Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?

Dette er en meget kort gennemgang af de forskellige scenarier, der dukker op, hvis ens samarbejdspartner fx bygherre/totalentreprenør, hoved-/totalrådgiver eller entreprenør går konkurs.

Redegørelsen er ikke udtømmende og kan ikke træde i stedet for eller erstatte konkret juridisk rådgivning.

Din samarbejdspartner går konkurs – hvad så?

Når rådgiver hører om en samarbejdspartners konkurs, har rådgiver typisk penge til gode og i visse tilfælde mangler rådgiver også at udføre rådgivning. Hvis der mangler at blive udført arbejde, bør rådgiver hurtigst muligt kontakte boet (kurator) og anmode kurator om at tage stilling til, hvorvidt boet ønsker at indtræde i rådgivningsaftalen. Kurator skal svare uden ugrundet ophold – dvs.: nok inden 5 arbejdsdage.

Hvis boet ønsker at indtræde i rådgivningsaftalen, får fremtidige betalinger status som massekrav i konkursboet. Det vil sige, at honoraret får fortrinsstilling frem for øvrige krav.

Da samarbejdspartneren typisk allerede skylder rådgiver penge ved konkursens indtræden, kan rådgiver betinge sig, at allerede forfaldent honorar betales, og/eller at der stilles sikkerhed for betaling, hvis der er givet henstand.

Rådgiver kan holde sin ydelse tilbage, indtil der er stillet sikkerhed for tilgodehavendet. Hvis boet ikke på forespørgsel stiller den krævede sikkerhed, kan rådgiver hæve aftalen og anmelde sit krav i boet. Anmeldelse af krav i konkursboet bør ske inden fire uger fra bekendtgørelsen af konkursen og vil i så fald være et simpelt krav på lige fod med øvrige debitorer.

Hvis boet ikke ønsker at indgå en aftale, bør rådgiver hæve aftalen og anmelde sit krav i boet. Der bør i så fald laves en stadeopgørelse, som tiltrædes af begge parter, dvs. rådgiver og boet. På denne måde sikres bevis til brug for en eventuel erstatningssag mod konkursboet.

Hvordan er bygherrens retsstilling over for en entreprenør, der går konkurs?

Her vil rådgiveren ofte repræsentere bygherren. Retsstillingen svarer til det ovenfor anførte. Dvs. konkursboet har ret til at færdiggøre et påbegyndt arbejde, men konkursboet kan dog fortabe denne ret, hvis ikke kuratoren senest 5 arbejdsdage efter at have modtaget bygherrens forespørgsel meddeler, hvorvidt konkursboet ønsker at færdiggøre arbejdet.

Hvis bygherren, allerede inden at entreprenøren gik konkurs, var berettiget til at hæve aftalen, kan bygherren fortsat hæve, da konkursboet ikke opnår en bedre retsstilling end entreprenøren.

Hvis konkursboet af den ene eller anden grund vælger ikke færdiggøre entreprenørens arbejde, må bygherren sørge for at dokumentere omfanget af det faktisk udførte arbejde ved en stadeforretning Denne dokumentation er vigtig i forbindelse med bygherrens erstatningsopgørelse.

Hvis konkursboet vælger at videreføre et påbegyndt arbejde, kan dette ske uden fornyet udbud.

Hvis konkursboet derimod ikke viderefører et påbegyndt arbejde, vil bygherren som hovedregel være nødsaget til at genudbyde entreprisen eller den resterende del deraf, førend arbejdet kan overdrages til en ny entreprenør.

Kan rådgiver udøve tilbageholdsret?

Så længe boet ikke har meddelt sin afgørelse om indtræden, kan rådgiver holde sin ydelse tilbage eller hindre dens overgivelse til boet, indtil der stilles en sikkerhed for, at der betales.

Det betyder fx, at tegninger i både papir og elektronisk form, som endnu ikke er leveret, som udgangspunkt vil kunne holdes tilbage. Det samme vil efter omstændighederne være tilfældet for arbejdsydelser som fx bygge- eller fagtilsyn på byggepladsen.

Har rådgiver rettigheder til tegninger, beskrivelser og andet materiale?

Arkitekttegninger, tekniske beskrivelser og lignende vil oftest være beskyttet efter ophavsretsloven. Ophavsretten til arkitekttegninger omfatter både selve tegningerne og bygningerne, som er opført på grundlag af tegningerne. Ingeniørernes materiale er desværre ikke beskyttet i samme grad.

Ophavsretligt beskyttet materiale må alene anvendes af rådgivers aftalepart (bygherren, entreprenøren mv.) i det omfang parterne har aftalt eller forudsat - fx til et konkret byggeri. Brugsretten giver ikke ret til at anvende materialet ud over til det oprindeligt forudsatte.

I det omfang rådgivers materiale ikke opfylder kravene til beskyttelse efter ophavsretsloven, vil materialet kunne nyde en tilsvarende beskyttelse, såfremt ABR 18 og ABR Forenklet eller ABR 89 er aftalt.

Må konkursboet benytte rådgiverens materiale, når der er indtrådt konkurs?

Hvis samarbejdspartneren er taget under konkursbehandling, vil konkursboet som altovervejende hovedregel have ret til at benytte materialet i samme omfang, som rådgiveren havde aftalt eller forudsat. Dvs., at i det omfang materialet er overleveret til samarbejdspartneren, så vil denne -uanset at der ikke er betalt for materialet- være berettiget til at benytte materialet som forudsat i parternes aftale. 

Når der er meddelt byggetilladelse til opførelse af de bygninger, som er projekteret, anses brugsretten til materialet normalt for overdraget til konkursboet, som herefter kan anvende diverse tegninger til at lade byggeriet færdiggøre.