Aftaler og kontrakter

Her finder du FRI's Aftale-Håndbog samt yderligere sider med relation til aftaler og kontrakter. 

FRI's Årsmøde 2020
FRI's Årsmøde 2020
Kom med, når FRI lancerer State of the Nation 2020. Det sker på årsmødet torsdag den 5. marts.
FRI's love
FRI's love
Love for Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Højesteret: Vejstribekonsortium var ulovligt
Højesteret: Vejstribekonsortium var ulovligt
Højesteret har afgjort, at de to virksomheder LKF Vejmarkering (nu GVCO) og Eurostar Danmark brød konkurrenceloven ved i 2014 at byde på opgaver hos Vejdirektoratet som et konsortium.
AB 18, AB Forenklet og byggemøder
AB 18, AB Forenklet og byggemøder
FRI har lagt Dansk Byggeris standardaftaler for AB 18 og AB Forenklet sammen med en skabelon til brug for byggemødereferater.
FRI's regler for god rådgiverskik
FRI's regler for god rådgiverskik
FRI ønsker med disse regler at medvirke til at skabe et fælles værdigrundlag for medlemmerne ved at værne om og arbejde for at medlemsvirksomhederne følger sædvane og god tradition inden for rådgivningsbranchen, herunder forholder sig til samfundets normer og regler.
FRI's love
FRI's love
Love for Foreningen af Rådgivende Ingeniører
GBR 92 - Generelle Bestemmelser for Rådgivning (1992)
GBR 92 - Generelle Bestemmelser for Rådgivning (1992)
Generelle Bestemmelser for Rådgivning (GBR92) er udarbejdet af FRI til brug for indgåelse af rådgivningsaftaler, der ikke på hensigtsmæssig måde dækkes af ABR89. Dvs. at det er en ABR, der er renset for det byggerirelaterede, hvilket gør den anvendelig på en lang række opgaver, der ikke vedrører byggeri.
ABR 89 - Alm. bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (1989)
ABR 89 - Alm. bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (1989)
ABR 89 er udarbejdet med henblik på teknisk rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsområdet. ABR 89 er et agreed document indgået af byggeriets parter f.eks. staten, KL, rådgiverne m.fl. Det tilrådes at benytte ABR 89 i sine aftaler, da den har ansvarsbegrænsninger vedr. tid, indirekte tab, pro rata, tilsyn m.m., der er bedre end dansk ret.
Aftale-Håndbogen
Aftale-Håndbogen
Aftale-Håndbogen indeholder diverse værktøjer til at sikre en fornuftig aftaleindgåelse, bl.a. standardformularer og aftalebrev. Herudover er der information om diverse ABR 89-, ABR 18, ABR-F og GBF 19-bestemmelser.
Aftale vedrørende udlån af medarbejder
Aftale vedrørende udlån af medarbejder
FRI har opdateret aftale, hvor en virksomhed udlåner en medarbejder til en anden virksomhed. Den væsentlige ændring i forhold til den tidligere udgave af aftalen, er, at man ikke må indsætte klausuler, der begrænser en medarbejder i at tage ansættelse hos den virksomhed, som låner medarbejderen, jf. lov om arbejdsklausuler.
Aftaleformularer for aftale om teknisk rådgivning og bistand ABR 18
Aftaleformularer for aftale om teknisk rådgivning og bistand ABR 18
FRI og Danske Arkitektvirksomheder har udarbejdet en aftaleformular, som benyttes sammen med Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 18. Bemærk at der findes en tilsvarende aftaleformular, når det er ABR 89, der danner grundlaget for aftalen.
Ansvarsbegrænsninger (Oktober 2018)
Ansvarsbegrænsninger (Oktober 2018)
Såvel ABR 89 som de nye ABR 18 og ABR-Forenklet (ABR-F) indeholder væsentlige fravigelser fra danske rets almindelige regler om ansvar.
Genanvendelse af projekt (november 2018)
Genanvendelse af projekt (november 2018)
ABR 18, § 54 og ABR Forenklet, § 42’s regler dækker standsning af et projekt efter projektering er påbegyndt, dvs. efter godkendt projektforslag. Klienten må i så fald anvende materialet inkl. design og model, dog under forudsætning af at der sker betaling i henhold til ABR, § 53 og ABR Forenklet, § 41.
Hvis ABR fraviges: Spørg hvorfor?
Hvis ABR fraviges: Spørg hvorfor?
Bygningsstyrelsen har på vegne af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen udarbejdet en bygherrevejledning for de statslige bygherrer. Heri anbefales et ”følg-eller forklar”- princip.
Indgåelse af aftaler (oktober 2018)
Indgåelse af aftaler (oktober 2018)
I Danmark er de juridiske krav til, hvornår der er indgået en aftale, som udgangspunkt enkle. Det er ikke et krav, at en aftale skal være skriftlig eller underskrevet. Det skal blot være muligt at bevise, at begge parter har villet indgå en aftale om noget, og begge parter skal være i stand til at indgå en aftale.
Ophavsret - Immaterielle rettigheder (november 2018)
Ophavsret - Immaterielle rettigheder (november 2018)
I forhold til ABR 89, er beskyttelsen af rådgiverens ophavsret blevet gjort klarere i ABR 18, så man forhåbentlig undgår tidligere diskussioner og kontroverser på området. ABR Forenklet svarer til ABR 18 uden bestemmelserne om offentliggørelse.
Sammenstilling af ABR 18 og ABR 18 forenklet
Sammenstilling af ABR 18 og ABR 18 forenklet
FRI har lavet et dokument, som nemt og hurtigt illustrerer forskelle og ligheder mellem ABR 18 og ABR 18 forenklet. Dansk Byggeri har lavet et tilsvarende dokument for AB 18 og AB 18 forenklet.
Sammenstilling af ABR 18 og ABR 18 forenklet
Sammenstilling af ABR 18 og ABR 18 forenklet
FRI har lavet et dokument, som nemt og hurtigt illustrerer forskelle og ligheder mellem ABR 18 og ABR 18 forenklet. Dansk Byggeri har lavet et tilsvarende dokument for AB 18 og AB 18 forenklet.
Store brancheforandringer og nye rammebetingelser
Store brancheforandringer og nye rammebetingelser
Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, mener, at der generelt skal fokus på at begrænse tilbudsomkostninger, ligesom der er behov for at få fastlagt en ny praksis om, at de nye AB-dokumenter skal anvendes uden fravigelser.
Tidsfrister og overskridelser (oktober 2018)
Tidsfrister og overskridelser (oktober 2018)
Hvis der er aftalt tidsfrister i kontrakten, er det sædvanlige, at rådgiveren betaler erstatning til klienten for de tab, klienten lider på grund af rådgiverens forsinkelse.
EU-Supply overholder ikke krav om gratis adgang
EU-Supply overholder ikke krav om gratis adgang
Den klare melding fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er, at der ikke må kræves betaling for adgang til at deltage i offentlige udbud. Men EU-Supply fortolker kravet indskrænkende, således at der alene skal stilles én brugeradgang til rådighed.
Fravigelser fra AB-systemet
Fravigelser fra AB-systemet
FRI har siden foråret 2019 indsamlet indberetninger fra medlemskredsen om omfang og typer af fravigelser fra diverse bygherrer.
Transaktionsomkostninger
Transaktionsomkostninger
Det kan være dyrt for både rådgivervirksomheder og samfundet generelt, når offentlige indkøbere afholder udbud med unødigt fordyrende vilkår. Derfor har lavere transaktionsomkostninger ved udbud længe stået på FRI's ønskeseddel
Samarbejdsaftale med Viegand Maagøe om energisparetilskud
Samarbejdsaftale med Viegand Maagøe om energisparetilskud
FRI har indgået en samarbejdsaftale med Viegand Maagøe, som betyder, at FRI medlemmer kan sende en af markedets højeste energisparetilskud videre til kunderne, uden at de belastes af krav til dokumentation og kvalitetssikringssystem.
Tilskudsmuligheder: Energispareindsatsen
Tilskudsmuligheder: Energispareindsatsen
FRI har indgået en række samarbejder med energiselskaber for at fremme energispareindsatsen ved at videreformidle mulighederne for tilskud ved bl.a. energispareprojekter og energirenoveringer.