Boligbyggeriet er på fuld stop, og rådgiver- og ingeniørvirksomheder ser også en mere generel opbremsning i væksten

Pressemeddelelse: De rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Sammenholdt med FRI’s seneste konjunkturmåling fra april 2019 er ordrebogen blevet tyndere og på et mere kritisk niveau. Der forventes dog fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, udarbejder to gange årligt en konjunkturmåling baseret på medlemsvirksomhedernes forventninger til fremtiden. Den nye måling pr. oktober 2019 viser, at udsigterne for FRI-virksomhederne vest og øst for Storebælt på flere nøgletal har ændret sig markant. Det mest synlige skifte er en opbremsning i væksten i både Vest- og Østdanmark. Forventningerne til den fremtidige ordrebeholdning er nedjusteret markant, samtidig med at den aktuelle ordrebog er blevet tyndere. For de kommende seks måneder forventer virksomhederne i Vestdanmark, at den nuværende situation fastholdes. Blandt virksomhederne i Østdanmark forventer ca. 40%, at se flere ordrer over de kommende seks måneder.

Markedsudviklingen siden april 2019, er overordnet ens i Øst- og Vestdanmark, men varierer dog inden for enkelte sektorer. Ordreudviklingen for boligbyggeri er markant negativ i hele landet, og tilsvarende er der tilbagegang indenfor energi. I erhvervsbyggeriet har branchen en styrket ordrebog på begge sider af Storebælt. Men hvor 40 % af virksomhederne i Vestdanmark oplever en fremgang i opgaver indenfor miljø, ses der i Østdanmark kun en svag fremgang i miljøopgaver, men til gengæld en markant fremgang indenfor offentligt byggeri. 

”Den nye konjunkturmåling viser, at den vækst, vi så ved den seneste måling i april i år, er afløst af en generel opbremsning hos rådgiver- og ingeniørvirksomhederne især vest for Storebælt. Boligbyggeriet har ramt ”fuld stop” i hele landet, ligesom ordrebeholdningen indenfor energi er negativ. De fleste øvrige sektorer viser dog fremgang. Det gælder ikke mindst erhvervsbyggeri, offentligt byggeri samt opgaver indenfor miljø – sidstnævnte især i Vestdanmark. Indenfor eksporten af rådgiverydelser ser vi lige nu en stor forskel på øst og vest. Hvor virksomhederne i vest har en tilbagegang i ordrebøgerne, er der markant fremgang i øst. Men, selvom det ser dramatisk ud, så er vi ikke lige nu i en situation hvor der er opbremsning i alle sektorer. Dermed kan situationen ikke sammenlignes med årene op mod finanskrisen”.
Adm. direktør i FRI, Henrik Garver. (Licitationen)

Henrik Garver perspektiverer konjunktursituationen med sine betragtninger om de mere generelle trends i undersøgelsen: ”Den opbremsning vi ser på boligbyggeriet, kan ikke undgå at påvirke rådgiver- og ingeniørvirksomhederne. Vi kan se, at forventningen til årets bundlinje er markant reduceret, og lige nu sigter vi hen mod den ringeste indtjening i mere end fem år. Samtidig er der langt færre virksomheder, der melder om mangel på ingeniører og kvalificerede medarbejdere, men dette er dog fortsat en kæmpe udfordring. Vi er blot gået fra en situation, hvor næsten 100 pct. af branchens virksomheder manglede medarbejdere, til at det ”blot” er 59 pct. af virksomhederne. Dette er fortsat et kritisk højt tal, og regeringen bør derfor arbejde for at gøre det lettere at tiltrække de medarbejdere, vi mangler fra udlandet, samt sikre at universiteterne har vilkår, så de på sigt kan uddanne flere kandidater.”

FRI’s konjunkturmåling oktober 2019

Fakta om FRI’s Konjunkturmåling
I 2018 udgjorde omsætningen for FRI’s medlemsvirksomheder i Danmark 13,7 mia. kr. Omsætningen i 2019 forventes at lande på 14,2 mia. kr. Eksport udgør ca. 20 % af omsætningen.

Forventningerne til den vægtede overskudsgrad i FRI-virksomhederne er, at denne reduceres til 5,9 % (EBIT) i 2019 mod 6,7 % i 2017 og 7,1 % i 2018.

Virksomheder, der tegner 59 pct. af beskæftigelsen i branchen, angiver, at de mangler ingeniører. Dette er et fald på 36 procentpoint siden sidste måling, hvor 95 pct. af virksomhederne svarede, at de oplevede rekrutteringsudfordringer.

Konjunkturmålingen er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Undersøgelsen er gennemført i september og oktober 2019. Virksomheder, der repræsenterer 82 % af de ansatte i FRI’s medlemsvirksomheder, har besvaret undersøgelsen. Undersøgelsens besvarelser er vægtet i forhold til antal medarbejdere i virksomhederne, og tallene er korrigeret for delvise besvarelser, så alle variabler summer til 100 pct. 

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk

Pressebilleder fra FRI findes her: /presse/pressebilleder/henrik-garver

__________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.
FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 29.000 medarbejdere i Danmark og internationalt, og har en global omsætning på 30 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.