Høringssvar BR18 og certificering

FRI’s kommentarer til de to høringer om BR18 og certificering viser i overvejende grad, at der er tale om ”oprydning” i reglerne. Udover de emner, som direkte relaterer sig til høringerne, beder FRI om, at ”statikerordningen” forlænges, og at der tages fat om udfordringerne i forhold til brand og det høje og usikre omkostningsniveau for certificeringsordningerne.

Læs mere om samme emne

Rammeaftaler – max. omsætning må ikke overskrides
Rammeaftaler – max. omsætning må ikke overskrides
EU‐domstolen har i en dom slået fast, at ordregiver har pligt til i udbudsbekendtgørelsen (og/eller udbudsbetingelserne) at angive en maksimal mængde og/eller en maksimal værdi af den ydelsen/varer, der skal leveres i henhold til rammeaftalen.
Skræddersyet byggeri?
Skræddersyet byggeri?
EU domstolen har netop afsagt en dom i en sag, hvor Kommissionen fandt, at Østrig havde overtrådt udbudsreglerne ved ikke at havde udbudt et byggeri, som blev opført af en developer til brug for et 25 årigt uopsigeligt lejemål for staten.