Lov om ændring af Miljø- og Fødevareklagenævnet og lov om Planklagenævnet

FRI har afgivet høringssvar vedr. lov om ændring af Miljø- og Fødevareklagenævnet og lov om Planklagenævnet. I høringssvaret skriver FRI blandt andet: ”Fremme af VE ligger højt på FRI’s agenda. Det samme gælder afbureaukratisering. Så i det lys er nedbringelse af hastigheden for klagesagsbehandling et godt initiativ. Men med den bemærkning, at det er væsentligt, at der i de enkelte bestemmelser er åbnet mulighed for at gøre undtagelse i særlige tilfælde”. Læs FRI’s høringssvar her.