Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen

Af Christina Hvid, MOLIO, Henrik Garver, adm. direktør i FRI og Anders Stouge, DI Byggeri, alle medlemmer i ConTech Alliance, Børsen d. 19. december 2022. 

Den bæredygtige omstilling af byggeriet er afgørende for, at vi når de ambitiøse danske klimamål om 70 pct. reduktion af CO2-udledning inden 2030. Men den kommer ikke til at ske af sig selv. Når de nødvendige CO2-reduktioner skal nås, skal byggeriet styrke samarbejde, kompetenceniveau og øge brug af mere bæredygtige materialer samt bæredygtighedsfremmende teknologi.

Byggeriet står for ca. 30 pct. af den samlede danske CO2-udledning, og med de nye og skrappere krav, der er besluttet af et bredt flertal i Folketinget, bliver det i stigende grad nødvendigt at bygge bæredygtigt og dokumentere det. I øjeblikket er byggeriets grønne omstilling fortsat fragmenteret, og hastigheden svingende.

En række større virksomheder som f.eks. materialeproducenter, byggevaremarkeder, entreprenører og pensionsselskaber søger at rykke hurtigt på den grønne omstilling, og de sætter høje reduktionsmål, som f.eks. er Science Based Target-valideret. Det er som udgangspunkt rigtig positivt, at markedsaktører på den måde går foran. For sådan en validering betyder øgede krav til bæredygtighed for alle underleverandører og samarbejdspartnere. Det betyder også, at mange smv‘er inden for kort tid vil skulle accelerere deres grønne omstilling, hvilket kan blive en udfordring, hvis rammerne og rollerne ikke er på plads eller ikke er kendte.

Mangler kompetencer

Smv’erne er på ingen måde blinde for bæredygtighed, men det er desværre langtfra alle i branchen, der besidder de nødvendige bæredygtighedskompetencer. Kompetenceefterslæbet betyder, at det kan tage længere tid og måske også mere er omstændeligt at bygge bæredygtigt. Og det risikerer at skabeA- og B-hold, hvor nogle virksomheder ikke kan levere på bæredygtighed, fordi de ikke kan skaffe de rette medarbejdere.

Der er derfor behov for, at byggebranchen arbejder sammen og giver hinanden håndslag på at opkvalificere flere medarbejdere i bæredygtigt byggeri, så kompetenceniveauet løftes i takt med de stigende bæredygtighedskrav.

Grøn omstilling er digital

Hvis vi samtidig formår at udnytte potentialerne i at digitalisere langt flere processer og tage nye teknologier i brug, så kan vi hurtigere nå meget langt og gøre omstillingen både nemmere og mere gnidningsfri. Teknologierne og de digitale løsninger findes langt hen ad vejen allerede derude, og de kan gøre vejen til en mere bæredygtig byggebranche lettere.

Med digitale dokumentationsplatforme og iot-systemer kan virksomhederne eksempelvis lettere opfylde kommende dokumentationskrav. Det kan samtidig give et langt hurtigere og mere præcist overblik over arbejdsprocesserne og deres fremdrift, hvilket vil øge effektiviteten, mindske den samlede arbejdsbyrde hos medarbejderne samt skabe et fælles datagrundlag at handle på baggrund af.

Der er brug for at tale teknologi og digitalisering langt mere op, men også afmystificere det. For en udbredt opfattelse i mange dele af byggeriet er, at de eksisterende løsninger ikke passer til byggebranchens arbejdsgange, og at investeringer i teknologi desuden er dyrt, omfattende og ikke kan betale sig. Dertil kommer, at langt de fleste kommer til at være brugere af de digitale platforme, ligesom vi i dag alle er brugere af vores iphones, mens kun et fåtal skal være it-specialister. Så efteruddannelsesbehovene er forskellige, alt efter hvor man er i værdikæden, og hvad ens rolle er. Og for mange gange vil det formentlig også dreje sig om læring i arbejdet uden store formelle efteruddannelser.

Behov for fælles handling

Omstillingen af byggebranchen kommer ikke af sig selv, men skal skubbes i gang i fællesskab. På tværs af regering, myndigheder, det private erhvervsliv og forskningsinstitutionerne skal byggeriets bidrag til en bæredygtig omstilling tages alvorligt og sættes højere på klimadagsordenen. For der skal gøres mere, og det skal gøres i fællesskab. Det kræver først og fremmest, at byggebranchen lykkedes med at finde fælles fodslag og løsninger og skubber på for at løfte kompetenceniveauet bredt i byggeriet.

Derfor bør vi som samfund arbejde endnu tættere sammen om byggeriets bæredygtige omstilling for at sikre den danske konkurrenceevne, og at den grønne omstilling kommer i gang. Det vil gavne os alle.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Vi har brug for en vidtgående, koordineret indsats på EU-niveau, hvis vi for alvor skal rykke på området, og sikre at vand bliver en styrkeposition for Europa, og ikke en hæmsko. Det kalder på en aftale. En europæisk Blue Deal, på linje med Green Deal. Det skriver Henrik Garver, FRI og Sue Arundale, EFCA i et debatindlæg.
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Det kan forekomme at være den lette løsning at standse byggeriet for at reducere verdens CO2-udledning. Men det er at stikke hovedet i busken. I byggeriets klimakamp er det nødvendigt at udvikle og forfine sine våben, mens kampen endnu pågår, skriver en række debattører heriblandt FRI's adm. direktør Henrik Garver.
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
Selvom der endnu ikke er gået et år siden, klimakravene i Bygningsreglementet, BR18, trådte i kraft, er forligskredsen bag Den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri nu ved at tage stilling til de kommende krav - og her er det nødvendigt med ambitiøs lovgivning.
Debat: Eksperter, grøn pengetank og kommuner: Her er seks forslag til en akut klimapakke
Debat: Eksperter, grøn pengetank og kommuner: Her er seks forslag til en akut klimapakke
Klimaforandringernes konsekvenser for den danske infrastruktur, bygningsmasse og urbanisering forudses at blive en af samfundets største udfordringer de kommende årtier - men måske den dårligst forberedte, skriver adm. direktør i FRI, Henrik Garver, sammen med en række debattører, bl.a. Katherine Richardson og Erik Rasmussen, i en kronik i Berlingske. ”Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, vi står over for. De vil have en betydelig indvirkning på vores infrastruktur, herunder veje, broer, energianlæg, teleinfrastruktur og andre bygninger og anlæg”, lyder det fra debattørerne, som opfordrer til, at der hurtigt træffes politiske beslutninger om en plan, der forbereder Danmark på en ny klimavirkelighed.
Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
De rådgivende ingeniører oplever fortsat masser af fravigelser fra det aftalesystem (AB-systemet), som byggeriets parter i fællesskab har vedtaget. Så var de 3 års udvalgsarbejde spild af tid, spørger vicedirektør og advokat i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.
Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver
Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver
Klimaforhandlingerne, der skal sikre, at Danmark når sit klimamål for 2025, er genåbnet. Et mål, som regeringen bl.a. vil nå ved at bruge mere biobrændstof, men det er det forkerte sted at starte, skriver FRI i et debatindlæg.
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Færre bydende giver bedre chance for at vinde og dermed appetitten på at give et attraktivt tilbud. Og hvis kravene til tilbud gøres mindre komplekse, så vil det offentlige helt sikkert modtage endnu bedre tilbud, skriver vicedirektør og advokat i FRI, Ulla Sassarsson i Børsen.
Debat: Virksomheder mangler hjælp til grøn omstilling
Debat: Virksomheder mangler hjælp til grøn omstilling
Virksomhederne står over for en stor opgave, når de skal gå fra fossil til vedvarende energi. Staten bør stille værktøjer til rådighed. Det skriver FRI sammen med en række organisationer i en kronik i Børsen.
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Lovkrav om livscyklusvurdering træder nu i kraft. Det betyder, at krav om mindre CO2-udledning for alvor kommer til at påvirke byggebranchen. FRI og otte andre brancheorganisationer er gået sammen om at fortælle det nye Folketing, regeringen og social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at byggeriet er klar til de nye lovkrav.
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Fra 1. januar skal bygherrer kunne dokumentere, hvor meget CO2e, der bruges i et givent byggeri. Og for at effektivisere processen bliver branchen nødt til at dokumentere på samme måde hver gang. COWI/Arkitema har udviklet et system til indsamling og dokumentation af LCA-data og valgt at gøre det tilgængeligt for hele branchen. Takket være midler fra Realdania bliver systemet gratis i de første to år og forventes tilgængeligt primo 2023.
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
I de grønne energiforhandlinger er det afgørende med langsigtede planer for energinettet og fokus på sektorkobling, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI og Klaus Winther Ringgaard, formand for FRI’s Energiudvalg og divisionsdirektør Energy International i COWI i et debatindlæg i Klimamonitor.
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
I de sidste par uger er det fra politisk side blevet fremhævet, at udrulningen af fjernvarme skal fremskyndes. Det er positivt, og det bakker vi som branche fuldt op om, skriver FRI i et debatindlæg i Berlingske. Men selvom der er politisk vilje til at rykke på området, og selvom der med aftalen om vinterhjælp afsættes 250 millioner kroner i 2022 og 2023 til fjernvarmpuljen, så hjælper det desværre ikke på den største og mest åbenlyse udfordring ved en fremskyndelse. Nemlig manglen på hænder og hoveder til at løse opgaverne.
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Kriserne må ikke føre til politiske hovsaløsninger. Byggeriet har brug for planer, hvis vi skal være med til at løse de store problemer, verden, Danmark og bygge- og rådgiverbranchen står i, og så skal vi have adgang til udenlandsk arbejdskraft, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i et debatindlæg i Politiken Byrum.