Høringssvar: Beskatning af overskudsvarme

FRI har fremsendt høringssvar til Skatteministeriet vedrørende ”Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Omlægning af beskatningen af overskudsvarme).


 

Generelt ser FRI positivt på, at komplicerede regler bliver omlagt til lettere forståelige regler. I det aktuelle tilfælde lægges der op til en kraftig forenkling ved
at skabe ens regler for alle. Desværre kommer det til, før eller siden, at gå ud
over de store leverandører af overskudsvarme, hvilket på sigt vil have betydelige konsekvenser. I forslaget er nævnt, at ”Forslaget vurderes med stor usikkerhed at øge den forventede nyttiggørelse af overskudsvarme med ca. 35 pct. i
forhold til i dag.” I FRI er vi enige i, at tallet er forbundet med stor usikkerhed
og vi mener, at der er en stor sandsynlighed for, at mængden af overskudsvarme bliver reduceret. 


Læs høringssvaret