Debat: Byg en national Database for LCA-rapportering. Det vil give bedre lovgivning

Af Majbritt Juul, chef for bæredygtighed, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ING/Building Tech d. 20. juni 2023

Vi har i Danmark og resten af verden et mål om at begrænse klimabelastningen fra vores byggeri. Vi har også opstillet krav for at begrænse udledningen. Men hvis vi ikke løbende lærer af det byggeri, vi bygger, så går forbedringerne for langsomt. Vi kan få bedre kontrol og mulighed for at lave langt bedre lovkrav i fremtiden, hvis der bliver oprettet en national database med resultaterne af de lovpligtige klimaberegninger. 

1. januar 2023 blev det obligatorisk at levere beregninger af klimabelastning for nybyggeri i forbindelse med ibrugtagningstilladelsen. For større bygninger blev der desuden indført en grænseværdi for klimabelastningen. Forventningen er, at der hvert år vil blive gennemført beregninger af klimabelastningen for omkring 600 byggerier over 1.000 m2 og cirka 10.000 byggerier under 1.000 m2. Men i dag er der desværre ikke krav om, at beregningerne af et nybyggeri indrapporteres digitalt til kommunerne. Det er tilstrækkeligt at levere informationen i en pdf.

Vi går derfor glip af enorm stor viden, som ligger stille og gemt i de enkelte byggesager: Viden om bygningernes klimabelastning, som, hvis vi samler og udnytter den, vil gøre os klogere og smartere og accelerere udviklingen.

Branchens parter har samlet i regi af Strateginetværket for Bæredygtigt Byggeri sendt forslaget til Social- og boligstyrelsen. Men styrelsen finder det ikke muligt at stå for opgaven om dataopsamling, idet det ikke er en del af den politiske aftale om den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Uden et politisk mandat har de ikke ressourcer til etablering eller drift af en sådan database.

Og det er et problem. Byggeriet, samfundet og verden har brug for en national database. Og der er tre gode grunde hertil: 

Lettere med ensrettede indberetningsregler 

Som reglerne er nu, er der ingen standarder for, hvordan de lovpligtige LCA-beregninger skal indleveres. Det kræver selvfølgelig en indsats at ensrette strukturen og formen af oplysningerne, men det er simplere at forholde sig til ensartede forhold. Og det ville skabe langt større kvalitet i den data, der kommer ind.

Mere effektiv kontrol 

De ensartede dataset ville desuden gøre det langt lettere for myndighederne at gennemføre de krævede stikprøvekontroller af, at bæredygtighedskravet til byggerier er opfyldt. Automatiske kontroller eller automatisk understøttede kontroller vil endda også spare på kommunernes ressourceforbrug.

Bedre, mere videnskabeligt funderede lovkrav  

Sidst men ikke mindst ville den store datamængde kunne bruges til at opbygge ny viden om, hvad og hvor, det er praktisk og mest effektivt at sætte ind, når vi skal stille krav til byggeriets klimaftryk. Vi vil for eksempel ret hurtigt finde ud af, at man kan skærpe kravene for boligbyggerier, og at kollegier er svære at bygge inden for samme grænseværdi som et enfamiliehus. Vi skal kunne bygge, men vi skal anstrenge os. Derfor er data vigtig.

I Foreningen af Rådgivende Ingeniørers optik har Social- og boligstyrelsen med de nye regler for LCA-beregninger en unik mulighed for at fremme bæredygtighed i byggeriet. Lad den ikke gå til spilde.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Vi har brug for en vidtgående, koordineret indsats på EU-niveau, hvis vi for alvor skal rykke på området, og sikre at vand bliver en styrkeposition for Europa, og ikke en hæmsko. Det kalder på en aftale. En europæisk Blue Deal, på linje med Green Deal. Det skriver Henrik Garver, FRI og Sue Arundale, EFCA i et debatindlæg.
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Det kan forekomme at være den lette løsning at standse byggeriet for at reducere verdens CO2-udledning. Men det er at stikke hovedet i busken. I byggeriets klimakamp er det nødvendigt at udvikle og forfine sine våben, mens kampen endnu pågår, skriver en række debattører heriblandt FRI's adm. direktør Henrik Garver.
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
Selvom der endnu ikke er gået et år siden, klimakravene i Bygningsreglementet, BR18, trådte i kraft, er forligskredsen bag Den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri nu ved at tage stilling til de kommende krav - og her er det nødvendigt med ambitiøs lovgivning.
Debat: Eksperter, grøn pengetank og kommuner: Her er seks forslag til en akut klimapakke
Debat: Eksperter, grøn pengetank og kommuner: Her er seks forslag til en akut klimapakke
Klimaforandringernes konsekvenser for den danske infrastruktur, bygningsmasse og urbanisering forudses at blive en af samfundets største udfordringer de kommende årtier - men måske den dårligst forberedte, skriver adm. direktør i FRI, Henrik Garver, sammen med en række debattører, bl.a. Katherine Richardson og Erik Rasmussen, i en kronik i Berlingske. ”Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, vi står over for. De vil have en betydelig indvirkning på vores infrastruktur, herunder veje, broer, energianlæg, teleinfrastruktur og andre bygninger og anlæg”, lyder det fra debattørerne, som opfordrer til, at der hurtigt træffes politiske beslutninger om en plan, der forbereder Danmark på en ny klimavirkelighed.
Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
De rådgivende ingeniører oplever fortsat masser af fravigelser fra det aftalesystem (AB-systemet), som byggeriets parter i fællesskab har vedtaget. Så var de 3 års udvalgsarbejde spild af tid, spørger vicedirektør og advokat i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.
Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver
Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver
Klimaforhandlingerne, der skal sikre, at Danmark når sit klimamål for 2025, er genåbnet. Et mål, som regeringen bl.a. vil nå ved at bruge mere biobrændstof, men det er det forkerte sted at starte, skriver FRI i et debatindlæg.
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Færre bydende giver bedre chance for at vinde og dermed appetitten på at give et attraktivt tilbud. Og hvis kravene til tilbud gøres mindre komplekse, så vil det offentlige helt sikkert modtage endnu bedre tilbud, skriver vicedirektør og advokat i FRI, Ulla Sassarsson i Børsen.
Debat: Virksomheder mangler hjælp til grøn omstilling
Debat: Virksomheder mangler hjælp til grøn omstilling
Virksomhederne står over for en stor opgave, når de skal gå fra fossil til vedvarende energi. Staten bør stille værktøjer til rådighed. Det skriver FRI sammen med en række organisationer i en kronik i Børsen.
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Lovkrav om livscyklusvurdering træder nu i kraft. Det betyder, at krav om mindre CO2-udledning for alvor kommer til at påvirke byggebranchen. FRI og otte andre brancheorganisationer er gået sammen om at fortælle det nye Folketing, regeringen og social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at byggeriet er klar til de nye lovkrav.
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Hvis de nødvendige CO2-reduktioner skal nås, skal byggeriet styrke samarbejde, kompetenceniveau og øge brug af mere bæredygtige materialer samt bæredygtighedsfremmende teknologi. Det skriver FRI i et debatindlæg i Børsen sammen med MOLIO og DI Byggeri.
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Fra 1. januar skal bygherrer kunne dokumentere, hvor meget CO2e, der bruges i et givent byggeri. Og for at effektivisere processen bliver branchen nødt til at dokumentere på samme måde hver gang. COWI/Arkitema har udviklet et system til indsamling og dokumentation af LCA-data og valgt at gøre det tilgængeligt for hele branchen. Takket være midler fra Realdania bliver systemet gratis i de første to år og forventes tilgængeligt primo 2023.
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
I de grønne energiforhandlinger er det afgørende med langsigtede planer for energinettet og fokus på sektorkobling, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI og Klaus Winther Ringgaard, formand for FRI’s Energiudvalg og divisionsdirektør Energy International i COWI i et debatindlæg i Klimamonitor.
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
I de sidste par uger er det fra politisk side blevet fremhævet, at udrulningen af fjernvarme skal fremskyndes. Det er positivt, og det bakker vi som branche fuldt op om, skriver FRI i et debatindlæg i Berlingske. Men selvom der er politisk vilje til at rykke på området, og selvom der med aftalen om vinterhjælp afsættes 250 millioner kroner i 2022 og 2023 til fjernvarmpuljen, så hjælper det desværre ikke på den største og mest åbenlyse udfordring ved en fremskyndelse. Nemlig manglen på hænder og hoveder til at løse opgaverne.
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Kriserne må ikke føre til politiske hovsaløsninger. Byggeriet har brug for planer, hvis vi skal være med til at løse de store problemer, verden, Danmark og bygge- og rådgiverbranchen står i, og så skal vi have adgang til udenlandsk arbejdskraft, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i et debatindlæg i Politiken Byrum.