Instruks for sekretariatets indsats i konkurrencesager

Sekretariatet kan yde bistand til medlemmerne i konkurrencesager. Bistanden kan ydes, når relevante betingelser og forudsætninger er til stede.


 

1. Udpegning af dommere

Sekretariatet kan efter anmodning udpege dommere eller medlemmer til et bedømmelses­udvalg i forbindelse med projektkonkurrencer totalentreprisekonkurrencer m.m.

Udpegnin­gen kan gøres betinget af, at forhold i konkurrence­grund­laget ændres. En udpegning er ikke udtryk for en godkendelse af konkurrencegrundlaget og afskærer ikke sekre­tariatet fra at yde bistand til medlemmerne i den konkrete sag. En udpegning kan træk­kes tilbage fra FRI’s side.

Som hovedregel skal indsatsen som dommer honoreres.

Dommeremner er efter eget ønske registreret på en liste i sekretariatet. Med passende mellemrum gø­res medlemmerne i Nyhedsmailen opmærksomme på, at man kan anmelde sin interesse i at være dommer og blive optaget på listen.

2. Bistand i konkurrencesager

Sekretariatet kan yde bistand til medlemmerne i konkurrencesager. Bistanden kan ydes, når nedennævnte betingelser og forudsætninger er til stede.

Det må ALDRIG oplyses, hvem der har ønsket bistand fra sekretariatet.

2.1 Tilsagn om bistand

Sekretariatet kan gå ind i en udbudssag, hvis blot ét medlem skriftligt anmoder om bistand med hensyn til udbudsbetingelser og aftalevilkår.

Når et medlem har ønsket bistand, ydes denne, hvis sekretariatet finder det rigtigt og rele­vant, også selvom andre FRI-med­lemmer har stået for udarbejdelsen af udbudsbetingelserne. Sekretariatet orienterer og koordinerer ikke indsatsen med andre medlemmer, der deltager eller påtænker at deltage i konkurrencen.

Vedtaget på FRI's bestyrelsesmøde 3. november 2021

Som udgangspunkt yder sekretariatet bistand i det omfang og af den karakter, som medlemmet ønsker det. Hvis forhold i sagen taler for at påtale andre forhold end det umiddelbart ønske­de, kan dette imidlertid ske. Hvor der skal gøres indsigelser mod et udbud, må sekretariatets samlede vurdering af de eventuelle uoverensstemmelser med reglerne samt uhensigtsmæssigheder i aftalegrundlaget lægges til grund. Sekretariatet kan i denne sammenhæng ikke pålægges at fremhæve visse ulovligheder og uhensigtsmæssigheder og se bort fra andre.

Sekretariatet vil i almindelighed være tilbageholdende ved isoleret at rejse spørgsmål om habilitet og ligebehandling i forbindelse med enkelte medlemsvirksomheders deltagelse i et udbud.

Ønsker et medlem, at sekretariatet trækker sig ud af sagen igen, sker det kun efter en konkret vurdering af situationen i sekreta­riatet, som ikke er forpligtet til at efterkom­me ønsket.

2.2 Bistandens indhold

Der kan ydes bistand på følgende måder:

Generel rådgivning og vejledning, samt besvarelse af spørgsmål i forbindelse med forstå­else af udbudsmaterialet, herunder kontraktvilkår og konkurrencens afvikling i øvrigt.

Sekretariatet kan stille skriftlige spørgsmål til bygherren på med­lemmets vegne. Sek­retariatet kan også kommentere konkurrencebetin­gelserne og forslag til kontrakt og kom­me med forslag til ændringer af disse.

Sekretariatet kan deltage i spørgemøder på medlemmernes vegne eller sammen med dem som deres rådgiver.

3. Bistand i klagesager

Sekretariatet kan yde bistand til medlemmer, der i forbindelse med konkrete konkurrencer mener at være blevet behandlet uretmæssigt. Bistanden ydes på nedennævnte betingelser og forudsætter i alle tilfælde, at der foreligger en direkte anmodning herom fra det pågældende medlem.

3.1 Afklaring

Sekretariatet bistår medlemmet med at afklare, hvorvidt der med den til enhver tid foreliggende praksis og fortolkning af såvel konkurrenceregler som det konkrete forløb, må vurderes at være grundlag for at gennemføre en klagesag.

3.2 Gennemførelsen af medlemsklagesager

Som hovedregel er sekretariatet ikke involveret i gennemførelsen af en klagesag, der er rejst af et medlem, udover hvad der måtte ligge i en løbende kontakt med henblik på at følge sagens forløb og udfald.

Sekretariatet vejleder medlemmet om, hvorledes en eventuel klagesag kan gennemføres og kan formidle kontakt til kvalificeret juridisk bistand.

3.3 Gennemførelsen af FRI klagesager

FRI kan som klageberettiget ved Klagenævnet for Udbud anlægge en klagesag på eget initiativ eller efter opfordring fra en medlemsvirksomhed. Dette forudsætter i hvert enkelt tilfælde en beslutning i FRI’s bestyrelse og vil i almindelighed være baseret på en vurdering af, at sagen indeholder elementer af væsentlig og principiel interesse.

Ved en sådan klagesag skal der tages størst muligt hensyn til den eller de FRI-virksomheder, der måtte have deltaget i det konkrete sagsforløb.