Vurdering af dom om rammeaftaler

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen har lavet et notat om konsekvenserne af dom om rammeaftaler.


 

FRI har i nyhedsmailen uge 5 2019 omtalt EU- dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17, hvorefter at rammeaftaler skal genudbydes, når maksimum for rammeaftalens værdi er nået. (se nedenfor).

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen har nu lavet et notat om konsekvenserne af dommen. Det er styrelsens vurdering, at ordregiver efter et sagligt skøn skal angive den samlede maksimale mængde eller værdi af de af rammeaftalens omfattede ydelser. Når denne er nået, vil rammeaftalen som udgangspunkt have udtømt sine virkninger. Det  vil dog fortsat være muligt at foretage yderligere træk på rammeaftalen, hvis disse ikke udgør ændringer af rammeaftalens grundlæggende elementer.

Læs mere

Ny lov om ansættelsesbeviser på vej
Ny lov om ansættelsesbeviser på vej
Den 1. juli 2023 forventes en ny lov om ansættelsesbeviser at træde i kraft. Der er en del nyt i loven bl.a. nogle materielle regler, der udvider kravet om ansættelsesbevis til ansatte med gennemsnitlig 3 timers ugentligt arbejde.
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Bygherreforeningen har i bilag 3 til deres standardparadigme for rådgiveraftaler udarbejdet en liste over, hvilke ydelser der kan udbydes på funktionskrav uden bygherrens godkendelse.