Arbejdet i FRI

FRI's udvalg for Energi & Klima

Udvalget varetager FRI’s indsats inden for energi- og klimarelaterede spørgsmål, hvor det er hensigtsmæssigt for medlemsvirksomhederne at agere som en branche.


Kernen for udvalgets arbejde er energi- og klimapolitik og implementeringen af denne samt sammentænkningen af energi- og klimasektoren.

Udvalgets aktiviteter skal bidrage til at forbedre vilkårene for FRI's medlemsvirksomheder, understøtte rådgivernes omdømme og bidrage til, at den grønne omstilling af energi- og klimasektoren i Danmark foretages på et velfunderet teknisk og samfundsøkonomisk grundlag.

Nedenfor kan du læse mere om udvalget og udvalgets arbejde.

Udvalgets arbejde

Energi- og klimaudvalgets opgaver er tilrettelagt med udgangspunkt i FRI's strategi (FRI120)

I forhold til samfund har udvalget til opgave, at

 • formulere FRI's synspunkter på energi- og klimaområdet
 • varetage branchens forretningsmæssige, faglige og politiske interesser inden for energi- og klimasektoren, bl.a. ved at:
  • udarbejde et årligt notat/rapport, der tager afsæt i markedstendenser, faglige udfordringer og udvalgets vurdering af fremtiden inden for energi og klima med henblik på at sikre FRI en position som thought leader i forhold til energi- og klimapolitik
  • bidrage til, at branchens interesser inden for energi, klima og energiforsyning understøttes i forsknings-, udviklings- og uddannelsespolitikken
 • udarbejde høringssvar med det formål at synliggøre branchens interesser over for myndigheder og andre interessenter 
 • samarbejde med relevante kunder, myndigheder og organisationer inden for det energi- og klimapolitiske område, inklusiv relevante DI-udvalg og branchefællesskaber
 • kommunikere udvalgets budskaber, holdninger og resultater i medierne, på SoMe, og til relevante parter, herunder kunder, medlemsvirksomheder, samarbejdspartnere og myndigheder

I forhold til kunder har udvalget til opgave, at

 • gennemføre aktiviteter, der styrker og udvider markedet for rådgivningsydelser i relation til energi- og klimasektoren
 • overvåge markeds- og konkurrenceforhold inden for udvalgets ressort
 • indgå i dialog med kunderne om udbudsprocesser, samarbejdsformer og lignende

I forhold til forretningen har udvalget til opgave, at

 • formulere og gennemføre aktiviteter, som kan tiltrække arbejdskraft/kompetencer til rådgivervirksomheder i energi- og klimasektoren og understøtte, at de rådgivende ingeniørvirksomheder er attraktive arbejdspladser 
 • sikre, at udvalgsmedlemmerne er informeret om høringer og lovændringer inden for energi- og klimasektoren
Udvalgsmedlemmer

Energi- og Klimaudvalget består af 12 medlemmer fordelt på 9 virksomheder. 

Udvalgets medlemmer:

 • Klaus Winther Ringgaard, COWI A/S (udvalgsleder)
 • Jens Brandt Bering, NIRAS A/S (bestyrelsesrepræsentant)
 • Ask Tonsgaard Hjordt Brüel, Rambøll Danmark
 • Henrik Dalsgård, COWI A/S
 • Henrik Sardal, SYSTRA Danmark A/S
 • Jens Hylling Kristensen, Energi & Projekt
 • Kim Ingvorsen, WSP Danmark A/S
 • Lars Hulsbæk, Artelia A/S
 • Michael Søgaard Rasmussen, Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
 • Tina Kramer Kristensen, Rambøll Danmark A/S
 • Ulrik Ploug, EKJ rådgivende Ingeniører A/S
 • Mathias Emil Steuch, Rambøll Danmark A/S (repr. YP|AB)
Referater (kun for medlemmer)

Der afholdes fire årlige møder i Energi- og Klimaudvalget. 

Beslutningsreferater fra tidligere møder kan findes her.

 

Har du spørgsmål til indhold i beslutningsreferaterne kan de rettes til: flv@frinet.dk 

Kommissorium

Energi- og Klimaudvalgets arbejde er fastsat af FRI's bestyrelse og fremgår af kommissorium for FRI's udvalg for Energi og Klima. 

 

Kommissoriet kan læses her

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til Energi- og Klimaudvalgets arbejde, kan du kontakte: 

Udvalgssekretær for FRI's Energi- og Klimaudvalg

Frederikke Vorborg

Tlf: 3525 3745
E-mail: flv@frinet.dk