Udvalg

Vand & Miljø

Vand- og Miljøområdet har stor fokus i offentligheden og fra politisk side. FRI's fokus er løsninger og vilkår til vand,- klima og miljøsektoren. Politisk har vi fokus på bl.a. regeringens klimaplan, ressourcestrategi, vandplaner og vandsektorloven.

 

Vand- og Miljøudvalget

Udvalget varetager FRI’s indsats inden for de miljø- og klimarelaterede spørgsmål, hvor det er hensigtsmæssigt for medlemsvirksomhederne at agere som en branche.Stormflods- og kystbeskyttelse

I et land, der er omgivet af hav, er kystsikring en væsentlig rolle. En kortlægning viser omfanget og betydningen for at sikre vores kyster. En vandstigning på 70 centimeter, over de næste 100 år, kan forårsage en økonomisk konsekvens på op imod 22,5 milliarder kroner, alene for hovedstadsområdet.

Grundvand

Danmark er et af de få lande i verden, der har en vandforsyning baseret på indvinding af uforurenet grundvand og som igennem mange år har kortlagt grundvandsressourcerne på et detaljeret niveau, og overvåget grundvandets tilstand igennem det der i dag er vandområdeplanernes overvågningsprogrammer.

Affald- og ressourcehåndtering

Ny teknologi har gjort det nemmere at genanvende og udnytte ressourcerne. Teknologi er med andre ord afgørende for morgendagens grønne omstilling. Tilgange såsom cirkulær økonomi, optimal- og genbrug af ressourcer er centrale parametre i den grønne og bæredygtige omstilling.

Drikkevand

Rent drikkevand baseret på grundvand er noget, vi danskere i mange år har taget for givet. De seneste faretruende fund af pesticider i drikkevandet er alvorlige. Det er afgørende at vi sikre fremtidens drikkevand til de kommende generationer.

Klimapartnerskaber

FRI er en del af hele fire af regeringens Klimapartnerskaber, der skal pege på CO2-besparelser, så vi når 70% målet i 2030: Energi; IT, Rådgivning og Service; Byggeri og Anlæg samt Affald, vand og den cirkulære branche.+

Forskning og innovation - MUDP

Teknologi og innovation er afgørende parametre ved nutidens klimaudfordringer. Nye tekniske løsninger kan besvare nogle af de udfordringer vi oplever i det moderne samfund. Dertil kan disse løsninger være centrale touchpoints i Danmarks grønne eksportrejse.

Jordforurening

I Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og/eller tankanlæg. Læg dertil at et tilsvarende antal grunde er under mistanke for at være forurenede. Rådgivende ingeniørvirksomheder arbejder for at mindske og klarlægge forurening af det danske landskab.

Kender du DI’s forening for vand?

Danske virksomheder er blandt de førende i verden inden for vandteknologi. Det gælder både rådgivning og produktion af udstyr. DI Vand skal sikre, at der sker en styrket og koordineret indsats for at få løsningerne i spil.