiver kan ikke gøre mere over for entreprenøren, som er bygherrens aftalepart.

Bemærk derfor, at bygherren forbeholder sig ret til at tilbageholde i rådgivers honorar indtil fuldstændigt materiale foreligger, hvilket kan være helt urimeligt, hvis forsinkelse beror på entreprenørens forhold – særligt da det er bygherren, der indgår aftale med entreprenøren, som derfor er uden for rådgivers indflydelse.

Ad 8.2 Honorar

Timesatserne reguleres hvert år pr. 1.(indsæt måned) iht. Udviklingen i Danmarks Statistiks (vælg mellem) Nettoprisindeks/ILON 12-indeks (MA Rådgivning mv.) fra tidspunktet for Aftalens indgåelse. Indeksering sker første gang 1.(indsæt måned og årstal.)

Aftalen forudsætter indeksering (timeafregning, fast pris) efter Nettoprisindekset/ Danmarks Statistiks ILON 12. Sidstnævnte er det mest retvisende billede på lønudviklingen for rådgivere. Dette har AB-udvalget, som Bygherreforeningen var medlem af, i øvrigt også anført i kommentaren til ABR 18.

Honorar efter medgået tid baseres på effektive arbejdstimer, som er den tid, Rådgiveren arbejder på Aftalen. Til effektive arbejdstimer kan der således ikke henregnes tid til generel administration, frokost, pauser, transport og efteruddannelse.

I honorar efter medgået tid indgår ikke transport, hvilket man skal være opmærksom på.

Ved aftalte rejser i forbindelse med rådgivning betales kun rejsetid inden for den normale arbejdstid og kun i det omfang timetallet pr. dag ikke overstiger normalarbejdstiden. Denne bestemmelse kan give problemer, hvis bygherren arrangerer møder klokken 8 om morgenen. Møder skal derfor planlægges midt på dagen, så rådgiver kan nå frem og tilbage inden for normal arbejdstid.

(vælg evt.):På foranledning af Bygherren gennemgår og attesterer Rådgiverens revisor grundlaget for honorarberegningerne i forbindelse med den årlige revision hos Rådgiveren. Det af førnævnte revisor udarbejdede materiale leveres til Bygherren.

Opmærksomheden henledes også på, at rådgiverens revisor – på foranledning af bygherren –– skal gennemgå og attestere grundlaget for honorarberegningerne. Dette kan være en udfordring, da denne ydelse forventes at udløse en ekstraregning af ukendt størrelse til revisor, som kan være svær at indkalkulere i prisen – særligt når det er honorar efter medgået tid.

Alt relevant regnskabsmateriale, bilag mv. vedrørende Rådgiverens arbejde for Bygherren skal på begæring af Bygherren være tilgængeligt for revision ved en af Bygherren valgt revisor. Til brug for revisionen kan Bygherren i øvrigt kræve nærmere oplysninger og dokumentation angående udførte arbejde.

Bygherreforeningen forudsætter endvidere, at alt relevant regnskabsmateriale med bilag skal kunne fremlægges til brug for bygherrens revision. Bygherrens revisor udfører revisionen, og denne skal kunne kræve yderligere oplysninger og dokumentation for det udførte arbejde af rådgiver. Herudover skal der dagligt føres timelister, hvor de enkelte medarbejderes timeforbrug dokumenteres.

Der skal dagligt føres timelister, hvori de enkelte medarbejderes arbejdstimer specificeres.

Der skal altså laves daglige opgørelser over forbrugt tid m.m., og spørgsmålet, om dette tidsforbrug hører under generel administration og dermed ikke er honorarberettiget, bør afklares, da der kan ligge et ganske stort tidsforbrug i at opfylde bygherrens krav. 

Den honorargivende del af den økonomiske ramme fremkommer ved at fratrække følgende udgiftsposter i den økonomiske ramme:

▪Byggetilladelse

▪Vinterforanstaltninger

▪Særlige interimsforanstaltninger

(særlige interimsforanstaltninger er interimsforanstaltninger, der indgår i tilbuddet, men som ikke udføres i henhold til et af Rådgiveren udarbejdet beskrivelses-eller tegningsmateriale. Eksempelvis udgifter til vagtordning ifm. natlige entreprenørarbejder)

▪Honorarer

▪Administration

▪Attester

▪Tilslutningsafgifter

▪Bygherreleverancer

(kun i den udstrækning, entreprenørydelser med tilknytning til Bygherreleverancer relaterer sig direkte til et udførelsesgrundlag udarbejdet af Rådgiveren, indgår udgifter hertil i grundlaget for Rådgiverens honorarberegning.)

  • Forbrug af vand, varme og el, der leveres af Bygherren

▪Budgetterede udgifter vedrørende fejl og mangler i projektmaterialet (herunder ”uforudseelige udgifter”), samt risici

▪1/3 af de budgetterede udgifter til de dele af projektet, som efter aftaleindgåelsen er aftalt udbudt på funktionskrav

Under afsnittet om honorar efter byggeudgift anføres en række poster, der ikke indgår i den honorarbærende del bla.:

  • Bygherreleverancer med mindre, at entreprenørydelser med tilknytning til bygherreleverancer relaterer sig direkte til et udførelsesgrundlag udarbejdet af rådgiveren.  Det kræver en afklaring up-front af, hvorvidt en bygherreleverance indgår i i grundlaget for rådgiverens honoraraberegning eller ej.

Ad pkt. 8.5

Rådgiveren er forpligtet til uden særskilt vederlag at deltage i konfliktløsningsdrøftelser, jf. punkt 14.2, samt i sagsoplysning og -forsvar ved eventuelle erstatningskrav relateret til projektfejl/-mangler.

Bemærk, at rådgiver er forpligtet til at deltage i konfliktløsningsdrøftelser med entreprenører uden vederlag. Dette gælder også i sagsoplysning og forsvar ved eventuelle erstatningskrav relateret til projektfejl/-mangler.

Afsnit 10 Udbetaling af honorar og udlæg

Under punktet anføres en betalingsplan, som giver anledning til følgende overvejelser:

  • Registrering og forundersøgelser forudsættes at udgøre 2%. Men det er ikke klart defineret, hvad der er indeholdt. Fx Geotekniske undersøgelser, hvilket ikke er helt uvæsentligt. Så punktet bør præciseres yderligere.
  • Honoraret til og med dispositionsforslaget udgør 12 %, hvis byggeledelse er indeholdt i aftalen og 16%, hvis byggeledelse er indeholdt.
  • Projektering i alt udgør 52 %hvis byggeledelse er indeholdt og 68%, hvis byggeledelse ikke er indeholdt.
  • Byggeledelse og fagtilsyn udgør 40%.

Afsnit 13 Forsikring

Rådgiverens forsikringsselskab (som skal godkendes af Bygherren) skal inden underskrivelse af nærværende Aftale skriftligt bekræfte overfor Bygherren (ved udstedelse af underskrevet forsikringsbevis),at Rådgiveren har etableret professionel ansvarsforsikring, der dækker Rådgiverens ansvar i et beløbsmæssigt omfang som anført nedenstående. Forsikringen skal være tegnet på sædvanlige danske betingelser eller betingelser svarende hertil.

Rådgiveren skal i hele ansvarsperioden mindst én gang årligt indhente bekræftelse fra forsikringssel-skabet på, at forsikringsdækningen er opretholdt, og fremsende kopi heraf til Bygherren. Rådgiveren skal desuden underrette Bygherren, hvis der anmeldes krav, der tilsammen overstiger 40 % af forsik-ringens dækningssum. I denne situation er Bygherren berettiget til at kræve, at Rådgiveren uden eks-tra udgifter for Bygherren retablerer forsikringen i fuldt omfang; alternativt tegner anden lige så tilfreds-stillende forsikring.

Forsikringssummen skal mindst udgøre kr._______pr. skade/tab og pr. år, og selvrisikoen må ikke overstige kr. 500.000 pr. skade/tab.

(Bemærk: Et større selvrisikobeløb vil evt. kunne accepteres, hvis en vurdering af Rådgiverens økono-miske forhold taler for det)

Denne bestemmelse kan give anledning til problemer. Aftalen forudsætter, at rådgiver for det første får godkendt sit forsikringsselskab af bygherren. For det andet skal rådgiver i forbindelse med aftalens indgåelse ved fremlæggelse af underskrevet forsikringsbevis dokumentere, at rådgivers ansvar er dækket af en professionel ansvarsforsikring på sædvanlige vilkår og har det nødvendige beløbsmæssigt omfang.

Bemærk, at bygherren mindst en gang årligt skal indhente bekræftelse fra forsikringsselskabet på, at forsikringsdækningen er opretholdt og fremsende kopi til bygherren. Herudover er rådgiver forpligtet til at meddele bygherren, hvis der er anmeldt skader, der overstiger 40% af forsikringssummen.

Forsikringssummen skal udgøre minimum X kr. pr. skade/tab og pr. år. Selvrisikoen må ikke overstige 500.000 kr., men kan accepteres større efter konkret aftale. Men den aftale foreligger ikke, når tilbuddet skal afgives, hvorfor de firmaer, der har en større selvrisiko skal have spørgsmålet afklaret inden spørgefristen ved offentlige udbud.

Selve godkendelsen af forsikringsbetingelserne kræver, at bygherren er kvalificeret til at vurdere betingelserne og har tid til at kontrollere forsikringsoplysningerne. Og hvad er sædvanlige forsikringsvilkår? Flere større rådgivervirksomheder er forsikret internationalt, og i så tilfælde er den danske afdeling næppe indstillet på at udlevere forsikringsbetingelser for den internationale koncern. Endvidere kan krav til opgørelser og selvrisiko være en udfordring, idet meget store firmaer kan have langt større selvrisici end 500.000 kr. uden at dette svækker sikkerheden for bygherren.

Det væsentlige er ikke, om der er anmeldt skader for 40%, men om der er tilstrækkelig forsikringsdækning eller ej. I tilfælde af at forsikringsdækningen er lav, kan en enkelt forsikringsskade være nok til at udhule dækningen. 

Kravet til forsikringssummens størrelse bør alene være relateret til dækningssummen pr. år og ikke til den enkelte skade. Det er meget usædvanligt at sætte begrænsning på forsikringsdækningen i forbindelse med den enkelte skade. Hvad skulle formålet være?

Ad 13.2

Det er aftalt, at____tegner og betaler en projektansvarsforsikring for projektet med en dækningssum

på kr._____til dækning af tingskade, personskade og formuetab.

I tilfælde af skade udreder Rådgiveren forsikringens selvrisiko, som maksimalt må andrage kr.____. Kopi af forsikringscertifikatet vedlægges Aftalen som  bilag, når forsikringen er tegnet.

Forsikringspræmierne til projektansvarsforsikringer er blevet ekstremt høje, og der er meget få udbydere på markedet. Det er derfor vigtigt at få aftalt, hvem af parterne, der afholder udgift til forsikringspræmien, således som det fremgår af paradigmet.

Ad pkt.14.3 Tvister

Parterne har forhåndsudpeget følgende:

Opmand:______

Mægler:______

Mediator:______

Det forekommer unødvendigt i mange sager – særligt mindre - at udpege opmand/mægler/mediator allerede ved kontraktens underskrivelse.

Ad pkt. 15.4 Supplerende bestemmelser

Overdragelse til(vælg)totalrådgiver/totalentreprenør

Bygherren er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende

Aftale til en(vælg)totalrådgiver/totalentreprenør valgt af Bygherren. Overdragelsen sker i givet fald ved særskilt aftale mellem Bygherren og(vælg)totalrådgiveren/totalentreprenøren og vil omfatte alle Rådgiverens ydelser i henhold til Aftalen. M.m.

Overdragelse af rådgiver til entreprenør kræver mere end blot overdragelse af aftalen, hvorfor bestemmelsen ikke er egnet til et standardparadigme, som skal benyttes bredt af bygherreforeningens medlemmer. Der mangler vejledning om bla. omprojekteringsforpligtelse ved den tidlige inddragelse, samt hvordan man forholder sig til funktionsudbud

Ad pkt. 15.5

Bonus ifm. projektoptimering

Rådgiverens bonus, jf. APP Projektoptimering § 7, udgør (indsæt andel) % af Bygherrens besparelse ved gennemførelse a et godkendt optimeringsforslag.

Skal der være et tillæg til omprojektering i forbindelse med rådgivers bonus i forbindelse med projektoptimering?

”Ventilation” er meget vidtgående.