Ny lov om ansættelsesbeviser på vej

Den 1. juli 2023 forventes en ny lov om ansættelsesbeviser at træde i kraft. Der er en del nyt i loven bl.a. nogle materielle regler, der udvider kravet om ansættelsesbevis til ansatte med gennemsnitlig 3 timers ugentligt arbejde. Af vigtige materielle ændringer er oplysningspligt om arbejdssted, idet det nu skal oplyses fsv. den ansatte kan vælge at arbejde hjemmefra. Regler om prøvetid er ændret til max. 6 mdr. Kontrakter indgået før 1. juli d.å. skal ikke nødvendigvis ændres, men oplysninger skal gives inden 8 uger, hvis den ansatte anmoder om det.

De væsentligste ændringer

Lovforslaget implementerer direktiv 2019/1152 af 20. juni 2019 (arbejdsvilkårsdirektivet), som har til formål at fremme mere gennemsigtig og forudsigelig ansættelse.

Lovforslaget udvider arbejdsgivers oplysningspligt i ansættelsesbeviset, ligesom der introduceres nye rettigheder for ansatte. Men ændringerne er særligt af betydning for personer med en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet f.eks. vikarer, deltidsansatte og ansatte med tilkaldevagter.

Lovforslaget medfører følgende væsentlige ændringer:

Den nye lov omfatter medarbejdere, hvis arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt tre timer pr. uge, samt ansatte med et ansættelsesforhold, hvor der ikke på forhånd er fastsat en garanteret mængde betalt arbejde før ansættelsesforholdets begyndelse.

Loven giver en udvidet oplysningspligt i ansættelseskontrakten i forhold til bl.a. varigheden af fravær med løn (der nu gælder bredere end oplysningen om ret til betalt ferie fx feriefridage , omsorgsdage seniorfridage, barsel m.m.), uddannelse betalt af arbejdsgiver, identiteten på særlige forsikringer og sociale sikringsinstitutioner, som modtager sociale bidrag knyttet til ansættelsesforholdet, varigheden og vilkårene for prøvetid, omfattende oplysningspligt for medarbejdere, hvis arbejdsmønster er helt eller overvejende uforudsigeligt mv.

Skærpelse af frist for overholdelse af oplysningspligt, så der er en frist på 7 dage for visse grundlæggende oplysninger og en frist på 1 måned for øvrige oplysninger.

Materielle rettigheder for lønmodtagere indføres i loven, således at bl.a. en prøvetid ikke kan overstige 6 måneder, i tidsbegrænsede ansættelsesforhold kan prøvetiden ikke overstige ¼ af ansættelsestiden, lønmodtagere vil som udgangspunkt have ret til at tage bibeskæftigelse, hvis lønmodtageren fortsat kan arbejde i overensstemmelse med den af arbejdsgiver fastlagte tidsplan (visse begrænsninger gælder), lønmodtagere med uforudsigeligt arbejdsmønster kan alene pålægges arbejde inden for forudbestemte referencetimer mv.

Skriftlig oplysning om vilkårsændringer skal skriftligt oplyses senest på datoen, hvor ændringerne træder i kraft.

Medarbejdere ansat inden 1. juli 2023

Medarbejdere, der er ansat inden 1. juli 2023, skal ikke have et nyt ansættelsesbevis eller tillæg til eksisterende kontrakt, selvom ansættelsesbeviset ikke opfylder ovennævnte krav, da lovforslagets krav gælder for medarbejdere ansat den 1. juli 2023 eller senere. Arbejdsgivere bør dog være opmærksomme på, at hvis en medarbejder, der er ansat inden 1. juli 2023, anmoder om oplysninger efter den nye ansættelsesbevislov, skal disse udleveres senest otte uger efter, at anmodningen er fremsat. Alle ansættelsesbeviser, der udstedes efter den 1. juli 2023, skal opfylde de nye krav.

Læs mere

Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Bygherreforeningen har i bilag 3 til deres standardparadigme for rådgiveraftaler udarbejdet en liste over, hvilke ydelser der kan udbydes på funktionskrav uden bygherrens godkendelse.