Pressemeddelelse: State of the Nation: Statsejet infrastruktur forbedret – kommunalejet infrastruktur forværret

Der er sket et løft af Danmarks infrastruktur. Det gælder både den statsejede og den private infrastruktur, viser den tredje State of the Nation-analyse fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Den omfattende analyse viser også, at det kommunale vejnet er i dårlig forfatning, og at tilstanden af offentlige bygninger forværres.

Onsdag den 2. marts 2016

Danmarks infrastruktur har fået det bedre, viser FRI’s tredje og omfattende State of the Nation analyse. Det er navnlig jernbaner, energiforsyning, statslige veje og kloakker samt spildevandsnettet, der har fået et løft, siden analysen sidst blev foretaget i 2012.

”Når vi sammenligner den nye analyse med analysen fra 2012, er konklusionen næsten entydigt positiv: tilstanden af vores infrastruktur er blevet løftet. Igen. Det er vigtigt for at understøtte langsigtet vækst og udvikling af det danske samfund. I perioden fra 2012 til 2016 er der foretaget en række investeringer i infrastrukturen, ikke mindst i jernbanenettet. Vi har desuden set, at ekstreme regnskyl flere steder i landet har medvirket til at accelerere investeringer i kloakker og løsninger til klimatilpasning,” siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI. Med udgangspunkt i State of the Nation-analysen for 2016 drager han to konklusioner:

”For det første – hvis infrastrukturen skal løftes, kræver det planlægning og prioritering af infrastruktur fra politisk side, som vi har set det i de senere år. For det andet er værdien af højklasset infrastruktur helt central for vækst og udvikling i samfundet. Det er ikke nyt, men det skaber i sig selv vækst og eksport, at danske virksomheder – med afsæt i tilstanden og funktionen af den danske infrastruktur – kan demonstrere løsninger, der virker, for kunder i udlandet,” siger Henrik Garver, der forklarer, at demonstrationsprojekter er særligt vigtige i forhold til kunder i Mellemøsten, Asien, Østeuropa og Nordamerika, der ofte køber løsninger som det kan demonstreres virker.

Selvom det samlede efterslæb er faldet, er der alligevel områder, der giver anledning til stor bekymring. Det er navnlig tilstanden af det kommunale vejnet, der bærer præg af mange års manglende vedligehold. Derudover er det den offentlige bygningsmasse, der ligeledes er utilstrækkeligt vedligeholdt. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget ringe, nærmest ubrugelig, og 5 er i meget god stand, som ny, får de kommunale veje karakteren 2,5. Offentlige bygninger i kommuner og regioner får karakteren 3,5, og da investeringsniveauet er faldende, betyder det, at bygningernes tilstand forværres. 

”De manglende investeringer i vedligehold på disse områder er ensbetydende med, at vi som samfund skubber en udgift foran os. Og vel at mærke på en måde, så vi efterlader en større regning til senere, fordi genopretning af den mangelfulde infrastruktur bliver dyrere ved at blive udskudt. Løbende vedligehold er langt billigere, men det kræver, at investeringerne faktisk prioriteres og ikke blot er tomme ord. Jeg savner den aktive politiske prioritering af særligt bygninger og kommunale veje og broer” pointerer Henrik Garver.

FRI finder det påtrængende, at der i de kommende år sættes fokus på at få fremtidssikret vejnettet og foretaget et markant løft af den offentlige bygningsmasse. 

”Når længden af de kommunale veje udgør 95 % af det samlede danske vejnet, efterlader det Danmark med en utilstrækkelig robusthed af den samlede vejinfrastruktur i Danmark. Det gælder også den offentlige bygningsmasse, hvor manglende investeringer betyder, at vi destruerer værdien dag for dag, samtidig med at vi har ringere bygninger i forhold til undervisning, pleje og administration og får sværere ved at understøtte visionen om en fossilfri energiforsyning i Danmark i 2050, hvor bygningers energiforbrug er en væsentlig del af det samlede regnestykke” forklarer Henrik Garver.

Læs State of the Nation 2016

Kort om State of the Nation

  • Med State of the Nation 2016 er det tredje gang, at FRI præsenterer en State of the Nation-rapport for Danmark.
  • FRI’s State of the Nation-rapport er en beskrivelse af tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger, der skal til for at fastholde funktionerne og værdien af den danske infrastruktur.
  • Den analyserede infrastruktur vedrører jernbaner, havne, veje og broer, kloak og spildevand, vandforsyning, affald, energi og den offentlige bygningsmasse.
  • Den samlede værdi af den danske infrastruktur på disse ni områder udgør 2.100-3.000 mia. kr.
  • State of the Nation-rapporter beskriver tilstanden af et lands aktuelle infrastruktur og kendes fra en række lande rundt om i verden, herunder USA, Storbritannien og Norge.

 

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk
___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.
FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger 28.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på 27 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

Læs lignende artikler

Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Er du som rådgiver god nok til at styre efter kontrakten, så du får de penge og den tid du er berettiget til? Og ved du, hvornår du skal unde en god kollega en dårlig kontrakt? Lægger du kontrakten i skuffen, og tager den op, når sagen er på vej i voldgift?