om fri

FRI's regler for god rådgiverskik

FRI ønsker med disse regler at medvirke til at skabe et fælles værdigrundlag for medlemmerne ved at værne om og arbejde for at medlemsvirksomhederne følger sædvane og god tradition inden for rådgivningsbranchen, herunder forholder sig til samfundets normer og regler.

Det er endvidere FRI's ønske, at medlemsvirksomhederne administrerer personaleforhold og kompetenceudvikling på en sådan måde, at rådgivningsbranchen fremstår som udviklende og attraktiv for både nuværende og fremtidige medarbejdere og kunder.

Optræden i strid med FRI's regler for god rådgiverskik kan tages op af FRI's bestyrelse, der kan træffe beslutning om at pålægge den pågældende virksomhed sanktioner i form af irette­sættelse, bøde og eksklusion.

Reglerne er delt i 3 afsnit, der retter sig mod henholdsvis samfundet, kunder og andre virksom­heder.

1. FRI virksomheders rolle i samfundet

1.1 FRI's medlemsvirksomheder skal tilstræbe løsninger, der gavner mennesker, samfund og miljø med et langsigtet perspektiv.

 

2. Samarbejdet med kunderne

2.1 En FRI virksomhed skal varetage såvel kundens interesser som rådgivnings- virksomhedens forretningsmæssige interesser.

2.2 En FRI virksomhed må alene påtage sig opgaver, som den har tilstrækkelige forud­sætninger for at kunne løse. Hvis disse forudsætninger skabes ved indgåelse af aftaler med andre, skal kunden orienteres herom inden indgåelse af kontrakt.

2.3 En FRI virksomhed skal gennem samarbejde med kunden sikre, at kunden er af­klaret omkring rådgivningsopgavens omfang og indhold.

2.4 En FRI virksomhed er forpligtet til af egen drift at orientere kunden, såfremt der er forhold eller påregnelige risici omkring rådgivningen, der strider mod kundens, samfundets eller rådgiverens interesser. Hvis der ikke findes en løsning herpå, bør rådgiveren afstå fra opgaven.

2.5 En FRI virksomhed er forpligtet til af egen drift at orientere kunden om forhold, der i den konkrete sag kunne rejse tvivl om rådgivningens uvildighed.

2.6 En FRI virksomhed må ikke uden at oplyse det - hverken direkte eller indirekte - modtage eller kræve ydelser såsom provision eller rabat i forbindelse med køb af materialer eller andre ydelser for kundens regning, som ikke fuldt kommer kunden til gode.

2.7 En FRI virksomhed er forpligtet til at iagttage diskretion med hensyn til kundens forhold.

2.8 En FRI virksomhed må hverken tilbyde eller acceptere nogen form for belønning, som kan opfattes som eller som har til formål enten

a) at søge at influere på valg af rådgiver eller på honorarets størrelse eller

b) at søge at påvirke rådgiverens uvildighed.

 

3. Optræden over for andre virksomheder

En FRI virksomhed skal:

3.1 Bidrage til at skabe gode samarbejdsforhold.

3.2 Omtale andre virksomheder og deres handlinger på en tilbørlig måde.

3.3 Optræde nøgternt og sagligt, når andres arbejde professionelt skal vurderes, f.eks. ved auditering, uafhængig kontrol, eller i forbindelse med tvist, som beskrevet i FRI's retningslinier for teknisk validering og tredjepartskontrol.

3.4 Respektere andre virksomheders ophavsret.

3.5 En FRI-virksomhed skal følge de retningslinier som er udstukket af FRI's bestyrelse og generalforsamling.

 

Senest godkendt af FRI's generalforsamling den 3. marts 2016

Læs endvidere supplementet Retningslinjer for teknisk validering og tredjepartskontrol