Debat: Danmark skal sikre ambitiøse EU-mål for indlejret CO2 i byggematerialer

Af: Henrik Garver, adm. direktør FRI; Bjarke Møller, direktør for Rådet for Grøn Omstilling; Lars Storr-Hansen, adm. direktør for Danske Arkitektvirksomheder; Sisse Norman Canguilhem, konstitueret direktør for Rådet for Bæredygtigt Byggeri; Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen; Mikael Koch, direktør i Træinfo; Palle Thomsen, direktør i Danske Byggecentre; Jette Leth Fejerskov Djælund, næstformand i Konstruktørforeningen; Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen;  Altinget den 22. marts 2023

EU er på vej med en revision af bygningsdirektivet, der meget positivt adresserer indlejret CO2 fra byggeriet. Der er dog udsigt til svære forhandlinger, så danske politikere må arbejde målrettet for, at revisionen bliver ambitiøs nok, skriver en række aktører.

EU har som led i sin storstilede klimaplan sat fokus på CO2-reduktioner i byggeriet. Dette med god grund. Bygninger tegner sig nemlig for i omegnen af 40 procent af energiforbruget og 36 procent af CO2-udledningerne inden for EU's grænser. Derfor er det et område, som skal adresseres, hvis unionens klimamålsætninger skal nås.  

En væsentlig brik i dette er revisionen af EU's bygningsdirektiv  det såkaldte Energy Performance of Buildings Directive, EPBD. Kommissionen præsenterede tilbage i december 2021 et forslag til en revision af direktivet.  

Ambitionsniveauet er gennem det seneste års forhandlinger i parlamentet øget markant, hvilket vi blandt andet i Rådet for Grøn Omstilling og store del af den danske byggebranche har advokeret meget for.  

Indlejret CO2 adresseres 

Vi står i dag med et ambitiøst forslag, der som noget nyt men meget positivt adresserer den indlejrede CO2 i byggematerialer. Det er et område, der set fra et klimaperspektiv er helt afgørende, at vi får taget hånd om.

Materialer, som vi anvender i vores bygninger, har et stort CO2 aftryk bag sig, faktisk udgør indlejret CO2 i dag omkring en tredjedel af en bygnings samlede CO2-aftryk, og det er område, hvor vi endnu ikke er lykkedes med at knække kurven.  

Derfor er det vigtigt, at revisionen har taget indlejret CO2 med, og det vil kunne få stor klimapositiv betydning for krav og aktiviteter i byggeriet i Danmark i de kommende år.  

Status lige nu er, at forslaget til revisionen af EPBD’en er på vej i triologforhandlinger mellem Rådet, Kommissionen og Parlamentet, efter at Parlamentets industrikomité, ITRE, godkendte forslaget i februar. Tilbage er, at Parlamentets Plenarforsamling godkender det, inden triologforhandlingerne starter. 

Knaster i forhandlingerne 

Det forlyder dog på vandrørene, at triologforhandlingerne ikke vil blive helt nemme. Der er allerede flere knaster, som forventes at møde modstand hos nogle af medlemslandene. Blandt andet har Kroatien allerede været ude med kritiske meldinger i forhold til at kunne støtte revisionen af direktivet. Og de bliver efter alt at dømme ikke det eneste land, der har indvendinger.

En fastholdelse af krav til indlejret CO2 i byggeriet, der udgør en tredjedel af byggeriets samlede CO2-aftryk, er helt afgørende.

Derfor er der aktuelt en stor risiko for, at hele revisionen af EPBD’en ender med at blive en tynd kop te, og at de ambitiøse takter, som forslaget indeholder, over de kommende måneders forhandling bliver udvandet så meget, at klimaeffekten af revisionen bliver meget lille.  

Det er selvsagt ikke gode nyheder, for byggeriet kan kun løfte en større del af klimaansvaret, hvis de rigtige reguleringsmæssige rammer kommer på plads – og det er en forudsætning for, at både EU og de enkelte medlemslande kan leve op til deres klimaforpligtigelser. 

Derfor er der brug for, at de danske EU-politikere og hele det danske EU-myndighedsapparat i de kommende uger og måneder lægger sig i selen for at fastholde det nuværende ambitionsniveau i Parlamentets forslag. Og der er brug for, at Danmark tager de gode klimaargumenter og -tiltag inden for byggeriet – som i dag er i gang herhjemme – med til Bruxelles og fastholder, at byggeriet skal med på klimarejsen og bidrage til at indfri unionens klimaambitioner.  

Det er nødvendigt, for vi kan hverken herhjemme eller i EU leve med, at en sektor, som står for mere end en tredjedel af unionens samlede klimabelastning, ikke er ambitiøst reguleret. Her er en fastholdelse af krav til indlejret CO2 i byggeriet, der som sagt udgør en tredjedel af byggeriets samlede CO2-aftryk, helt afgørende.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Vi har brug for en vidtgående, koordineret indsats på EU-niveau, hvis vi for alvor skal rykke på området, og sikre at vand bliver en styrkeposition for Europa, og ikke en hæmsko. Det kalder på en aftale. En europæisk Blue Deal, på linje med Green Deal. Det skriver Henrik Garver, FRI og Sue Arundale, EFCA i et debatindlæg.
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Det kan forekomme at være den lette løsning at standse byggeriet for at reducere verdens CO2-udledning. Men det er at stikke hovedet i busken. I byggeriets klimakamp er det nødvendigt at udvikle og forfine sine våben, mens kampen endnu pågår, skriver en række debattører heriblandt FRI's adm. direktør Henrik Garver.
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
Selvom der endnu ikke er gået et år siden, klimakravene i Bygningsreglementet, BR18, trådte i kraft, er forligskredsen bag Den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri nu ved at tage stilling til de kommende krav - og her er det nødvendigt med ambitiøs lovgivning.
Debat: Eksperter, grøn pengetank og kommuner: Her er seks forslag til en akut klimapakke
Debat: Eksperter, grøn pengetank og kommuner: Her er seks forslag til en akut klimapakke
Klimaforandringernes konsekvenser for den danske infrastruktur, bygningsmasse og urbanisering forudses at blive en af samfundets største udfordringer de kommende årtier - men måske den dårligst forberedte, skriver adm. direktør i FRI, Henrik Garver, sammen med en række debattører, bl.a. Katherine Richardson og Erik Rasmussen, i en kronik i Berlingske. ”Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, vi står over for. De vil have en betydelig indvirkning på vores infrastruktur, herunder veje, broer, energianlæg, teleinfrastruktur og andre bygninger og anlæg”, lyder det fra debattørerne, som opfordrer til, at der hurtigt træffes politiske beslutninger om en plan, der forbereder Danmark på en ny klimavirkelighed.
Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
De rådgivende ingeniører oplever fortsat masser af fravigelser fra det aftalesystem (AB-systemet), som byggeriets parter i fællesskab har vedtaget. Så var de 3 års udvalgsarbejde spild af tid, spørger vicedirektør og advokat i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.
Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver
Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver
Klimaforhandlingerne, der skal sikre, at Danmark når sit klimamål for 2025, er genåbnet. Et mål, som regeringen bl.a. vil nå ved at bruge mere biobrændstof, men det er det forkerte sted at starte, skriver FRI i et debatindlæg.
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Færre bydende giver bedre chance for at vinde og dermed appetitten på at give et attraktivt tilbud. Og hvis kravene til tilbud gøres mindre komplekse, så vil det offentlige helt sikkert modtage endnu bedre tilbud, skriver vicedirektør og advokat i FRI, Ulla Sassarsson i Børsen.
Debat: Virksomheder mangler hjælp til grøn omstilling
Debat: Virksomheder mangler hjælp til grøn omstilling
Virksomhederne står over for en stor opgave, når de skal gå fra fossil til vedvarende energi. Staten bør stille værktøjer til rådighed. Det skriver FRI sammen med en række organisationer i en kronik i Børsen.
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Lovkrav om livscyklusvurdering træder nu i kraft. Det betyder, at krav om mindre CO2-udledning for alvor kommer til at påvirke byggebranchen. FRI og otte andre brancheorganisationer er gået sammen om at fortælle det nye Folketing, regeringen og social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at byggeriet er klar til de nye lovkrav.
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Hvis de nødvendige CO2-reduktioner skal nås, skal byggeriet styrke samarbejde, kompetenceniveau og øge brug af mere bæredygtige materialer samt bæredygtighedsfremmende teknologi. Det skriver FRI i et debatindlæg i Børsen sammen med MOLIO og DI Byggeri.
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Fra 1. januar skal bygherrer kunne dokumentere, hvor meget CO2e, der bruges i et givent byggeri. Og for at effektivisere processen bliver branchen nødt til at dokumentere på samme måde hver gang. COWI/Arkitema har udviklet et system til indsamling og dokumentation af LCA-data og valgt at gøre det tilgængeligt for hele branchen. Takket være midler fra Realdania bliver systemet gratis i de første to år og forventes tilgængeligt primo 2023.
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
I de grønne energiforhandlinger er det afgørende med langsigtede planer for energinettet og fokus på sektorkobling, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI og Klaus Winther Ringgaard, formand for FRI’s Energiudvalg og divisionsdirektør Energy International i COWI i et debatindlæg i Klimamonitor.
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
I de sidste par uger er det fra politisk side blevet fremhævet, at udrulningen af fjernvarme skal fremskyndes. Det er positivt, og det bakker vi som branche fuldt op om, skriver FRI i et debatindlæg i Berlingske. Men selvom der er politisk vilje til at rykke på området, og selvom der med aftalen om vinterhjælp afsættes 250 millioner kroner i 2022 og 2023 til fjernvarmpuljen, så hjælper det desværre ikke på den største og mest åbenlyse udfordring ved en fremskyndelse. Nemlig manglen på hænder og hoveder til at løse opgaverne.
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Kriserne må ikke føre til politiske hovsaløsninger. Byggeriet har brug for planer, hvis vi skal være med til at løse de store problemer, verden, Danmark og bygge- og rådgiverbranchen står i, og så skal vi have adgang til udenlandsk arbejdskraft, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i et debatindlæg i Politiken Byrum.