Høringssvar: Vejledning om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt udkast til vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter i høring. FRI har afgivet høringssvar.


 

Vejledningen knytter sig til miljøvurderingsloven og er 2. del af vejledningen, som vedrører miljøvurdering af konkrete projekter. Vejledningen har til formål at lette bygherrers, og kommunale, regionale og statslige myndigheders arbejde med miljøvurderinger af konkrete projekter. FRI har tidligere afgivet høringssvar på første del af vejledningen, som vedrører planer og programmer. Se høringsmateriale på Høringsportalen

Overordnet set mener FRI, at vejledningen er velskrevet, og at den er på de fleste punkter er lykkes. Som det fremgår af høringssvaret, mener FRI også, at vejledningen kunne forbedres -bl.a. ved at supplere den med flere praktiske eksempler og synsvinkler.

Hent FRI's høringssvar