Skræddersyet byggeri?

EU domstolen har netop afsagt en dom i en sag, hvor Kommissionen fandt, at Østrig havde overtrådt udbudsreglerne ved ikke at havde udbudt et byggeri, som blev opført af en developer til brug for et 25 årigt uopsigeligt lejemål for staten.

Staten blev frifundet.  Årsag: Ved leje af en bygning, som udlejeren skal opføre, kan en ordregivende myndighed uden udbudspligt stille krav til bygningens indvendige disponering såsom krav til antallet af rum og rummenes størrelse og indbyrdes placering etc., så længe sådanne krav ikke angår en speciel og usædvanlig indretning eller er meget omfattende. Krav til bygningens størrelse, konstruktion og ydre udformning vil derimod udløse udbudspligt. Forholdet mellem byggeudgifterne og lejens størrelse kan tilsyneladende have en eller anden betydning i visse tilfælde.

Læs mere

Ny lov om ansættelsesbeviser på vej
Ny lov om ansættelsesbeviser på vej
Den 1. juli 2023 forventes en ny lov om ansættelsesbeviser at træde i kraft. Der er en del nyt i loven bl.a. nogle materielle regler, der udvider kravet om ansættelsesbevis til ansatte med gennemsnitlig 3 timers ugentligt arbejde.
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Bygherreforeningen har i bilag 3 til deres standardparadigme for rådgiveraftaler udarbejdet en liste over, hvilke ydelser der kan udbydes på funktionskrav uden bygherrens godkendelse.